Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.152

Protokols Nr.14, 15.punkts

Par grupas atvēršanu sākumskolā „Zvaniņš”,
darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR Izglītības likuma 7.pantu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 24.februāra rīkojuma Nr.68-r 1.9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2005.gada 19.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-60/3), Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2005.gada 1.augustu atvērt sākumskolā „Zvaniņš” papildus grupu pirmsskolas vecuma bērniem.
  2. Apstiprināt darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar pielikumu.
  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 6.jūlija lēmumu Nr.152
(Protokols Nr.14, 15.punkts)

Jūrmalas pilsētas sākumskolas “Zvaniņš”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Darbinieku vienību skaits saskaņā ar domes 15.12.2004. noteikumu Nr.13 pielikumu Nr.14

Palielināt likmes sakarā ar vienas grupas atvēršanu pirmsskolas vecuma bērniem

Samazinājums

Vienību skaits

Amata likme
(Ls)

Amatalga
(Ls)

Pirmsskolas izglītības skolotājs

10.4

1.2

 

11.6

135.58

1572.73

Pirmskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.5

0.25

 

1.75

170

297.50

Pirmskolas izglītības metodiķis

1

   

1

182

182

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

   

1

170

170

Medicīnas māsa

1.75

 

0.25

1.5

132

198

Vecākā lietvede

0.75

   

0.75

93

69.75

Aukle

9.5

   

9.5

91

864.50

Pavārs

3.25

   

3.25

91

295.75

Virtuves strādnieks

1.75

   

1.75

88

154

Veļas pārzinis

0.5

   

0.5

89

44.50

Noliktavas pārzinis

1

   

1

92

92

Mazgāšanas operators

2

   

2

89

178

Apkopēja

1.75

   

1.75

88

154

Sargs

3

   

3

88

264

Sētnieks

3

   

3

88

264

Remontstrādnieks

1.5

0.25

 

1.75

90

157.50

Pulciņa skolotājs

0.17

   

0.17

187

31.79