Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2007.gada 6. decembra 1064.lēmumu

2005.gada 8.jūnijāNr.104

Protokols Nr.11, 6.punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums” 52.3.2. punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 1.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.-58/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenas saskaņā ar pielikumu.
  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā.
  3. Iegūtie līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar apstiprināto tāmi.
  4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas direktori I.Kausinieci slēgt telpu nomas līgumus.
  5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (E.Imša) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.104

Protokols Nr.11, 6.punkts

Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena

(Ls)

1.

Klases telpu (vid.49m2) noma dienas nometnēm, vasaras nometnēm, sapulcēm

1 stunda

0,35

2.

Sporta zāles (619,27m2) noma

2.1.

Sporta spēles jauniešiem

1 stunda

3,90

2.2.

Sporta spēles pieaugušajiem

1 stunda

6,00

3.

Mazās zāles (104,59m2) noma sporta nodarbībām

1 stunda

3,00

4.

Virtuves telpu ( 197.49 m2 ) noma skolēnu ēdināšanas organizēšanai

1 stunda

1,25

Pakalpojumi Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas darbiniekiem bez maksas.