Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2005.gada 17.augustāNr.12

Protokols Nr.16, 7.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.34
„Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju integrācijas
jautājumu komisijas nolikums”

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.34 „Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums” 2.punkta 2.1.apakšpunktu izsakot to sekojošā redakcijā:

„2.1. Komisija sastāv no 15 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.”

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta