Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 13.nolikumu
Grozījumi ar Domes 2006.gada 2.novembra 8.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2005.gada 6.jūlijāNr.9

Protokols Nr.14, 12.punkts

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. 1.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Jūrmalas pilsētā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Latvijas Republikas Bāriņtiesu likumā, citos normatīvos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas. Grozīts ar domes 2006.gada 2.novembra 8.nolikumu

   1.2. Savā darbībā Bāriņtiesa ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, lēmumus un rīkojumus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumus.

   1.3. Bāriņtiesas adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV 2015. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

   1.4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

   1.5. Bāriņtiesas darbu attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu metodiski vada Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.

   1.6. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Jūrmalas pilsētas dome.

 2. BĀRIŅTIESAS IZVEIDE UN STRUKTŪRA
  1. 2.1. Bāriņtiesu izveido, reorganizē un likvidē Jūrmalas pilsētas dome.

   2.2. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas dome.

   2.3. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 4 (četri) bāriņtiesas locekļi. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

   2.4. Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un tiesas locekļus amatā ievēl Jūrmalas pilsētas dome uz 5 gadiem.

   2.5. Bāriņtiesas organizatorisko struktūru, darbinieku skaita sarakstu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome pēc Bāriņtiesas priekšsēdētāja ieteikuma.

   2.6. Bāriņtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām.

 3. BĀRIŅTIESAS DARBĪBA
  1. 3.1. Bāriņtiesas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Grozīts ar domes 2006.gada 2.novembra 8.nolikumu

   3.2. Bāriņtiesas priekšsēdētājs:

    3.2.1. nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas nolikumam;

    3.2.2. nodrošina bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību Jūrmalas pilsētas domei pēc tās pieprasījuma;

    3.2.3. pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

    3.2.4. pieņem un atbrīvo no darba Bāriņtiesas darbiniekus, nosaka viņu tiesības un pienākumus atbilstoši darbības uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām, izstrādā un apstiprina Bāriņtiesas darbinieku amata aprakstu;

    3.2.5. rūpējas par personāla sagatavošanu, kā arī kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

    3.2.6. vada tiesas sēdes un rīcības sēdes organizatorisku jautājumu apspriešanai.

   3.3. Bāriņtiesas tiesas sēdes tiek nozīmētas vienu reizi nedēļā, nepieciešamības gadījumā tiek noteiktas ārkārtas sēdes, par kurām tiek paziņots iepriekš. Visus pieņemtos bāriņtiesas lēmumus izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Bāriņtiesas priekšsēdētāja balss.

   3.4. Uz bāriņtiesas tiesas sēdēm tiek aicinātas tās personas, kuras ir nepieciešamas, lai noskaidrotu lietas apstākļus, kā arī veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas darbiniekus.

 4. BĀRIŅTIESAS FUNKCIJAS
  1. 4.1. Bāriņtiesa noskaidro ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, un sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas iestādēm lemj par nepieciešamās palīdzības sniegšanu šīm ģimenēm.

   4.2. Svītrots ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

   4.3. Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērnu un vecāku personiskajās attiecībās.

   4.4. Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām.

   4.5. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākam. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

   4.6. Gadījumos, kad bērna vecāki miruši vai bērns palicis bez vecāku gādības, kā arī tad, ja bērna māte ir nepilngadīga un nav laulībā, Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu, uzrauga aizbildņa rīcību, kā arī lemj par aizbildnības izbeigšanu.

   4.7. Bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajā kārtībā dod atzinumus par adopciju un paternitāti.

   4.8. Svītrots ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

   4.9. Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni personai, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa, kā arī promesošas vai pazudušas personas mantai. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

   4.9.1 Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam. Papildināts ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

   4.10. Bāriņtiesa uzrauga aizgādņu rīcību viņiem uzlikto pienākumu izpildē, Latvijas Republikas Civillikumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos dod aizgādņiem atļauju kārtot noteiktus darījumus, kā arī izbeidzoties aizgādnībai, atceļ aizgādņus.

   4.11. Bāriņtiesa sniedz palīdzību Civillikumā paredzētajos gadījumos mantojuma lietu kārtošanā un veic mantojuma apsardzību.

   4.12. Bāriņtiesa izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu un aizgādņu rīcību, izsniedz ieinteresētajām personām, iestādēm un organizācijām uzziņas un dod atzinumus aizbildnības un aizgādnības jautājumos.

   4.13. Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā tiesā un dod savus atzinumus, ja likums nosaka vai tiesa atzīst Bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.

   4.14. Bāriņtiesai ir tiesības:

    4.14.1. prasīt, lai iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kā arī atsevišķi iedzīvotāji izsniegtu vajadzīgos dokumentus un citus materiālus, kas nepieciešami bērnu tiesību nodrošināšanai;

    4.14.2. izdarīt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, kā arī veikt iedzīvotāju dzīves apstākļu apsekošanu, lai iegūtu aizbildnības un aizgādnības jautājumu izlemšanai nepieciešamās ziņas;

    4.14.3. uzaicināt vecākus, aizbildņus, aizgādņus, adoptētājus un citas personas uz pārrunām un pieprasīt no viņiem paskaidrojumus sakarā ar bērnu personisko un mantisko tiesību aizsardzību.

    4.14.4. iesniegt tiesā prasības par aizgādības tiesību atņemšanu, kā arī citas prasības un pieteikumus nepilngadīgo bērnu interesēs un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    4.14.5. veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes un pārbaudīt minēto personu dzīves apstākļus. Papildināts ar domes 2018.gada 18.oktobra 41.nolikumu

 5. PĀREJAS NOTEIKUMI
  1. 5.1. Nolikums stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.

   5.2. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.251 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas izveidošanu” 2., 3., 4., 5., 6.punktu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta