Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 9. martāNr.8

Protokols Nr.6, 25. punkts

Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1A apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu
un 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.423 „Noteikumi par teritorijas plānojumiem”,
un Jūrmalas pilsētas domes 16.04.2003. lēmumu Nr.248
“Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1A”

  1. Apstiprināt detālo plānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1A, saskaņā ar detālā plānojuma projektu pielikumā.
  2. Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis