Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 23.februārīNr.5

Trešdienā

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs

Juris Hlevickis

Sēdi protokolē domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.14.20-1425)

priekšsēdētāja vietniece

Alise Landsberga (nepiedalās no plkst.1125 – 1130)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

   

deputāti:

Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1135 – 1140, 1600-1605), Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1005-1040, 1135-1140, 14.20 – 14.30), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.12.30-12.45, 1340 – 1350), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1030 – 1035, 1230-1245, 1300-1310), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1420 – 1425), Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.1420 – 1430), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1420 – 1425), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.1125 – 1127), Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.1030-1040, 1230 – 1240, 1310 – 1315)

nepiedalās:

Māris Kreilis, Aivars Vētra

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Finansu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Austra Smeltere

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukēvičs

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

   

Sēdē uzaicināti:

O.H.Koziorova, Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Veronika Ramāne, Gunta Ušpele, Gunta Smalkā, Māra Kalvāne, Armands Tapiņš, Māris Romanovskis, Iveta Petrovska, Jānis Kārkliņš, Kaspars Bogomols, Ģirts Līcis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Ančāns ierosina noņemt no izskatīšanas jautājumu par žoga izbūvi atbilstoši projektam Jūrmalā, Silu ielā 33, jo lēmumā nav minēti tiesas spriedumi, un tādēļ lēmums ir uzskatāms par nesagatavotu.

J.Hlevickis noņem no izskatīšanas jautājumu par žoga izbūvi atbilstoši projektam Jūrmalā, Silu ielā 33.

I.Ančāns ierosina uzlikt uz sēdes darba kārtību jautājumu par 2004.gada 20.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.736 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53 pārdošanu” atcelšanu.

J.Griķis lūdz noņemt no izskatīšanas jautājumu par ēkas Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 lit.2 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „ANDO K”.

D.Urbanovičs ierosina domes sēdes darba kārtībā pie grozījumiem budžetā iekļaut jautājumu par naudas līdzekļu piešķiršanu dzīvokļu iegādei Lienes ielas 19 iedzīvotājiem.

D.Ķezbere ierosina noņemt no sēdes darba kārtības jautājumu par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VB SIA „Latvijas Televīzija”.

D.Urbanovičsierosina noņemt no darba kārtības sekojošus jautājumu:

G.Truksnis lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

J.Hlevickis noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumu:

Lūdz balsot par sekojošu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

Balsošanas rezultāti par jautājuma par Jūrmalas pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – 1), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par Jūrmalas pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3 iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 8, „pret” – 1, „atturas” – 3), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājuma par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos”.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 53 iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājuma par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 53.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par 2004.gada 20.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.736 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53 pārdošanu” atcelšanu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājuma par 2004.gada 20.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.736 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53 pārdošanu” atcelšanu.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par naudas līdzekļu piešķiršanu dzīvokļu iegādei Lienes ielas 19 iedzīvotājiem iekļaušanu sēdes darba kārtībā pie jautājuma par grozījumiem budžetā („par” – 4, „pret” – 2, „atturas” – 6), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

J.Hlevickis lūdz deputātus balsot par D.Urbanoviča priekšlikumu noņemt no sēdes darba kārtības jautājumus:

„par” – 2, „pret” – 5, „atturas” – 5, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts

Balsošanas rezultāti par darba kārtību kopumā ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – 1, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu

 

Par politiski represētas personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

 

Par Grozījumiem 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”

 

Par nomas maksas maksājumiem

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Par 2004.gada 20.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.736 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53 pārdošanu” atcelšanu

 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu

 

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos”

 

Par nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA „Bulduru slimnīca”

 

Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3

 

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi „personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”

 

Par ēku un būvju nojaukšanas atļauju izsniegšanu

 

Par atļauju turpināt būvniecību Jūrmalā, Liedaga ielā 12a

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.34 „Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai” daļas atzīšanu par spēkā neesošu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā. Ozolu ielā 18 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 36 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Jūrmalā, Dāvja ielā 32

 

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu, un adreses piešķiršanu Jūrmalā, Artūra ielā 7, Artūra ielā 7a

 

Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 56, Dārzu ielā 56a un Dārzu ielā 54a

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 31

 

Par detaļplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, „Dzintari 1510”, nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskai apspriešanai

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 29.jūlija lēmumā Nr.336

 

Par pirkuma tiesībām un nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 91

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 53

 

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tirzas ielā 37 nodošanu privatizācijai

 

Par ēkas Jūrmalā, Olaines ielā 10 lit.1 privatizācijas projektu

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Zemes ielā 2 atsavināšanu

 

Par zemesgabala Jūrmalā, „Bražciems 0302”nomas līguma noslēgšanu ar SIA „A.R.Trans Servis”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 1407 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltic Hotel Group”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 40 328/1000 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar J.B.

 

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Ventspils šosejā 66 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KONDO”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tukuma tirdzniecības centrs”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Priedaine 0216 nomas līguma noslēgšanu ar G.A.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Valteri 3301 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Framis”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Valteri 3301 daļas nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Latvijas Ūdens motociklu sporta klubs”

 

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Emīla Dārziņa 14 nomas līguma pagarināšanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.6 (lit.4) īres līguma pagarināšanu

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra iela 13 lit.2 īres līguma pagarināšanu

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MOTEJ”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FORTUNA D”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DABLINS”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar SIA „EURO DECORS”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar SIA „ELMO JS”

 

Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar SIA „EURO DECORS”

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.258 atcelšanu

 

Par telpu Jūrmalā, Rīgas ielā 41 lit.2 nomāšanu no Jūrmalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 2/100 d.d. nomāšanu no S.K.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 7623/100000 d.d. nomāšanu no V.P.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 82/100 d.d. nomāšanu no E.F.G

1. Informācija

Ziņo:

J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.76)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

3. Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.77)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” (noteikumi Nr.1)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

R.Simsone ierosina piešķirt līdzekļus Jūrmalas skolām datoru iegādei.

A.Tukāne uzskata, ka varētu šajos budžeta grozījumos piešķirt naudas līdzekļus datoru iegādei Ls 132276 sadalot šo summu pa kredītiestādēm.

I.Ančāns – apmēram pus gadu atpakaļ labklājības un izglītības komitejā tika apstiprināts lēmuma par izglītības iestāžu direktoru izaugsmes stimulēšanu no pašvaldības budžeta maksājot pie algas koeficientu atkarībā no izglītības līmeņa. Ierosina līdz nākamajai domes sēdei noskaidrot, kas ir noticis ar šo jautājumu, un kādēļ jautājums nav izskatīts finanšu komitejā.

J.Hlevickis lūdz balsot par lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto noteikumu projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

  1. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.
  2. Piešķirt naudas līdzekļus datoru iegādei Jūrmalas skolām Ls 132276 sadalot šo summu pa kredītiestādēm.

5. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.78)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā kādēļ SO „Vecās tehnikas klubs MG” tiek samazināta nomas maksa par īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 101?

A.Tukāne skaidro, ka īpašums ir sliktā tehniskā stāvoklī un tādēļ tiek samazināta nomas maksa.

V.Barinovs jautā vai tad, kad slēdza līgumu ar SO „Vecās tehnikas klubs MG” bija skaidrība kādā stāvoklī ir telpas? Līgumā parasti tiek ierakstīts, ka telpas jāuztur tādā pašā stāvoklī, kādā tās ir bijušas. Ja nomnieks šīs telpas ir novedis tādā stāvoklī, ka Jūrmalas namsaimnieks ir izsniedzis aktu par telpu slikto stāvokli, tad nomniekam par šīm telpām ir jāsamaksā.

D.Urbanovičs ierosina noskaidrot kādā stāvoklī ir telpas un ja telpas ir nolaistas un ir sliktā stāvoklī nomnieka vainas dēļ, tad lauzt nomas līgumu.

M.Mežapuķe ierosina izņemt no lēmuma 1.punktu.

J.Hlevickis lūdz balsot par lēmumu svītrojot tajā 1.punktu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 13, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.79)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 10, „pret” - nav, „atturas” – 1, balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, V.Barinovs), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.80)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 10, „pret” - 1, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, V.Barinovs), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.81)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

9. Par 2004.gada 20.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.736 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53 pārdošanu” atcelšanu

Ziņo:

I.Ančāns

Izsakās:

J.Griķis jautā vai I.Ančāns zina, ka šajā ēkā ir notikusi zādzība un par to ir ierosināta krimināllieta.

I.Ančāns skaidro, ka viņu interesē tikai tas, lai domes lēmums būtu pareizs.

G.Truksnis skaidro, ka izsole notika pēc visiem noteikumiem, taču pēc izsoles atklājās, ka Sakoviča ir maldinājusi izsoles komisiju un nav pirmpirkuma tiesīgā persona.

D.Urbanovičs jautā E.Rakišai, kā Sakoviča varēja maldināt izsoles komisiju?

E.Rakiša skaidro, ka Sakoviča iesniegusi vecu zemesgrāmatu izrakstu par to, ka viņa ir blakus esošā zemesgabala īpašniece, pēc izsoles tika pārbaudīta zemesgrāmata un atklājās, ka viņa nav zemesgabala īpašniece, ka zemesgabals ir sadalīts dzīvokļu īpašumos un šim zemesgabalam ir apmēram 50 kopīpašnieki.

J.Hlevickis lūdz deputātus izteikt attieksmi balsojot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 1 (I.Ančāns), „pret” – 6 (V.Barinovs, J.Griķis, A.Landsberga, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, A.Bašarins), „atturas” – 4 (L.Alksnis, I.Dreija, A.Tampe, D.Urbanovičs), „nebalso” – 2 (R.Simsone, D.Ķezbere)), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

10. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (lēmums Nr.82)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.

11. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.83)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos” (lēmums Nr.84)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

 

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos”.

13. Par nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA „Bulduru slimnīca” (lēmums Nr.85)

Ziņo:

G.Truksnis

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA „Bulduru slimnīca”.

14. Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Engures ielā 3

Ziņo:

G.Truksnis

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2, „pret” – 11, „atturas” – nav), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

15. Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijā un palīdzības sniegšanas kārtība (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumu par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijā un palīdzības sniegšanas kārtību.

16. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.86)

Ziņo:

S.Skirmants lūdz lēmumu papildināt ar 10.punktu sekojošā redakcijā: „10.Valdītājam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai atļaut nojaukt noliktavu (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8004 001), garāžu (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8004 002), noliktavu (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8004 003) un katla māju (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8004 004) Jūrmalā, Jaunā ielā 72.”

Izsakās:

D.Urbanovičs lūdz protokolā ierakstīt, ka domei jānoslēdz līgums par nojaukšanas darbu apmaksu un tikai tad jāuzsāk nojaukšanas darbi.

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai ar augstāk minētajām izmaiņām.

17. Par atļauju turpināt būvniecību Jūrmalā, Liedaga ielā 12a (lēmums Nr.87)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju turpināt būvniecību Jūrmalā, Liedaga ielā 12a.

18. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.34 „Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai” daļas atzīšanu par spēkā neesošu (lēmums Nr.88)

Ziņo:

S.Skirmants

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.34 „Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai” daļas atzīšanu par spēkā neesošu.

19. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ozolu ielā 18 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.89)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10, „pret” – 2, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ozolu ielā 18 un adreses piešķiršanu.

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 36 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.90)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – 2), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 36 un adreses piešķiršanu.

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 32 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.91)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 32 un adreses piešķiršanu.

22. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Artura ielā 7 un Artura ielā 7a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.92)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – 1, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Artura ielā 7 un Artura ielā 7a un adreses piešķiršanu.

23. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 56, Dārzu ielā 56a un Dārzu ielā 54a (lēmums Nr.93)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 56, Dārzu ielā 56a un Dārzu ielā 54a.

24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.LĪNIJA 2 (lēmums Nr.94)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” - 1), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.LĪNIJA 2.

25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 (lēmums Nr.95)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5.

26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 (lēmums Nr.96)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – 2), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7.

27. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 31 (lēmums Nr.97)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – 2), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 31.

28. Par detālplānojuma – „Dzintari 1510” projekta nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai (lēmums Nr.98)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – 1, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma – „Dzintari 1510” projekta nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai.

Pārtraukums no plkst.

29. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 29.jūlija lēmumā Nr.336 (lēmums Nr.99)

Ziņo:

A.Smeltere

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7, „pret” – nav, „atturas” – 1, balsošanas laikā izgājuši D.Ķezbere, V.Barinovs), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 29.jūlija lēmumā Nr.336.

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 91 (lēmums Nr.100)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši D.Ķezbere, V.Barinovs), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 91.

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 53 (lēmums Nr.101)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši D.Ķezbere, V.Barinovs), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 53.

32. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tirzas ielā 37 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.102)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši D.Ķezbere, V.Barinovs), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tirzas ielā 37 nodošanu privatizācijai.

33. Par ēkas Jūrmalā, Olaines ielā 10 it.1 privatizācijas projektu (lēmums Nr.103)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši D.Ķezbere, V.Barinovs), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, Olaines ielā 10 it.1 privatizācijas projektu.

34. Par zemesgabala Jūrmalā, Zemes ielā 2 atsavināšanu (lēmums Nr.104)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Zemes ielā 2 atsavināšanu.

35. Par zemesgabala Jūrmalā, „Bražciems 0302” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „A.R. Trans Servis” (lēmums Nr.105)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns jautā kādēļ jautājums nav izskatīts attīstības jautājumu komitejā.

D.Urbanovičs ierosina jautājumu skatīt attīstības jautājumu komitejā.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 4, „pret” – 5, „atturas” – 4, balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 10, „pret” – 2, „atturas” – nav, „nebalso” – 1

Ņemot vērā atklāto balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Bražciems 0302” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „A.R. Trans Servis”.

36. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 1407 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltic HOTEL Group” (lēmums Nr.106)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

L.Alksnis Uzskata, ka šo zemesgabalu nevajadzētu iznomāt, jo tad tiks slēgts ceļš līdz pludmalei.

V.Barinovs labprātāk šajā teritorijā redzētu skulptūru nekā stāvvietu. Lūdz vārdisko balsojumu.

J.Hlevickis aicina izteikt attieksmi balsojot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Griķis, I.Dreija, A.Landsberga, J.Hlevickis, A.Tampe, M.Mežapuķe, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 4 (V.Barinovs, A.Bašarins, L.Alksnis, D.Urbanovičs), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Majori 1407 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltic HOTEL Group”.

37. Par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 40 328/1000 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar J.B. (lēmums Nr.107)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina jautājumu skatīt attīstības jautājumu komitejā.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 3, „pret” – 1, „atturas” – 7, „nebalso” – 2, balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9, „pret” – 1, „atturas” – 3), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 40 328/1000 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar J.B.

38. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Ventspils šosejā 66 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kondo” (lēmums Nr.108)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10, „pret” – 2, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Ventspils šosejā 66 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kondo”.

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tukuma tirdzniecības centrs” (lēmums Nr.109)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tukuma tirdzniecības centrs”.

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Priedaine 0216 nomas līguma noslēgšanu ar G.A. (lēmums Nr.110)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka jautājums būtu jāskata attīstības jautājumu komitejā.

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10, „pret” – 2, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Priedaine 0216 nomas līguma noslēgšanu ar G.A.

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Valteri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Framis” (lēmums Nr.111)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina jautājumu skatīt vides aizsardzības jautājumu komitejā.

V.Barinovs atbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 3, „pret” – 1, „atturas” – 9, balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10, „pret” – 2, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Valteri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Framis”.

42. Par zemesgabala Jūrmalā, Valteri 3301 daļas nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Latvijas Ūdens motociklu sporta klubs” (lēmums Nr.112)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8, „pret” – 1, „atturas” – 3), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Valteri 3301 daļas nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Latvijas Ūdens motociklu sporta klubs”.

43. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 14 nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.113)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11, „pret” – nav, „atturas” – 1, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 14 nomas līguma pagarināšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.6 (lit.4) īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.114)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.6 (lit.4) īres līguma pagarināšanu.

45. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.115)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 īres līguma pagarināšanu.

46. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MOTEJ” (lēmums Nr.116)

47. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FORTUNA D” (lēmums Nr.117)

48. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DABLINS” (lēmums Nr.118)

49. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „EURO DECORS” (lēmums Nr.119)

50. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ELMO JS” (lēmums Nr.120)

51. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „EURO DECORS” (lēmums Nr.121)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma:

  1. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MOTEJ”.
  2. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FORTUNA D”.
  3. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DABLINS”.
  4. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „EURO DECORS”.
  5. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ELMO JS”.
  6. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „EURO DECORS”.

52. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.258 atcelšanu (lēmums Nr.122)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.258 atcelšanu.

53. Par telpu Jūrmalā, Rīgas ielā 41 lit.2 nomāšanu no Jūrmalas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības (lēmums Nr.123)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Rīgas ielā 41 lit.2 nomāšanu no Jūrmalas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.

54. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 2/1000 d.d. nomāšanu no S.K. (lēmums Nr.124)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 2/1000 d.d. nomāšanu no S.K.

55. Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 7623/100000 d.d nomāšanu no V.P. (lēmums Nr.125)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 7623/100000 d.d nomāšanu no V.P.

56. Par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 82/100 d.d. nomāšanu no E.F.G. (lēmums Nr.126)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 82/100 d.d. nomāšanu no E.F.G.

 

Sēde slēgta plkst.1615

Nākošā domes sēde 2005.gada 9.martā plkst.1000

Sēdes vadītājs

 

J.Hlevickis

 

   

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska