Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 23.februārīNr.126

Par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 82/100 d.d.
nomāšanu no V.Uzvārds

2002.gada 7.februārī starp zemesgabala īpašniekiem Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Jūrmalas skolu valdi tika noslēgts līgums Nr.109/1-3 par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 daļas nomu.

Pamatojoties uz 2004.gada 8.jūnijā starp Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds noslēgto dāvinājuma līgumu, ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 15.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 82/100 d.d. nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 3145. Visa zemesgabala kopējā platība ir 8160 m2. Uz zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 atrodas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēkas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izdarīt grozījumus 2002.gada 7.februārī starp Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Jūrmalas skolu valdi noslēgtajā līgumā Nr.109/1-3:
  2. 1.1. līguma preambulā noteikt, ka Iznomātājs ir Vārds Uzvārds;

    1.2. līguma 1.1.punktā svītrot vārdus „līdz 2004.gada 31.decembrim”;

    1.3. līguma 4.1.punktu papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

    „Līgums noslēgts uz laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 7.februārī noslēgtajā līgumā Nr.109/1-3.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis