Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 23.februārīNr.125

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 7623/100000 d.d.
nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 22.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 7623/100000 d.d. nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0006 4236. Visa zemesgabala kopējā platība ir 103627 m2. Uz zemesgabala atrodas kempinga „Jaunķemeri” ēkas un būves.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2, kadastra Nr.1300 025 1108, (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) 7623/100000 d.d., nomu līdz 2005.gada 31.decembrim namīpašuma uzturēšanai.
  2. Noteikt nomas maksu 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.
  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 13.septembra līgumā Nr.01-16.3/764.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis