Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 23.februārīNr.124

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 2/100 d.d.
nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 4.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 2/100 d.d. nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.4399. Visa zemesgabala kopējā platība ir 26474 m2. Uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 atrodas Kauguru vidusskolas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0901 001 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0901 002.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118, kadastra Nr. 1300 020 0901, (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) 2/100 d.d. nomu līdz 2009.gada 30.jūnijam namīpašuma uzturēšanai.
  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G. Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1. punktā minēto zemes nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis