Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 23.februārīNr.123

Par telpu Jūrmalā, Rīgas ielā 41 lit.2 nomāšanu
no Jūrmalas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2005. gada 10. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2) un Jūrmalas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt līgumu par telpu Nr.3 un Nr.4 Jūrmalā, Rīgas ielā 41 lit.2 ar kopējo platību 40,7 m2 nomāšanu no sabiedriskās organizācijas „Jūrmalas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” līdz 2006.gada 1.martam dzīvnieku patversmes uzturēšanai.
  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G. Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis