Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 23.februārīNr.109

Par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40
nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Tukuma tirdzniecības centrs”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes speciālistu darba grupas 2004.gada 25.novembra apspriedes lēmumu (protokols Nr.14), Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2005.gada 25.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.1-57/1) un Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2005.gada 8.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.1-63/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „TUKUMA TIRDZNIECĪBAS CENTRS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003346301, juridiskā adrese – Tukumā, J.Raiņa iela 4-4) par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40 ar kopējo platību 3616 m2, kadastra Nr. 1300 014 9105, (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), nomu uz četrdesmit deviņiem gadiem atpūtas kompleksa būvniecībai un apsaimniekošanai.
  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.
  3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs/TD>

 

J.Hlevickis