Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 23.februārīNr.85

Par nekustamā īpašuma ieguldīšanu
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ”Bulduru slimnīca”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru slimnīca” (vienotais reģistrācijas Nr.40003220000) pamatkapitālu, ieguldot Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bauskas ielā 5a, kura tirgus vērtība saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas vērtētāju grupa DDS” 2005.gada 21.janvāra novērtējumu ir Ls 39 000 (trīsdesmit deviņi tūkstoši latu). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 707 m2 platībā, kadastra numurs 1300 007 5802, ar tirgus vērtību Ls 34 000 (trīsdesmit četri tūkstoši latu) un vienstāva noliktavas ēkas liters 001 ar tirgus vērtību Ls 5 000 (pieci tūkstoši latu). Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0007 4851.
  2. Pilnvarot kapitāla daļu turētāja pārstāvi viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumus, kā arī veikt citas darbības, kas nepieciešamas šī lēmuma izpildei.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis