Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 23.februārīNr.84

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Jūrmalas pilsētas maršrutu autobusos”

Ņemot vērā Latvijas sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” un Maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību autotransporta firmas „Jūrmala SV” iesniegto aprēķinu par pasažieru plūsmas palielināšanos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu autobusos”:

  1. Lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
  2. „2. Kompensēt maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību autotransporta firmas „Jūrmala SV” realizētos braukšanas maksas atvieglojumus ne vairāk, kā 6200 Ls mēnesī”.

  3. Papildināt 6.punktu:
  4. „Lai nodrošinātu taupīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, izveidotajai darba grupai līdz 2005.gada 1.jūnijam precizēt kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pensionāri un Jūrmalas pilsētas 3.grupas redzes un dzirdes invalīdi var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos.”

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis