Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 31. martāNr.5

Protokols Nr.7, 31. punkts

Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļas – Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43a apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
13.01.2004. noteikumu Nr.34 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 75.punktu
un 05.12.2000. noteikumu Nr.423 „Noteikumi
par teritorijas plānojumiem”, un Jūrmalas pilsētas domes
30.01.2002. lēmumu Nr. 61 “Par detālā plānojuma izstrādāšanu
Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu,
Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali”

Apstiprināt detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļu – Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43a, saskaņā ar detālo plānojumu pielikumā.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis