Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 20.oktobrīNr.708

Par grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos”

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2004.gada 26.augusta lēmumu Nr.5 “Par pasažieru pārvadāšanas tarifiem” un 2004.gada 2.septembra Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-58/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos”:

  1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: “Piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus 60% apmērā no vienreizējās braukšanas biļetes cenas, pasažierim maksājot par braucienu Ls 0,10 (desmit santīmus) regulārajos pārvadājumos maršruta autobusos, izņemot ekspresi, šādām Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju grupām:”, tālāk kā tekstā.
  2. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā: “Kompensēt SIA ATF “Jūrmalas SV” realizētos braukšanas maksas atvieglojumus, piešķirot dotāciju ne vairāk Ls 4500 (četri tūkstoši pieci simti lati)” mēnesī.
  3. Lēmuma 2.pielikuma “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pensionāri un Jūrmalas pilsētas trešās grupas redzes un dzirdes invalīdi var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos” visā tekstā skaitli “50” aizstāt ar skaitli “60”.
  4. Lēmuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā: “Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis