Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 3.maija 224.lēmumu
Izmaiņa ar domes 2009.gada 03.decembra 923.lēmumu

2004.gada 30.jūnijāNr.467

Par maksas pakalpojumu cenām
Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikuma Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” 6.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2004.gada 2.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/5) un, sakarā ar maksas pakalpojumu ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu cenas saskaņā ar pielikumu.
  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu kontā.
  3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieku M.Romanovski slēgt maksas pakalpojumu līgumus saskaņā ar apstiprinātajām maksas pakalpojumu cenām.
  4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam J.Hlevickim kontrolēt lēmuma izpildi.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis

Izmaiņa ar Domes 2009.gada 03.decembra 923.lēmumu

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 30.jūnija lēmumu Nr.467

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
MAKSAS PAKALPOJUMU CENAS (LATOS)

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukumsCena (latos)
1.Pašvaldības policijas darbinieku* maksas apsardzes pakalpojumi:

  1. viens inspektors vienā stundā
  2. viens inspektors vienu diennakti

1.98

42.00

2.Pašvaldības policijas apsardzes pakalpojumi vienam objektam mēnesī (viena darbinieka diennakts maiņā)

1200.00

* Policijas darbinieks – policijas darbinieks dienesta ekipējumā.

Pašvaldības policijas maksas pakalpojumi neattiecas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības un tās institūciju rīkotajiem pasākumiem.