Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2003.gada 20.augustāNr.21


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja 1.vietnieksAigars Tampe
domes priekšsēdētāja vietnieksIlmārs Ančāns
domes izpilddirektorsArturs Grants

deputāti:Leonīds Alksnis, Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst. 14.00 līdz sēdes beigām), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.11.10-11.20, 14.15-14.40), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.11.37-11.40, 14.23-14.43), Juris Griķis, Māris Kreilis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Māris Mežapuķe, Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 14.00 līdz sēdes beigām), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst. 14.00 - 14.25).
Nepiedalās deputāte:Regīna Simsone

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājas vietnieceMārīte Birzniece
juridiskās pārvaldes galvenā speciālisteTamāra Kaffka
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
domes preses sekretāreRita Leice

Sēdē uzaicināti:Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Gunta Jubele, Armands Muižnieks, Guna Voitkāne, Ināra Kundziņa,Tamāra Kaffka, Aina Birina.
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā.

J.Hlevickis noņem no izskatīšanas jautājumu par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 8.jūlija lēmumu Nr. 939 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Amulas ielā 6” atcelšanu.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību: "par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 1. Apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija
 2. Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieku
 3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu”
 4. Par grozījumiem 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
 5. Par ēku kadastrālās vērtības bāzes papildināšanu un precizēšanu
 6. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
 7. Par privatizācijas grafikā iekļautās viendzīvokļa dzīvojamās mājas (dzīv Nr.5) būve Nr. 004 nodošanu privatizācijai Jūrmalā, Ludzas ielā 2
 8. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā būve Nr.001 Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 18
 9. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
 10. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
 11. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
 12. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr. 274
 13. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 21a
 14. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kanālu ielā 48a
 15. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 14a
 16. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tiltu ielā 25
 17. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 29
 18. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 12.augusta lēmumā Nr.377 (Jūrmalā, Promenādes ielā 14)
 19. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabaliem Jūrmalā Sloka 7119 un Sloka 7137
 20. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97
 21. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 36
 22. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 71
 23. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 72
 24. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Poruka prospektā 55
 25. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 45
 26. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 25
 27. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija lēmumā Nr. 504 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā Kāpu ielā 45; 47; 49”
 28. Par adreses maiņu ēkām Jūrmalā Kāpu ielā 45; 47; 49
 29. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā Poruka prospektā 43 un Poruka prospektā 45
 30. Par zemesgabala lietošanas mērķu maiņu Jūrmalā, Mellužu prospektā 66
 31. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr. 585 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta precizēšanu un apstiprināšanu”
 32. Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar PS “Aga un partneri”
 33. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Upes ielā 0102 iznomāšanu
 34. Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 14a nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Trava Tona”
 35. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Miera ielā 10 nomāšanu
 36. Par zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 4 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.M.
 37. Par garāžas Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a īres maksas samazināšanu N.K.

1. Informācija

Ziņo:J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieku (lēmums Nr.597)

Ziņo:G.Voitkāne
Izsakās:D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Hlevickis, V.Barinovs

D.Urbanovičs uzskata, ka ir nepareizi ja lēmējvara un izpildvara ir viena persona. Nav arī pareizi, kad tiek izveidota štata vieta un tikai tad domāts par to, kas būs šī cilvēka pienākumi.

I.Ančāns uzskata ka izpilddirektoram ir nepieciešams vietnieks.

J.Hlevickis skaidro, ka ir saņemti atzinumi no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Latvijas Republikas saeimas juridiskā biroja, kas nosaka, ka deputāts drīkst atrasties amatā domē.

V.Barinovs pieprasa personālo balsojumu.

Ņemot vērā personālās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -9 (L.Alksnis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, D.Ķezbere, A.Bašarins), “pret” - nav, “atturās” - 4 (V.Barinovs, A.Landsberga, M.Kreilis, D.Urbanovičs), “nebalso” - 1 (J.Griķis) ), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieku.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu”. (noteikumi Nr.11)

Ziņo:G.Voitkāne
Izsakās:D.Urbanovičs, V.Barinovs, A.Tukāne

D.Urbanovičs jautā vai nebūs jāizdara izmaiņas budžetā ieviešot jaunas štata vietas.

V.Barinovs jautā kāda ir darba algas fonda ekonomija.

A.Tukāne atbild, ka pietiekama lai varētu līdz gada beigām apmaksāt divu štata vietu algas.

V.Barinovs skaidro, ka viņu šāda atbilde neapmierina.

D.Urbanovičs ierosina lēmumu papildināt ar 4.punktu: “Nodrošināt jauno darba vietu apmaksu no algu ekonomijas fonda.”

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12 "pret" - nav, "atturās" - 2), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Par grozījumiem 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi.” (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņo:T.Kaffka
Izsakās:V.Barinovs, A.Vētra, D.Urbanovičs, I.Ančāns, D.Ķezbere, M.Mežapuķe

V.Barinovs jautā vai nevarētu griezties Ministru Kabinetā lai izmaina laiku no plkst. 6.00 uz plkst. 8.00.

A.Vētra atbalsta grozījumus noteikumos.

V.Barinovs uzskata, ka Jūrmalā kā kūrorta pilsētā būtu jāievēro klusums laikā no plkst. 23.00 līdz 8.00. Ierosina lēmumā iekļaut vēl vienu punktu sekojošā redakcijā: “sagatavot priekšlikumu izmaiņām Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijās.””

D.Urbanovičs atbalsta grozījumus noteikumos un V.Barinova priekšlikumu.

I.Ančāns atbalsta grozījumus noteikumos un V.Barinova priekšlikumu.

D.Ķezbere ierosina izveidot darba grupu I.Ančāna vadībā, kas izstrādātu izmaiņas Ministru kabineta noteikumos.

M.Mežapuķe uzskata, ka nevajadzētu saīsināt laiku, kurā var spēlēt skaļu mūziku, jo Jomas ielas galvenie pasākumi ir dažādi mūzikas vakari, karaoke vakari un koncerti.

Deputātiem atklāti balsojot par D.Ķezberes priekšlikumu:

“par” - 13, “pret”- nav, “atturās” - nav, NOLĒMA:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam I.Ančānam izvedot darba grupu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumu Nr. 214 “Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijās” izmaiņu izstrādāšanai. (lēmums Nr. 625)

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi.”

5. Par ēku kadastrālās vērtības bāzes papildināšanu un precizēšanu (lēmums Nr.598)

Ziņo:A.Tukāne
Izsakās:D.Urbanovičs, A.Vētra, A.Tukāne

A.Vētra aicina atbalstīt lēmumu un atstāt sev iespēju apstrīdēt Ministru kabineta noteikumus.

A.Tukāne ierosina 2.punktā datumu ierakstīt starp vārdiem “pašvaldību” un “veikt”.

D.Urbanovičs ierosina lēmuma 1.punktu rakstīt sekojošā redakcijā: “Nepiekrist ēku tipa bāzes vērtībām, kas stāsies spēkā ar 2004.gada 1.janvāri, kas apstiprinātas ar Valsts zemes dienesta 2003.gada 26.maija rīkojumu Nr.243, sakarā ar to, ka ēku tipa bāzes vērtības Jūrmapas pilsētai noteiktas nepamatoti augstas.”

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma:

 1. pieņemt lēmumu par ēku kadastrālās vērtības bāzes papildināšanu un precizēšanu.
 2. 1.punktu rakstīt sekojošā redakcijā: “Nepiekrist ēku tipa bāzes vērtībām, kas stāsies spēkā ar 2004.gada 1.janvāri, kas apstiprinātas ar Valsts zemes dienesta 2003.gada 26.maija rīkojumu Nr.243, sakarā ar to, ka ēku tipa bāzes vērtības Jūrmapas pilsētai noteiktas nepamatoti augstas.”
 3. 2.punktā datumu ierakstīt starp vārdiem “pašvaldību” un “veikt”.

6. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu. (lēmums Nr. 599)

Ziņo:Agita Vizma Alaine

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus iesniegto lēmuma projektu (“par” - 14 “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

7. Par privatizācijas grafikā iekļautās viendzīvokļa dzīvojamās mājas (dzīv Nr.5) būve Nr. 004 nodošanu privatizācijai Jūrmalā, Ludzas ielā 2 (lēmums Nr.593)

Ziņo:M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 13, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļautās viendzīvokļa dzīvojamās mājas (dzīv Nr.5) būve Nr. 004 nodošanu privatizācijai Jūrmalā, Ludzas ielā 2.

8. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā būve Nr.001 Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 18. (lēmums Nr.594)

Ziņo:M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 13, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošana laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā būve Nr.001 Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 18.

 1. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai. (lēmums Nr. 595)
 2. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.596)
Ziņo:M.Putniņa
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 13, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumus par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai un par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

10. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai. (lēmums Nr.600)

Ziņo:A.Birina
Izsakās:L.Alksnis

L.Alksnis ierosina turpmāk pie katra punkta rakstīt “saskaņā ar būves kadastra apzīmējumu”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - 2, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

 1. pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.
 2. turpmāk pie katra punkta rakstīt “saskaņā ar būves kadastra apzīmējumu”.

11. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr. 274. (lēmums Nr. 601)

Ziņo:A.Birina

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 13, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr. 274.

 1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 21a (lēmums Nr.602)
Ziņo:A.Smeltere
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 13, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 21a.

13. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kanālu ielā 48a (lēmums Nr. 603)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 13, “pret” - nav, “atturās” - nav balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kanālu ielā 48a.

14. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 14a (lēmums Nr. 604)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 14 “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lāčplēša ielā 14a.

15. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tiltu ielā 25 (lēmums Nr. 605)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 14 “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tiltu ielā 25.

16. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 29 (lēmums Nr.606)

Ziņo:A.Smeltere
Izsakās:D.Urbanovičs uzskata, ka vajadzētu rakstīt lēmumā kāds ir nekustamā īpašuma pirkšanas mērķis un kādas būs funkcijas.

A.Smeltere ierosina izmantot pirmpirkuma tiesības uz šo zemesgabalu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav, “nebalso”- 2), nolēma:

 1. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 29.
 2. lēmumā ierakstī nekustamā īpašuma pirkšanas mērķi.

17. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1993.gada 12.augusta lēmumā Nr. 377 (Jūrmalā, Promenādes ielā 14) (lēmums Nr.592)

Ziņo:A.Smeltere

 1. Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 14, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1993.gada 12.augusta lēmumā Nr. 377 (Jūrmalā, Promenādes ielā 14)

18. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sloka 7119 un Sloka 7137 (lēmums Nr. 607)

Ziņo:R.Ansule
Izsakās:L.Alksnis

L.Alksnis ierosina plānošanas uzdevuma 6.1.punktā svītrot vārdus “koncepcijas vai” un svītrot 5.9.punktu. Vajadzētu precizēt kādiem mērķiem tiek taisīts detālplānojums.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma:

 1. pieņemt lēmumu par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sloka 7119 un Sloka 7137.
 2. 6.1.punktā svītrot vārdus “koncepcijas vai”.
 3. svītrot 5.9.punktu.
19. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97. (lēmums Nr. 608)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikš izgšjuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97.

20. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 36 (lēmums Nr. 609)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 36.

21. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 71 (lēmums Nr. 610)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 71.

22. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 72 (lēmums Nr. 611)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 72.

23. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Poruka prospektā 55 (lēmums Nr. 612)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Poruka prospektā 55.

24. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 45 (lēmums Nr. 613)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarina), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 45.

25. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 25 (lēmums Nr. 614)

Ziņo:R.Ansule
Izsakās:L.Alksnis

L.Alksnis uzskata ka zemesgabali ir pārāk mazi un nākotnē vajadzetu aizliegt dalīt tik mazus zemesgabalus.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 9, “pret” - nav, “atturās” - 1, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 25.

26. Par izmaiņā Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija lēmumā Nr. 504 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 45, 47, 49” (lēmums Nr. 615)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņā Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija lēmumā Nr. 504 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 45, 47, 49”.

27. Par adreses maiņu ēkām Jūrmalā, Kāpu ielā 45, 47, 49 (lēmums Nr. 616)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu ēkām Jūrmalā, Kāpu ielā 45, 47, 49.

28. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Poruka prospektā 43 un Poruka prospektā 45 (lēmums Nr.617)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Poruka prospektā 43 un Poruka prospektā 45.

29. Par zemesgabala lietošanas mērķu maiņu Jūrmalā, Mellužu prospektā 66 (lēmums Nr.618)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala lietošanas mērķu maiņu Jūrmalā, Mellužu prospektā 66.

30. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta precizēšanu un apstiprināšanu” (lēmums Nr.619)

Ziņo:R.Ansule

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav) nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta precizēšanu un apstiprināšanu”

31. Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar PS “AGA un partneri”

Ziņo:G.Jubele
IzsakāsL.Alksnis, A.Tampe, A.Landsberga

L.Alksnis ierosina papildināt lēmuma 1.punktu ar vārdiem “saskaņā ar iesniegto attīstības priekšlikumu.

A.Tampe nevēlas balsot, jo uzskata, ka lēmuma projekts nav pienācīgi sagatavots, ierosina noņemt jautājumu no izskatīšanas.

A.Landsberga uzskata, ka nebūtu jāslēdz līgums uz 15.gadiem.

Nolēma noņemt jautājumu no izskatīšanas.

32. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Upes ielā 0102 iznomāšanu (lēmums Nr.620)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:I.Dreija, L.Alksnis, A.Vētra, A.Landsberga

I.Dreija ierosina noņemt jautājumu no izskatīšanas un virzīt izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

L.Alksnis uzskata ka uz minētā zemesgabala nav pietiekami daudz vietas autostāvvietas ierīkošanai.

A.Vētra uzskata, ka vajadzētu izmantot iespēju sakopt teritoriju. Aicina atbalstīt lēmumu.

A.Landsberga aicina atbalstīt, taču tikai pēc skiču projekta izstrādāšanas.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - 3, “nebalso”- 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Upes ielā 0102 iznomāšanu.

33. Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 14a nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Trava Tona” (lēmums Nr.621)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:A.Vētra

A.Vētra aicina atbalstīt priekšlikumu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 2, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 14a nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Trava Tona”.

34. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Miera ielā 10 nomāšanu (lēmums Nr.622)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Miera ielā 10 nomāšanu.

35. Par zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 4 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.M. (lēmums Nr.623)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:

G.Jubele ierosina papildināt lēmuma 3.punktu sekojoši: “un uzlikt par pienākumu zemes īpašniekam nodrošināt piekļušanu ēkai līdz prasības celšanai.”

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma:

 1. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 4 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.M.
 2. papildināt lēmuma 3.punktu sekojoši: “un uzlikt par pienākumu zemes īpašniekam nodrošināt piekļušanu ēkai līdz prasības celšanai.”

36. Par garāžas Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a īres maksas samazināšanu N.K. (lēmums Nr.624)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt lēmumu par garāžas Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a īres maksas samazināšanu N.K.

Sēde slēgta plkst. 15.25

Nākošā domes sēde 2003.gada 3.septembrī plkst 10.00

Sēdes vadītājs J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja L.Zalkovska