Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2007.gada 19.aprīļa 352 .lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 23. februāra 84. lēmumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 20. oktobra 708. lēmumu

2003.gada 2.aprīlīNr.216

Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu un LR Ministru kabineta 1999.gada 2.novembra noteikumu Nr.370 “Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 708. lēmumu

1. Piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā no vienreizējās braukšanas biļetes cenas, pasažierim maksājot par braucienu Ls 0,10 (desmit santīmus) regulārajos pārvadājumos maršruta autobusos, izņemot ekspresi, šādām Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju grupām:

Piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus 60% apmērā no vienreizējās braukšanas biļetes cenas, pasažierim maksājot par braucienu Ls 0,10 (desmit santīmus) regulārajos pārvadājumos maršruta autobusos, izņemot ekspresi, šādām Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju grupām:

1.1. pensionāri;
1.2. 3.grupas redzes un dzirdes invalīdi.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 708. lēmumu Izmaiņa ar Domes 2005. gada 23. februāra 84. lēmumu

2. Kompensēt SIA ATF “Jūrmala SV” realizētos braukšanas maksas atvieglojumus, piešķirot dotāciju ne vairāk kā Ls 3000 (trīs tūkstošus latus) mēnesī.

2. Kompensēt SIA ATF “Jūrmalas SV” realizētos braukšanas maksas atvieglojumus, piešķirot dotāciju ne vairāk Ls 4500 (četri tūkstoši pieci simti lati) mēnesī.

2. Kompensēt maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību autotransporta firmas „Jūrmala SV” realizētos braukšanas maksas atvieglojumus ne vairāk, kā 6200 Ls mēnesī

 1. Līdzekļus dotācijas piešķiršanai novirzīt no Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes budžeta.
 2. Noslēgt papildus vienošanos pie 1999.gada 29.janvāra līguma Nr.56 “Par pašvaldības pasūtījumu izpildi” (starp Jūrmalas pilsētas domi un Autotransporta firmu “Jūrmala SV”) starp SIA ATF “Jūrmala SV”, Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi par dotācijas izlietojumu.
 3. Apstiprināt braukšanas biļetes ar atvieglojumu paraugu, saskaņā ar 1.pielikumu.
 4. Apstiprināt kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pensionāri un Jūrmalas pilsētas 3.grupas redzes un dzirdes invalīdi var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos, saskaņā ar 2.pielikumu.
 5. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 23. februāra 84. lēmumu
  Lai nodrošinātu taupīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, izveidotajai darba grupai līdz 2005.gada 1.jūnijam precizēt kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pensionāri un Jūrmalas pilsētas 3.grupas redzes un dzirdes invalīdi var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 708. lēmumu

7. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim kontrolēt lēmuma izpildi.

7. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.216

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pensionāri un Jūrmalas pilsētas trešās grupas redzes un dzirdes invalīdi var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 708. lēmumu

1. Jūrmalas pilsētas pensionāriem un Jūrmalas pilsētas trešās grupas redzes un dzirdes invalīdiem tiek piešķirts braukšanas maksas atvieglojums Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos, izņemot ekspresi, vienreizējās braukšanas biļetes iegādei 50% apmērā, pasažierim maksājot par braucienu Ls 0,10 (desmit santīmus).

1. Jūrmalas pilsētas pensionāriem un Jūrmalas pilsētas trešās grupas redzes un dzirdes invalīdiem tiek piešķirts braukšanas maksas atvieglojums Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos, izņemot ekspresi, vienreizējās braukšanas biļetes iegādei 60% apmērā, pasažierim maksājot par braucienu Ls 0,10 (desmit santīmus).

 1. Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde izsniedz 1.punktā minētajiem iedzīvotājiem speciālu karti braukšanas augstākminētā maksas atvieglojuma saņemšanai , turpmāk tekstā “karte”, pēc šādas formas:
 2. Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde

  KARTE ATVIEGLOJUMU SAŅEMŠANAI

  JŪRMALAS MARŠRUTA AUTOBUSOS

  Sērija AA Nr.000000

  Vārds__________________

  Uzvārds__________________

  Personas kods__________________

  Derīga līdz __________________

  z.v.

  Personas paraksts

  ___________________________________

  Šī karte ir Jūrmalas pilsētas domes īpašums.

  Nozaudētu karti lūdzam nogādāt Jūrmalā,

  Mellužu pr. 83

  Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldē

 3. Lai saņemtu karti, Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes darbiniekam

  jāuzrāda:

  1. pase,
  2. pensijas apliecība,
  3. invalīdiem - invaliditātes apliecība;

  jāiesniedz:

  1. viena personas fotokartīte 3x4 cm,
  2. dzīvesvietas apliecinošs dokuments (ja nav pieraksta zīmoga pasē).

 4. Kartes derīguma termiņš ir trīs gadi. Pēc derīguma termiņa beigām karte tiek atjaunota.
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 708. lēmumu

5. 1.punktā minētajiem iedzīvotājiem, uzrādot derīgu labklājības pārvaldes izsniegto karti, Jūrmalas pilsētas regulāro pārvadājumu maršruta autobusos, izņemot ekspresi, ir tiesības iegādāties vienreizējās braukšanas biļeti ar 50% atlaidi no braukšanas maksas, maksājot par braucienu Ls 0,10.

5. 1.punktā minētajiem iedzīvotājiem, uzrādot derīgu labklājības pārvaldes izsniegto karti, Jūrmalas pilsētas regulāro pārvadājumu maršruta autobusos, izņemot ekspresi, ir tiesības iegādāties vienreizējās braukšanas biļeti ar 60% atlaidi no braukšanas maksas, maksājot par braucienu Ls 0,10.

 1. Jūrmalas pilsētas pensionāri un Jūrmalas pilsētas trešās grupas redzes un dzirdes invalīdi braucienus ar maksas atvieglojumiem var izmantot darba dienās un sestdienās no plkst.10.00 līdz pēdējam autobusam, svētdienās un svētku dienās - bez ierobežojuma.