Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2002.gada 22.maijāNr.11


Sēdē piedalās:
dome izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis (nepiedalās no plkst.1503-1505), Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1100-1105, 1325-1400, 1540-1555), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1000-1015, 1045-1055, 1150-1200), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1000-1045, 1325-1330), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1000-1350), Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.1325-1405), Alise Landsberga, Māris Mežapuķe, Leopolds Ozoliņš (nepiedalās no plkst.1045-1050, 1425-1427), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.1407-1410), Aigars Tampe, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1325-1340, 1450-1455, 1545-1550)
Nepiedalās deputāts Juris Hlevickis (atvaļinājumā).

kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
padomniece juridiskajos jautājumosEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns

Sēdē uzaicināti:Olga Helēna Koziorova, Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Māra Kalvāne, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Zigmārs Grūbe, Inga Kučinska, Iveta Petrovska, Vita Brakovska, Baiba Spīgule, Linda Rimša, Rita Leice, Alvils Rudzītis, V.Kļimova
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Vadības ziņojums par 2001.gadu

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 3. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

 4. Par iecelšanu amatā

 5. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju

 6. Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem

 7. Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 2002.gada budžetā

 8. Par izmaiņām domes 04.07.2001.lēmumā Nr.272 “Par Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

 9. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda dzēšanu

 10. Par zemes nomas maksu BOP SIA “Kauguru primārās veselības aprūpes centram”

 11. Par īres un nomas maksām

 12. Par zemes nomas maksu SO Zaļais ordenis-pasaku māja “Undīne”

 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pamatparāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 16. Par siltumenerģijas tarifiem

 17. Par Jūrmalas pirmsskolas iestāžu “Katrīna”, “Saulīte”, “Rūķītis”, “Namiņš”, “Lācītis”, “Madara”, “Mārīte”, “Bitīte”, “Pienenīte” nolikumu apstiprināšanu

 18. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

 19. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

 20. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 21. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 22. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu

 23. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

 24. Par zemesgabalu sadalīšanu

 25. Par izmaiņām domes 30.04.98. lēmumā Nr.487

 26. Par domes 12.08.99. lēmuma Nr.788 atcelšanu

 27. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Slokas ielā 89

 28. Par Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasību izpildi

 29. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 30. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 31. Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

 32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem

 33. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31 nodošanu apsaimniekošanā

 35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mežmalas ielā 41 nodošanu apsaimniekošanā

 36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Strēlnieku pr.50/52 nodošanu apsaimniekošanā

 37. Par nekustamā īpašuma Dzintaru pr.10 nodošanu Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai

 38. Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala Saldus ielā 22 0,086 d.d. nodošanu privatizācijai

 39. Par nekustamā īpašuma daļas Vikingu ielā 70 nodošanu privatizācijai

 40. Par pirkuma līguma atcelšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.G.

 41. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Virtava”

 42. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldi

 43. Par zemesgabala daļas Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu

 44. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Cirtumi”

 45. Par telpu Mellužu pr.7 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Ando K”

 46. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Tossa” un nomas līguma izmaiņām

 47. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Leadars”

 48. Par zemesgabalu nomāšanu

 49. Par izmaiņām domes 05.12.2001. lēmumā Nr.775

 50. Par izmaiņām domes 30.01.2002. lēmumā Nr.88

 51. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

 52. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu

 53. Par pludmales nogabalu nomas līgumu laušanu un līgumu noslēgšanu

 54. Par zemes nomas līgumu laušanu

 55. Par telpu un zemes nomas līgumu laušanu ar Jūrmalas amatniecības brālību

 56. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu laušanu

 57. Par domes 15.08.2001. lēmuma Nr.397 atcelšanu

 58. Par izmaiņām domes 24.04.2002. lēmumā Nr.322

Priekšlikumi par sēdes darba kārtību:

I.Ančāns - Nav iekļauts jautājums par iedzīvotāju konsultatīvo padomi.

D.Urbanovičs - Šis jautājums tiks sagatavots uz nākošo domes sēdi.

I.Ančāns - Atlikt vadības ziņojumu uz nākošo domes sēdi, jo par padarīto jāatskaitās ne tikai priekšsēdētājam, bet arī priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram. Balsot.

D.Urbanovičs - Rakstiski deputātiem iesniegtais vadības ziņojums ir kopīgs domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora ziņojums, taču domes sēdē paredzēts, ka informāciju sniegs priekšsēdētājs.

L.Ozoliņš - J.Hlevickis varētu atskaitīties nākošajā domes sēdē.

V.Barinovs - Vadības ziņojumu varētu izskatīt nākošajā domes sēdē.

I.Ančāns - Paredzēt vairāk laika vadības ziņojumam, viena stunda ir par maz.

D.Urbanovičs - Jauns vadības ziņojums netiks gatavots.

V.Barinovs - Varbūt vadības ziņojumam vajadzētu paredzēt atsevišķu domes sēdi?

D.Urbanovičs -

 1. Atliek vadības ziņojuma izskatīšanu uz 5.jūnija domes sēdi.
 2. Iekļauj papildus domes sēdes darba kārtībā sekojošus lēmumu projektus: "Par dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 1 pārņemšanu pašvaldības īpašumā", "Par aizdevuma ņemšanu", "Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu iecelšanu".
 3. Noņemt no sēdes darba kārtības lēmuma projektu "Par siltumenerģijas tarifiem".

Z.Starks - Iekļaut lēmuma projektu "Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Asaru prospektā 12".

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām: "par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

L.Ozoliņš informē deputātus, ka vakar vides jautājumu komitejā 5 deputāti nobalsoja "par" par priežu izciršanu Meža prospektā.

V.Barinovs ierosina nākošās domes sēdes darba kārtībā paredzēt 15 minūtes deputātu informācijām.

 1. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.366)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

Pārtraukums no plkst.10.25-10.45

D.Urbanovičs nolasa atbilstošo punktu no Jūrmalas pilsētas domes nolikuma par prasībām vadības ziņojumam un paziņo, ka netiks gatavots jauns vadības ziņojums uz nākošo domes sēdi.

 1. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.367)

  Ziņo:O.H.Koziorova
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājuši A.Bašarins un L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par iecelšanu amatā (lēmums Nr.368)

  Ziņo:I.Kučinska
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājuši A.Bašarins un L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju (lēmums Nr.369)

  Ziņo:I.Kučinska
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājuši A.Bašarins un L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem (lēmums Nr.370)

  Ziņo:I.Kučinska
  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - nav, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžetā (noteikumi Nr.7)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija lēmumā Nr.272 "Par Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu" (lēmums Nr.373)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu dzēšanu (lēmums Nr.374)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par zemes nomas maksu BOP SIA "Kauguru primārais veselības aprūpes centrs" (lēmums Nr.375)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:A.Vētra - Samazināt visu zemes nomas maksu.

  L.Ozoliņš - Samazināt zemes nomas maksu par 50%.

  Balsošanas rezultāti par A.Vētras priekšlikumu: "par" - 3, "pret" - 4, "atturās" - 6. Priekšlikums nav pieņemts.

  L.Ozoliņš atsauc savu priekšlikumu.

  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par īres un nomas maksām (lēmums Nr.376)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 11, "pret" - 1, "atturās" - nav, nebalso -1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par zemes nomas maksu SO Zaļais ordenis - pasaku māja "Undīne" (lēmums Nr.377)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:L.Alksnis - Lēmuma projekta 2.punktu varētu izskatīt pēc 1.jūlija, lai pārliecinātos, ka 1.punktā minētais parāds samaksāts un atbalsta siena sakārtota.

  A.Landsberga - Ierosina balsot saskaņā ar iesniegto lēmuma projektu, jo šos jautājumus var atrisināt darba kārtībā.

  A.Vētra - Balsot, atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

  L.Ozoliņš - Vēlētos zināt, kurš dienests kontrolē "Undīnē" notiekošas pārbūves darbus un vēlētos saņemt informāciju par to, vai visi pārbūves darbi tiek veikti pareizi.

  D.Urbanovičs apkopo deputātu izteiktos priekšlikumus un ierosina papildināt lēmuma projektu ar diviem punktiem sekojošā redakcijā:

  1. SO Zaļais ordenis - pasaku māja "Undīne" sakopt atbalsta sienu.
  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspekcijai dot slēdzienu par ēkas tehnisko stāvokli".

  Jautā:Vai L.Alksnis paliek pie sava izteiktā priekšlikuma?
  Atbild:L.Alksnis - Jā.
  Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa izteikto priekšlikumu: "par" - 6, "pret" - 3, "atturās" - 3, nebalso - 1. Priekšlikums nav pieņemts.
  Balso:"par" - 8, "pret" - 2, "atturās" - 3
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 3.,4.punktu sekojošā redakcijā:
   "3. SO Zaļais ordenis - pasaku māja "Undīne" sakopt atbalsta sienu.
   4. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspekcijai dot slēdzienu par ēkas tehnisko stāvokli."

 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (lēmums Nr.378)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:D.Ķezbere - Ierosina SIA "Majori" nesamazināt nekustamā īpašuma nodokli 2002.gadam, jo 2001.gadā SIA "Majori" nav samaksājusi kūrortnodevu.

  D.Urbanovičs - Atbalsta D.Ķezberes priekšlikumu. Pie šī jautājuma varēs atgriezties tad, kad būs samaksāta kūrortnodeva.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Nesamazināt SIA "Majori" nekustamā īpašuma nodokli 2002.gadam.

 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pamatparāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.379)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:V.Barinovs, L.Alksnis, I.Ančāns, D.Urbanovičs.

  A.Tukāne informē deputātus, ka E.K. daļu parāda ir samaksājusi.

  V.Barinovs - Atstāt 4.punktu (par E.K.) lēmuma projektā.

  L.Alksnis - Atbalsta lēmuma projektu kopumā. Ierosina katra punkta 2.rindkopā rakstīt vārdu "brīdināt". Kurš dienests izpilda katra punkta trešo rindkopu?

  Atbild: A.Tukāne - Katra punkta trešajā rindkopā minēto izpilda A.Tukāne un E.Rakiša.

  L.Alksnis - Lēmuma projektā vajadzētu rakstīt vienu kopēju punktu visiem punktiem par aizlieguma zīmi ar norādi, kurš konkrēti šo darbu izpilda.

  I.Ančāns - Ja nezinot visus apstākļus nosūta lēmumu Tiesu izpildītāju kantorim, tad var visu izpostīt. Varēs balsot tikai par atseviškiem lēmuma projekta punktiem.

  D.Urbanovičs - Finansu pārvaldē katrs gadījums tiek pārbaudīts. Aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu ar sekojošām izmaiņām:

  1. lēmuma projekta katra punkta 2.rindkopu sākt ar vārdu "Brīdināt" un tālāk redakcionāli labot tekstu;
  2. papildināt lēmuma projektu ar punktu, kurā lēmuma izpildi kontrolē A.Tukāne un E.Rakiša.
  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 1, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma katra punkta 2.rindkopu sākt ar vārdu "Brīdināt" un tālāk redakcionāli labot tekstu.
  3. Papildināt lēmumu ar 13.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: "Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei un padomniecei juridiskajos jautājumos E.Rakišai kontrolēt lēmuma izpildi".

 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.380)

  Ziņo:P.Leiškalns
  Izsakās:L.Alksnis - Neizskatīt pielikuma 9.punktu un lūgt komisijai vēlreiz pārbaudīt lietas apstākļus.

  D.Urbanovičs - Piekrīt neizskatīt 9.punktu.

  I.Ančāns - Runājot par patiesiem apstākļiem, varētu dot informāciju par to, kā sadalīja Medicīnas akadēmijas... (nepabeidz teikumu, jo D.Urbanovičs izsaka aizrādījumu).

  D.Urbanovičs - Aizrāda I.Ančānam, ka viņš runā nesakarīgas lietas, kas neattiecās uz darba kārtību.

  D.Urbanovičs - Ierosina atbrīvot A.Bašarinu no zemes nomas maksas parāda lēmuma projekta 2.punktā.

  P.Leiškalns - Saskaņā ar likumu nebūtu pareizi atbrīvot pilnībā no zemes nomas maksas parāda, tādēļ ierosina samazināt zemes nomas maksas parādu par 90%.

  Balsošanas rezultāti par P.Leiškalna ierosinājumu: "par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās A.Bašarins.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma lemjošās daļas 2.punktā samazināt A.Bašarinam zemes nomas maksas parādu par 90%.
  3. Svītrot lēmuma pielikuma 9.punktu, mainot tālāko numerāciju.

Pārtraukums no plkst.1210-1225

  15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikums (nolikums Nr.11)
  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums (nolikums Nr.12)
  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" nolikums (nolikums Nr.13)
  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" nolikums (nolikums Nr.14)
  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums (nolikums Nr.15)
  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums (nolikums Nr.16)
  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums (nolikums Nr.17)
  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" nolikums (nolikums Nr.18)
  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums (nolikums Nr.19)

  Ziņo:V.Kļimova
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos nolikumu projektus

D.Urbanovičs izsaka aizrādījumu A.Bašarinam, M.Mežapuķem un L.Ozoliņam par domes sēdes nokavēšanu pēc pārtraukuma.

 1. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.381)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Balso:"par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

D.Urbanovičs izsaka aizrādījumu I.Dreijam par domes sēdes nokavēšanu pēc pārtraukuma.

 1. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.382)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso -1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.383)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.384)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (lēmums Nr.386)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.387)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

D.Urbanovičs izsaka aizrādījumu A.Vētram par domes sēdes nokavēšanu pēc pārtraukuma.

 1. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 20 (lēmums Nr.388)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 9, "pret" - 2, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Emīlijas ielā 13 (lēmums Nr.389)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Slokas ielā 78 (lēmums Nr.390)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 110

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Atlikt un izskatīt attīstības jautājumu komitejā.

  I.Ančāns - Atlikt un izskatīt attīstības jautājumu komitejā.

  Lēmuma projekts tiek atlikts un novirzīts izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

 5. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.487 (lēmums Nr.391)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi R.Simsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.788 atcelšanu (lēmums Nr.392)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:D.Urbanovičs, A.Vētra, V.Barinovs, L.Alksnis.

  V.Zvejniece informē deputātus, ka šobrīd īpašnieki izstrādā kopēju projektu ar zemesgabala Turaidas ielā 17 īpašniekiem.

  D.Urbanovičs - Ņemot vērā to, ka zemesgabals ir mazs un viesnīcu-moteli iespējams uzbūvēt tikai apvienojot projektus, ierosina lēmuma projekta 2.punktā vārdu "viesnīcas-moteļa projektēšanai" vietā rakstīt vārdus "sabiedriskā objekta projektēšanai".

  V.Zvejniece paskaidro, ka pareizi šī vieta saucas "darījuma iestāžu objektu teritorija".

  A.Vētra - Atgādina deputātiem, ka šajā vietā bija paredzēta noteikta funkcija - viesnīca.

  V.Barinovs - Ierosina nepiesaistīt šo objektu pie viesnīcas funkcijas.

  L.Alksnis - Lūgums šobrīd šo lēmuma projektu nepieņemt, jo nepieciešams detālplānojums. Svarīgi izskatīt šo jautājumu kompleksi, lai būtu nodefinēta pilsētas prasība - lai īpašniekiem būtu kopēja pieeja.

  D.Urbanovičs - Uzskata, ka šodien var pieņemt šo lēmuma projektu. Aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un tā nosaukumu izteikt sekojošā redakcijā: "Par atļauju uzsākt darījuma iestādes objekta projektēšanu Rembates ielā 2". Ierosina lēmuma projekta 2.punktā vārdu "viesnīcas-moteļa projektēšanas" vietā rakstīt vārdus "darījuma iestādes objekta projektēšanas".

  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 2, balsošanas laikā izgājis L.Ozoliņš
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Izmainīt lēmuma nosaukumu un izteikt to sekojošā redakcijā: "Par atļauju uzsākt darījuma iestādes objekta projektēšanu Rembates ielā 2".
  3. Lēmuma 2.punktā vārdu "viesnīcas-moteļa" vietā rakstīt vārdus "darījuma iestādes objekta".

 7. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 89 (lēmums Nr.393)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Ozoliņš - Izstrādājot detālplānojumu, paredzēt ēku izvietojumu bez žogiem, lai būtu saskatāma ainava.

  A.Vētra - Lēmuma projekta pielikuma 2.7.3.apakšpunkta beigas papildināt ar vārdiem "paredzot ne vairāk kā divus būvapjomus vienā zemesgabalā" un 2.7.6.apakšpunktā paredzēt, lai no Slokas ielas varētu saskatīt Lielupes krastu.

  D.Urbanovičs - Ierosina neierobežot būvapjomu skaitu un 2.7.6.apakšpunktā aiz vārda "pieejamu" rakstīt vārdus "un saskatāmu".

  A.Smeltere - Ierosina nodrošināt ainavas servitūtu.

  Balso:"par" - 13, "pret" - 1(l.Ozoliņš), "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma pielikuma 2.7.6.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "saglabāt sabiedrībai brīvi pieejamu un saskatāmu Lielupes krastu, paredzot tā labiekārtojumu un nodrošināt ainavas servitūtu".
  L.Ozoliņš izsakās par balsošanas motīviem - visa šī vēsture ir netīra, jo būvgruži izvesti pa visu teritoriju.

 8. Par Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas prasību izpildi (lēmums Nr.394)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Lēmuma projekta lemjošo daļu vajadzētu sākt ar 5.punktu, ar konkrētu rīcību, jo šie cilvēki jau ir parādījuši, ka neko nedarīs. Lēmuma projekta konstatējošo daļu vajadzētu papildināt ar informāciju par to, ka minēto ēku īpašnieki nav izpildījuši būvvaldes prasības.

  D.Urbanovičs - Papildināt lēmuma projekta konstatējošo daļu ar informāciju par to, ka minēto ēku īpašnieki nav izpildījuši būvvaldes prasības.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmuma konstatējošo daļu ar informāciju par to, ka minēto ēku īpašnieki nav izpildījuši būvvaldes prasības.

 9. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.395)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2002.gada 3.maija lēmuma Nr.365 apstiprināšanu (lēmums Nr.396)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2002.gada 3.maija lēmuma Nr.366 apstiprināšanu (lēmums Nr.397)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2002.gada 3.maija lēmuma Nr.367 apstiprināšanu (lēmums Nr.398)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2002.gada 3.maija lēmuma Nr.368 apstiprināšanu (lēmums Nr.399)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2002.gada 3.maija lēmuma Nr.369 apstiprināšanu (lēmums Nr.400)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmumu projektus

 11. Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (lēmums Nr.401)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:D.Ķezbere, Z.Starks, V.Barinovs, A.Vētra.

  A.Smeltere - Lūgums precizēt lēmuma projekta pielikuma 7.punktā apmaksas termiņu pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā - ne vēlāk kā 10 dienu laikā. Deputāti atbalsta A.Smelteres ierosinājumu.

  Priekšlikumi par lēmuma projekta pielikuma 4.punktu:

  D.Ķezbere - Ja tiek atļauts domes izpilddirektoram ierosināt ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, tad ir jāizmaina arī domes nolikums.

  Z.Starks paskaidro, ka viņš var ierosināt priekšsēdētājam ārkārtas domes sēdes sasaukšanu.

  V.Barinovs - Svītrot tekstu par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu.

  A.Vētra - Atstāt kā ir.

  Deputāti nolemj, ka par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu un ārkārtas domes sēdes sasaukšanu lems domes priekšsēdētājs.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma pielikumā:
   • 4.punkta 2.teiktumā vārda "izpilddirektors" vietā rakstīt vārdu "priekšsēdētājs";
   • 7.3.4.apakšpunktā vārdu "5 dienu laikā" rakstīt vārdus "ne vēlāk kā 10 dienu laikā".

 12. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 12 (lēmums Nr.402), Dzelzceļa ielā 19 (lēmums Nr.403), Kāpu ielā 139 (lēmums Nr.404), Medņu ielā 42 (lēmums Nr.405), Mellužu prospektā 63 (lēmums Nr.406), Meža prospektā 2/4 (lēmums Nr.407), Prīmulu ielā 3 (lēmums Nr.408), Semafora ielā 3a (lēmums Nr.409)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis L.Alksnis
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmumu projektus

Pārtraukums no plkst.15.05-15.40

 1. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu (lēmums Nr.410)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 29/31 nodošanu apsaimniekošanā (lēmums Nr.411)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mežmalas ielā 41 nodošanu apsaimniekošanā (lēmums Nr.412)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nodošanu apsaimniekošanā (lēmums Nr.413)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Rudzītis.

  Jautā: A.Tampe - Vai sporta skola ir juridiska persona?

  D.Urbanovičs - Ierosina lēmuma projekta izskatīšanu pagaidām atlikt un noskaidrot vai sporta skola ir juridiska persona.

  Pēc apstākļu noskaidrošanas A.Rudzītis informē deputātus, ka pareizi būtu pilnvarot Skolu valdi apsaimniekot šo īpašumu.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Labot lēmumu, pilnvarojot Skolu valdi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.

 5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintaru prospektā 10 nodošanu Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai (lēmums Nr.414)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,086 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.415)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vikingu ielā 70 nodošanu privatizācijai

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs - Atlikt iesniegto lēmuma projektu uz nākošo domes sēdi, jo vēl jāizskata, kādi būs maksāšanas līdzekļi.

 8. Par pirkuma līguma atcelšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.G. (lēmums Nr.416)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Virtava" (lēmums Nr.417)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldi (lēmums Nr.418)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 11. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.419)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:Z.Starks, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs.

  Jautā: Z.Starks - Vai nebija runa par nomu uz 1 gadu?

  M.Mežapuķe atgādina, ka tualetes ir pašvaldības īpašums.

  D.Urbanovičs apkopo priekšlikumus:

  1. Zemesgabalu nomāt uz 1 gadu.
  2. Precizēt zemesgabala platību, to palielinot, lai būtu iespējams apsaimniekot tualetes.
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Zemesgabalu nomāt uz 1 gadu.
  3. Precizēt zemesgabala platību, to palielinot, lai būtu iespējams apsaimniekot tualetes.

 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Cirtumi" (lēmums Nr.420)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:L.Alksnis, A.Vētra, J.Griķis, A.Tampe, A.Smeltere.

  L.Alksnis - Visas prasības vajadzētu ierakstīt arhitektūras un plānošanas uzdevumā. Lēmuma projekta 2.1.apakšpunktā vārds "akceptēt" ir lieks.

  A.Smeltere - Šī vārda vietā varētu rakstīt vārdu "apstiprināt".

  A.Vētra - Atbalstāms projekts.

  J.Griķis -Nepieciešams atrisināt Slokas sporta kompleksa jautājumu.

  A.Tampe - Atbalsta projektu.

  Balso:"par" - 11, "pret" - 2 (L.Ozoliņš, A.Bašarins), "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 2.1.apakšpunktā vārda "akceptēt" vietā rakstīt vārdu "apstiprināt".

 13. Par telpu Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 nomas līguma pagarināšanu ar SIA "Ando K" (lēmums Nr.421)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA "TOSSA" un nomas līguma izmaiņām (lēmums Nr.422)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:L.Alksnis - Nepieciešams sakārtot šo rajonu pie Jomas ielas.

  D.Urbanovičs - Pagaidām šis ir vienīgais risinājums. Jāpanāk vismaz vizuāla sakārtošana.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 4.punktu sekojošā redakcijā: "SIA "TOSSA" no lēmuma pieņemšanas dienas mēneša laikā vizuāli sakārtot tirdzniecības kiosku, saskaņojot to ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldi".

 15. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA "LEADRS" (lēmums Nr.423)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 3.punktu sekojošā redakcijā: "SIA "LEADRS" no lēmuma pieņemšanas dienas mēneša laikā vizuāli sakārtot telpas, saskaņojot to ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldi".

 16. Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Ceriņu ielā 42 (lēmums Nr.424)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Drosmes ielā 2 (lēmums Nr.425)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, E.Dārziņa ielā 4 (lēmums Nr.426)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Engures ielā 1 (lēmums Nr.427)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 82 (lēmums Nr.428)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Jomas ielā 9 (lēmums Nr.429)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Jomas ielā 13 (lēmums Nr.430)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 18 (lēmums Nr.431)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Olgas ielā 23 (lēmums Nr.432)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Ormaņu ielā 6 (lēmums Nr.433)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Slokas ielā 11 (lēmums Nr.434)
  Par zemesgabala nomāšanu Jūrmalā, Tallinas ielā 11 (lēmums Nr.435)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 1 (L.Ozoliņš)
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 17. A.Rudzītis informē, ka Sporta skola tomēr ir juridiska persona, tādēļ lēmums "Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strelnieku prospektā 50/52 nodošanu apsaimniekošanā" jāpieņem tāds, kāds tas tika sagatavots, t.i. pašvaldības nekustamo īpašumu pilnvarojot apsaimniekot Sporta skolu.

  Iepriekšējais balsojums tiek atcelts
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu saskaņā ar A.Rudzīša labojumu

 18. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 5.decembra lēmumā Nr.775 (lēmums Nr.436)
  Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.88 (lēmums Nr.437)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 1 (L.Ozoliņš)
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jūrmalā, Dubultu prospektā 87 (lēmums Nr.438)
  Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 11 (lēmums Nr.439)
  Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 (lēmums Nr.440)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 20. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Divino Group Investment" (lēmums Nr.441)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "A un A Serviss" (lēmums Nr.442)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Redra " (lēmums Nr.443)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Stella un K " (lēmums Nr.444)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Merkūrija imports" (lēmums Nr.445)
  Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu ar SIA "Faross" un līguma noslēgšanu ar SIA "Main" (lēmums Nr.446)
  Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu ar SIA "Vetrade" un līguma noslēgšanu ar SIA "AAC Aktīvās atpūtas centrs" (lēmums Nr.447)
  Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA "Balzams" (lēmums Nr.448)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 21. Par zemes nomas līguma laušanu ar SIA "Es" (lēmums Nr.449)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 22. Par zemes nomas līguma laušanu ar SIA "Vinens Grupa" (lēmums Nr.450)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 23. Par zemes nomas līguma laušanu ar SIA "Lunaparks Priedaine" (lēmums Nr.451)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 24. Par telpu un zemes nomas līgumu laušanu ar Jūrmalas amatnieku brālību (lēmums Nr.452)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:R.Simsone - Atrast citas telpas vai atbrīvot no parāda.

  A.Vētra - Pret atbrīvošanu no parāda.

  V.Barinovs - Atrast citas telpas.

  L.Ozoliņš - Atbrīvot no parāda.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 3.punktu un papildināt lēmumu ar jaunu 3.punktu sekojošā redakcijā: "Atbrīvot Jūrmalas amatnieku brālību no nomas maksas parāda".

 25. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar SIA "Lolo Group" (lēmums Nr.453)
  Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu ar I.Š. (lēmums Nr.454)
  Par domes 2001.gada 15.augusta lēmuma Nr.397 atcelšanu (lēmums Nr.455)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 26. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.322 (lēmums Nr.456)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 27. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Slimnīcas ielā 1 pārņemšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.385)

  Ziņo:Z.Starks
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 28. Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu apstiprināšanu (lēmums Nr.371)

  Ziņo:Z.Starks
  Izsakās:I.Dreija - Ierosina aizklātu balsošanu.

  Balsošanas rezultāti par I.Dreijas priekšlikumu: "par" - 10, "pret" - 2, "atturās" 2.

  I.Kalvāne sagatavo balsošanas biļetenus.

  Deputāti ierosina balsu skaitīšanas komisijai sekojošus deputātus: I.Ančānu, A.Vētru, I.Dreiju.

  Balsošanas rezultāti par balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: "par" - 14. Balsu skaitīšanas komisijas sastāvs apstiprināts.

  Notiek aizklātā balsošana.

  I.Dreija paziņo balsošanas rezultātus: izdoti, atverot urnu saņemti un derīgi 14 biļeteni.

  P.Leiškalns - "par" 10, "pret" - 4;

  R.Kedere - "par" - 11, "pret" 3;

  A.Sproģis - "par" - 3, "pret" - 11.

  Ievēlēti: P.Leiškalns, R.Kedere.

  Ņemot vērā to, ka sabiedrisko pakalpojumu regulators nav izveidots pilnībā, nepieciešama ārpuskārtas domes sēde. Par to deputātiem paziņos D.Urbanovičs.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 3.punktu.
  3. Iecelt amatā P.Leiškalnu un R.Kederi no 2002.gada 1.jūnija.

 29. Par aizdevuma ņemšanu (lēmums Nr.372)

  Ziņo:Z.Starks
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

Sēde slēgta plkst. 18.00

Nākošā domes sēde 2002.gada 5.jūnijā.

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja (no sēdes sākuma līdz 46.punktam) U.Alksnāja
Sēdes protokolētāja (no 47.punkta līdz sēdes beigām) I.Kalvāne