Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 17. janvāra 2 saistošajiem noteikumiem
Izmaiņas ar Domes 2007.gada 22. marta 256. lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2006.gada 5.oktobra 943. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2005.gada 22.decembra 28. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2003. gada 17. septembra 648. lēmumu

2002.gada 18.decembrīNr.997

Par sociālās palīdzības pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2002.gada 21.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.01-54/12) un Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas 2002.gada 27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.01-52/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt vienas dienas uzturēšanās izmaksas sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās saskaņā ar 2.pielikumu, 3.pielikumu, 4.pielikumu.
 3. Lēmums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 18.decembra lēmumu Nr.997

Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā

Izdota saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”;
LR Ministru kabineta 2000.gada 12.septembra noteikumiem Nr.314
“Kārtība, kādā personas saņem sociālās palīdzības pakalpojumus”;
LR Ministru kabineta 1995.gada 31.septembra noteikumiem Nr.168
“Noteikumi par kārtību, kādā tiek apmaksāta
personu uzturēšanās sociālās aprūpes iestādēs”

 1. Vispārīgie jautājumi.

  Šī kārtība nosaka kā personas saņem un kā tiek finansēti šādi sociālie pakalpojumi:

  1) Aprūpe mājās;
  2) Aprūpe pieaugušo sociālās aprūpes institūcijā;
  3) Aprūpe dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  4) Aprūpe nakts patversmē;
  5) Aprūpe bērnu sociālās aprūpes institūcijā.

 2. Sociālo pakalpojumu pieprasīšanas un lēmuma par pakalpojumu sniegšanu pieņemšanas kārtība.

 3. Sociālo pakalpojumu finansēšanas kārtība.

Sociālo pakalpojumu pieprasīšanas un lēmuma par pakalpojumu sniegšanu pieņemšanas kārtība

 1. Aprūpe mājās

  1.1. Aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmala.

  1.2. Pakalpojuma sniedzējs:

  BOP SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari””, Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38.

  1.3. Pakalpojumu saņēmēju mērķa grupa:

  1.3.1. Personas, kuras vecuma dēļ vai garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus, savu personisko aprūpi, ir apgrūtināta dažādu jautājumu kārtošana ārpus mājas, un kurām saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību.

  1.3.2. Personas, kurām īslaicīgi slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus, savu personisko aprūpi, ir apgrūtināta dažādu jautājumu kārtošana ārpus mājas un kurām saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību.

  1.4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi:

  1.4.1. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar nolikumu par aprūpi mājās.

  1.4.2. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldē iesniegumu un šādus dokumentus:

  1.4.3. Ja personai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Labklājības pārvalde saskaņā ar LR Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumiem Nr.75 novērtē apgādnieku spēju sniegt aprūpi un spēju segt personas aprūpes mājās izdevumus.

  1.4.4. Aprūpe mājās personai tiek piešķirta terminētā laika periodā, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Lai personai pagarinātu pakalpojuma sniegšanas periodu, tai 1 mēnesi pirms aprūpes termiņa beigām labklājības pārvaldē jāiesniedz iesniegums un šādi dokumenti:

  1.5. Piešķiršanas kārtība:

  1.5.1. Labklājības pārvaldes atbildīgais speciālists pēc dokumentu saņemšanas 5 darba dienu laikā nodrošina personas vajadzību pēc aprūpes pakalpojuma novērtēšanu (apsekošana dzīvesvietā, personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pakalpojumiem novērtēšanas kartes un mājas aprūpes pakalpojumu kartes aizpildīšana) un iesniedz dokumentus izskatīšanai Labklājības pārvaldes Sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanas komisijai (turpmāk tekstā – SAPPK).

  1.5.2. SAPPK 3 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, nosakot tā apjomu un ilgumu, vai pakalpojuma sniegšanas atteikumu. Par lēmumu rakstiski informē pakalpojumu sniedzēju un personu, ja pieņemts lēmums par pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

  1.5.3. Pakalpojuma sniedzējs 5 darba dienu laikā pēc dokumentu reģistrēšanas rakstiski informē Labklājības pārvaldi par pieņemto lēmumu. Ja pieņemts lēmums par pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma iemeslu.

 2. Aprūpe pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

  2.1. Aprūpe pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā ir aprūpes pakalpojums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmala.

  2.2. Pakalpojuma sniedzējs:

  BOP SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari””, Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38.

  2.2.1. Pakalpojumu saņēmēju mērķa grupa:

  2.2.1.1. I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma, pensijas vecumu sasniegušas personas ar ilgstošu vai nepārejošu fizisko vai garīgo spēju ierobežojumu, kuru dēļ persona nav spējīga sevi aprūpēt un ir apgrūtināta viņu integrācija sabiedrībā, un kurām, saskaņā ar LR LM 16.12.1999.g. rīk.Nr.415, nav kontrindicēts atrasties sociālās aprūpes institūcijā.

  2.2.2. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi:

  2.2.2.1. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniedz labklājības pārvaldē iesniegumu un šādus dokumentus:

  2.2.2.2. Ja personai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Labklājības pārvalde, saskaņā ar LR MK 26.03.1996.g. not.Nr.75, novērtē apgādnieku spēju segt personas uzturēšanās samaksu sociālās aprūpes institūcijā.

  2.2.3. Piešķiršanas kārtība:

  2.2.3.1. Labklājības pārvaldes atbildīgais speciālists pēc dokumentu saņemšanas 5 darba dienu laikā nodrošina personas vajadzību pēc aprūpes pakalpojuma novērtēšanu (apsekošana dzīvesvietā, personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pakalpojumiem novērtēšanas kartes aizpildīšana) un iesniedz dokumentus izskatīšanai SAPPK.

  2.2.3.2. SAPPK 3 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību personai, nosakot personas uzturēšanās samaksas sociālās aprūpes institūcijā finansētāju, vai pakalpojuma sniegšanas atteikumu. Par lēmumu rakstiski informē personu, ja pieņemts lēmums par pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

  2.2.3.3. Ja nepieciešams, Labklājības pārvalde veido pakalpojuma saņēmēju rindu, norīkojumu pakalpojuma saņemšanai personai izsniedz, kad atbrīvojas vieta nozīmētajā institūcijā, rakstiski par to informējot pakalpojuma sniedzēju.

  2.3. Pakalpojuma sniedzējs:

  PBU “Slokas slimnīca” Sociālās aprūpes nodaļa, Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38.

  2.3.1. Pakalpojumu saņēmēju mērķa grupa: I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma, pensijas vecumu sasniegušas personas ar izteiktu ilgstošu un nepārejošu fizisko vai garīgo spēju ierobežojumu, kuru dēļ persona nav spējīga sevi aprūpēt, un kurām, saskaņā ar LR LM 16.12.1999.g. rīk.Nr.415, nav kontrindicēts atrasties sociālās aprūpes institūcijā, t.sk.:

  2.3.2. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi:

  2.3.2.1. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona iesniedz labklājības pārvaldē iesniegumu un šādus dokumentus:

  2.3.2.2. Ja personai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Labklājības pārvalde, saskaņā ar LR MK 26.03.1996.g. not.Nr.75, novērtē apgādnieku spēju segt personas uzturēšanās samaksu sociālās aprūpes institūcijā

  2.3.3. Piešķiršanas kārtība:

  2.3.3.1. Labklājības pārvaldes atbildīgais speciālists pēc dokumentu saņemšanas 5 darba dienu laikā nodrošina personas vajadzību pēc aprūpes pakalpojuma novērtēšanu (apsekošana dzīvesvietā, personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pakalpojumiem novērtēšanas kartes un mājas aprūpes pakalpojumu kartes aizpildīšana) un iesniedz dokumentus izskatīšanai SAPPK.

  2.3.3.2. SAPPK 3 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību personai, nosakot personas uzturēšanās samaksas sociālās aprūpes institūcijā finansētāju, pašvaldības finansējuma apjomu, vai pakalpojuma sniegšanas atteikumu. Par lēmumu rakstiski informē personu, ja pieņemts lēmums par pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

  2.3.3.3. Ja nepieciešams, labklājības pārvalde veido pakalpojuma saņēmēju rindu, norīkojumu pakalpojuma saņemšanai personai izsniedz, kad atbrīvojas vieta nozīmētajā institūcijā, rakstiski par to informējot pakalpojuma sniedzēju.

  2.4. Pakalpojuma sniedzējs:

  PBU “Slokas slimnīca” Sociālās un veselības aprūpes nodaļa, Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38.

  2.4.1. Pakalpojumu saņēmēju mērķa grupai: personas no 18 gadu vecuma, kurām nepieciešama ambulatora veselības aprūpe minimālu ārstniecības tehnoloģiju līmenī, ko sociālu indikāciju dēļ nav iespējams veikt personas dzīves vietā, vai personas, kurām nepieciešama pastāvīga un simptomātiska medicīniskā aprūpe, lai atvieglotu ciešanas (p., inkurabli, onkoloģiski pacienti, mirstošas personas), ja to faktiskā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta.

  2.4.2. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi un piešķiršanas kārtība:

  2.4.2.1. Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar nolikumu par Sociālās un veselības aprūpes nodaļu.

  2.4.2.2. Par pamatu pacientu uzņemšanai kalpo ģimenes ārstu, ārstniecības iestāžu ārstu – speciālistu vai labklājības pārvaldes nosūtījums.

  2.4.2.3. Par personas uzņemšanu Sociālās un veselības aprūpes nodaļā lemj Slokas slimnīcas direktors vai pilnvarota persona direktora prombūtnē.

  2.4.2.4. Persona tiek uzņemta uz laiku līdz 30 dienām. Par personas uzturēšanos nodaļā ilgāk par 30 dienām lemj labklājības pārvaldes vadība, izskatot katru gadījumu atsevišķi un pamatojoties uz slimnīcas direktora rakstisku atzinumu.

 3. Aprūpe dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

  3.1. Aprūpe dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespēja personām ar garīga rakstura traucējumiem un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmala.

  3.2. Pakalpojuma sniedzējs:

  Koledža RRC Dienas centrs, Jūrmalā, Dūņu ceļš 2.

  3.3. Pakalpojumu saņēmēju mērķa grupai: I un II grupas invalīdi no 16 gadu vecuma ar garīga rakstura traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus.

  3.4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi: lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniedz labklājības pārvaldē iesniegumu un šādus dokumentus:

  3.5. Piešķiršanas kārtība:

  3.5.1. Labklājības pārvaldes atbildīgais speciālists pēc dokumentu saņemšanas 5 darba dienu laikā nodrošina personas vajadzību pēc aprūpes pakalpojuma novērtēšanu (apsekošana dzīvesvietā, personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pakalpojumiem novērtēšanas kartes un mājas aprūpes pakalpojumu kartes aizpildīšana) un iesniedz dokumentus izskatīšanai SAPPK.

  3.5.2. SAPPK 3 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību vai pakalpojuma sniegšanas atteikumu. Par lēmumu rakstiski informē personu, ja pieņemts lēmums par pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

  3.5.3. Pakalpojumu sniedzējs 5 darba dienu laikā pēc dokumentu reģistrēšanas informē labklājības pārvaldi par pieņemto lēmumu. Ja pieņemts lēmums par aprūpes pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma iemeslu.

 4. Aprūpe nakts patversmē

  4.1. Pakalpojumu (naktsmītne, vakariņas un personīgās higiēnas nodrošināšana) personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

  4.2. Pakalpojuma sniedzējs:

  Jūrmalas pilsētas nakts patversme, Jūrmalā, Dīķu ielā 30.

  4.3. Pakalpojumu saņēmēju mērķa grupai: personas, kuras nonākušas krīzes situācijā un ir bez pastāvīgas dzīvesvietas (pajumtes).

  4.4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi un kārtība:

  4.4.1. Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas nakts patversmes nolikumu.

  4.4.2. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz labklājības pārvaldes nakts patversmes atbildīgajam darbiniekam iesniegumu un uzrāda personu apliecinošus dokumentus. Atsevišķos gadījumos nakts patversmē uzņem bez dokumentu uzrādīšanas, ja objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams tos uzrādīt.

  4.4.3. Labklājības pārvaldes nakts patversmes atbildīgais darbinieks izsniedz personai norīkojumu uz nakts patversmi.

  4.4.4. Pakalpojuma saņēmējs 3 darba dienu laikā pēc uzņemšanas nakts patversmes atbildīgajam darbiniekam iesniedz izziņu par medicīnisko pārbaudi tuberkulozes profilaksei, pretējā gadījumā pakalpojums tiek atteikts.

  4.4.5. Maksimālais personas uzturēšanās ilgums nakts patversmē ir 60 dienas kalendārajā gadā. Personas uzturēšanās laiku patversmē var pagarināt ar labklājības pārvaldes vadītājas atļauju, bet ne ilgāk kā 30 dienas, pamatojoties uz personas iesniegumu un nakts patversmes atbildīgā darbinieka rakstisku atzinumu.

 5. Aprūpe bērnu sociālās aprūpes institūcijā

  5.1. Diennakts sociālā un psiholoģiskā palīdzība bērniem krīzes situācijā

  5.2. Pakalpojuma sniedzējs:

  PBU “Slokas slimnīca” Atbalsts centrs bērniem “Paspārne”, Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38.

  5.2.1. Pakalpojumu saņēmēju mērķa grupa: Jūrmalas pilsētā dzīvojoši bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kuri nonākuši krīzē un kuriem nepieciešama psiholoģiska un sociāla palīdzība.

  5.2.2. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi: pakalpojumu var saņemt visu diennakti, tieši griežoties pie pakalpojuma sniedzēja, ja:

  5.2.3. Piešķiršanas kārtība:

  5.2.3.1 Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar nolikumu par Atbalsta centru bērniem

  5.2.3.2. Par bērna uzņemšanu lemj centra vadītājs vai viņa prombūtnē atbildīgais darbinieks, pamatojoties uz iepriekšminēto juridisko un fizisko personu lūguma un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

  5.2.3.3. Pakalpojumu centrā bērns var saņemt līdz 30 dienām. Par uzturēšanos centrā ilgāk par 30 dienām lemj centra vadītāja, izskatot katru gadījumu atsevišķi un saskaņojot to ar bāriņtiesu un Labklājības pārvaldi.

  5.3. Ārpus ģimenes aprūpe bērniem, kuru dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta

  5.4. Pakalpojuma sniedzējs:

  5.4.1. Pakalpojumu saņēmēju mērķa grupa: bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 2 līdz 18 gadi, ja bāriņtiesa vai labklājības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par viņu ievietošanu vispārējā bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes un audzināšanas institūcijā.

  5.4.2. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi:

  5.4.2.1. Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu kādā no ārpusģimenes aprūpes institūcijā, ja jautājuma risināšana ir bāriņtiesas kompetence: vecāku nāves gadījumā; atņemta vecāku vara ar tiesas spriedumu; vecāki brīvības atņemšanas dēļ nevar pildīt vecāku pienākumus; vecākiem nodibināta aizgādnība; vecāki nenodrošina bērnam pienācīgu aprūpi un audzināšanu; bērns cietis no vecāku vardarbības; vecāku ilgstoša slimība; citi šķēršļi, kas vecākiem atņem iespējas realizēt vecāku varu

  5.4.2.2. Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams labklājības pārvaldes lēmums par bērna ievietošanu kādā no ārpusģimenes aprūpes institūcijā, ja jautājuma risināšana ir sociālās palīdzības dienesta kompetencē: bērna invaliditāte; sociāli apstākļi – vecāku ilgstoša prombūtne, iztikas līdzekļu trūkums ģimenē, pēkšņs mantas zaudējums utml.

  5.4.3. Piešķiršanas kārtība:

  5.4.3.1. Ja jautājuma izskatīšana ir labklājības pārvaldes kompetencē, tad bērna vecāki vai aizbildņi labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:

  5.4.3.2. Labklājības pārvaldes atbildīgais speciālists pēc dokumentu saņemšanas 5 darba dienu laikā nodrošina personas vajadzību pēc aprūpes pakalpojuma novērtēšanu (apsekošana dzīvesvietā, personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pakalpojumiem novērtēšanas kartes aizpildīšana) un iesniedz dokumentus izskatīšanai labklājības pārvaldes Sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanas komisijai.

  5.4.3.3. SAPPK 3 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, nosakot tā ilgumu, vai pakalpojuma sniegšanas atteikumu. Par lēmumu rakstiski informē bērna vecākus vai aizbildņus, ja pieņemts lēmums par pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

  5.4.3.4. Labklājības pārvalde rakstiski informē pakalpojuma sniedzēju par personai piešķirto pakalpojumu, tā ilgumu.

  5.4.3.5. Ja jautājuma izskatīšana ir Bāriņtiesas funkcija, tad normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek gatavots lēmums par aizbildnības nodibināšanu un bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes institūcijā.

  5.4.3.6. Bāriņtiesa 5 darba dienu laikā par pieņemto lēmumu informē labklājības pārvaldi.

Sociālās palīdzības pakalpojumu apmaksas kārtība

 1. Jūrmalas pilsētas dome nosaka maksimāli iespējamo no pašvaldības budžeta finansēto vietu un personu skaitu katram sociālās aprūpes pakalpojuma veidam un pakalpojuma sniedzējam. Vietu un personu skaita izmaiņas ir jāapstiprina ne vēlāk kā līdz 1.februārim.Pašvaldība, novirzot finansu līdzekļus caur Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi, apmaksu veic pēc faktiskā sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmēju skaita.
 2. Sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēja institūcijai 5 darba dienu laikā ir jāinformē labklājības pārvalde par vietu un personu skaita izmaiņām.
 3. Vienas personas uzturēšanās maksa dienā tiek noteikta saskaņā ar izdevumu tāmi,kura,izvērtējot pilsētas budžeta iespējas,var tikt precizēta.Dome ir tiesīga risināt jautājumu par tāmē neiekļauto posteņu finansēšanu uz detalizēta iesnieguma pamata.
 4. Par pašvaldības līdzekļim sociālās palīdzības pakalpojumi pieaugušo sociālās aprūpes institūcijās tiek sniegti saskaņā ar līgumu,kas noslēgts starp personu un Labklājības pārvaldi.

Aprūpes mājās pakalpojumu apmaksa

 1. Aprūpe mājās personām tiek sniegta par samaksu.

 2. Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par aprūpi mājās un viņai saskaņā ar Civillikumu ir palīdzēt spējīgi radinieki, tad samaksu par aprūpi mājās minētai personai veic apgādnieki.

  Minimāli nepieciešamo aprūpi mājās no pašvaldības budžeta līdzekļiem sniedz:

  2.1. personām, kurām nav likumīgu apgādnieku, un kuru pensijas apmērs nepārsniedz Ls 70. Ja pensijas apmērs pārsniedz Ls 70, tad persona veic apmaksu par pakalpojumu no savas pensijas, bet tā, lai pēc pakalpojumua nomaksas iztikai paliktu Ls 70.

  2.2. personām, kurām ir likumīgi apgādnieki, bet tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību saskaņā ar LR MK 26.03.1996. noteikumu Nr.75 13. un 14.pantu

 3. Saskaņā ar Aprūpes mājās dienesta nolikumu, noteikt apmaksu minimāli nepieciešamās (personiskai aprūpei un ikdienas mājas darbiem) aprūpes mājās līmeņiem:

  Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2007.gada 22. marta 256. lēmumu
  I līmenis līdz 6 stundām nedēļā - Ls 18 mēnesī;

  II līmenis līdz 16 stundām nedēļā - Ls 47 mēnesī;

  III līmenis līdz 24 stunām nedēļā - Ls 70 mēnesī;

  IV līmenis līdz 40 stundām nedēļā - Ls 117 mēnesī.

  I līmenis līdz 6 stundām nedēļā - Ls 26,28 mēnesī;

  II līmenis līdz 16 stundām nedēļā - Ls 69,13 mēnesī;

  III līmenis līdz 24 stundām nedēļā - Ls 102,70 mēnesī;

  IV līmenis līdz 40 stundām nedēļā - Ls 171,84 mēnesī.

  Aprūpes mājās apmaksā ietilpst Aprūpes mājās dienesta administratīvie izdevumi, kā arī transporta u.c. saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi, kā arī darba algas aprūpētājiem, ietverot tajās likumā paredzētās nodokļu nomaksas. Aprūpes mājās dienesta administratīvie un saimnieciskās darbības nepieciešamie izdevumi nedrīkst pārsniegt 15% no kopējās no pašvaldības finansētās apmaksas par aprūpi mājās.

 4. Aprūpes mājas pakalpojumi tiek sniegti tikai slēszot trīspusēju līgumu starp aprūpējamo, aprūpētāju un pakalpojumu sniedzēju.

 5. Par aprūpes mājās pakalpojumiem, kuri tiek sniegti ārpus pašvaldības noteiktā finansējuma (paplašinātās aprūpes mājās pakalpojumiem) klients vai aprūpētājs veic maksājumus Aprūpes mājās dienesta kasē, to apstiprinot ar kases ieņēmuma ordera kvīti, kuru trīs dienu laikā izsniedz klientam

Sociālo pakalpojumu apmaksas kārtība pieaugušo sociālās aprūpes institūcijā

 1. Pakalpojumu sniegšana tiek veikta uz personas vai tā aizgādņa un labklājības pārvaldes (ja pakalpojums tiek sniegts par pašvaldības līdzekļiem) vai pakalpojuma sniedzēja institūcijas (ja pakalpojums netiek sniegts par pašvaldības līdzekļiem) noslēgtā līguma pamata.
 2. Ja persona šo noteikumu stāšanās brīdī pastāvīgi dzīvo sociālās aprūpes institūcijā un nav noslēgusi līgumu ar to,tiek piemērotas šajos noteikumos minētās normas.

 3. Katras personas pienākums ir samaksāt par sociālās aprūpes institūcijā saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar kārtību, kādā nosakāma maksa par personas uzturēšanos sociālās aprūpes institūcijā.
 4. Sociālās aprūpes institūcija par personas uzņemšanu trīs dienu laikā informē iestādi, kura izmaksā pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) un pilsētas valsts sociālās apdrošināšanas iestādi.
 5. Iestāde, kura izmaksā pensiju vai pabalstu, pārskaita sociālās aprūpes institūcijas speciālajā kontā 85% no pensijas vai pabalsta daļējai uzturēšanas maksas segšanai, bet iestādes depozīta kontā - 15% no pensijas vai pabalsta summas.

 6. Sociālās aprūpes institūcija katru mēnesi triju dienu laikā pēc pensijas vai pabalsta daļas ieskaitīšanas depozīta kontā, izmaksā personai summu, kas tai pienākas, vai atstāj minēto summu institūcijas depozīta kontā uz personas vārda.
 7. Personas uzturēšanas maksa tiek segta no pensijas vai pabalsta daļas, kura ieskaitīta sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēja speciālajā kontā un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 8. Personai, kura vēlas pāriet uz dzīvi veco ļaužu pansionātā, ir jādeklarē savs īpašums un (vai) citi ienākumi.
 9. Personām, kuras vēlas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus pansionātā un kurām, saskaņā ar Civillikumu nav likumīgo apgādnieku, bet pieder nekustamais īpašums, ir tiesības, izsakot savu vēlēšanos rakstiski, atstāt savu nekustamo īpašumu pašvaldībai, attiecīgi juridiski noformējot dokumentus.
 10. Ja personai nav piešķirta pensija vai pabalsts vai ja pensijas vai pabalsta daļa, kas ieskaitīta sociālās aprūpes institūcijas kontā, ir mazāka par noteikto uzturēšanās maksu, starpību starp pensijas vai pabalsta apmēru un uzturēšanās maksas apmēru sedz:
 11. 1) sociālās aprūpes institūcijā uzņemtā persona, ja tai ir īpašums un (vai) citi ienākumi;

  2) apgādnieks(-i) – persona, kurai saskaņā ar likumu ir pienākums apgādāt sociālās aprūpes institūcijā dzīvojošo personu;

  3) sociālās aprūpes institūcijā uzņemtās personas un apgādnieka(-u) maksātnespējas gadījumā uzturēšanās izdevumi personām, kuru pēdējā dzīvesvieta pirms uzņemšanas sociālās aprūpes institūcijā ir Jūrmala, tiek segti no Jūrmalas pašvaldības budžeta.

 12. Sociālā pakalpojuma sniedzējam ir tiesības par pilnu samaksu, pusēm vienojoties, slēgt līgumus par sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu ārpus pašvaldības noteiktā finansējuma. Šādos gadījumos par saņemtajiem pakalpojumiem klients maksā pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar kārtību, kādā noteikta maksa par personas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu.


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 18.decembra lēmumu Nr.997

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 17. septembra 648. lēmumu
BĒRNA VIENAS DIENAS UZTURĒŠANĀS IZMAKSAS BOPU Bērnu namā "Sprīdītis" 2001.un 2002.gadā

Klasif. kodsIZMAKSASPēc 2001.g.bilances datiemPēc 2001.g.budž.atsk.datiemPēc 2002.g.budžeta datiemFinansu pārvaldes priekšlikumi 2003.gadam
Izmaksas gadā LsDienas izm. uz 1 bērnu (no 60) (3./365/60) LsIzmaksas gadā LsDienas izm. uz 1 bērnu (no 60) (5./365/60) LsDienas izm. uz 1 bērnu (no 59) (5./365/59) LsIzmaksas gadā Lsdienas izm. uz 1 bērnu (no 60) (8./365/60) Lsdienas izm. uz 1 bērnu (no 54) (8./365/54) Ls dienas izmaksas uz 1 bērnu Ls/ bērnu/d.izmaksu īp.sv. %
123456789101112
1100Atalgojums545252,490548942,5072,549571082,6082,8972,72147,6
1200Valsts soc.apdroš.iemaksas140530,642143050,6530,664148990,6800,7560,65511,5
1300Komandējuma izdevumi3900,0183600,0160,017 0,0000,0000,0000,0
1400Pakalpojumi36900,16867310,3070,31350130,2290,2540,2233,91
1410Pasta, telefona izdevumi12770,05812770,0580,05912540,0570,0640,0571,0
1441Tipogrāf.izdevumi 100 0,005116 0,006
1443Literatūras iegāde 0,0001530,0070,007 0,000
1445Semināru, kursu400,002400,0020,0021400,0060,0070,0060,1
1447Līgumdarbi 0,0009320,0430,043 0,000
1449Pakalp., saist.ar admin.darbību50,00013780,0630,06411310,0520,0570,0520,9
1450Remontdarbu izmaksas4270,019 0,000 0,000
1452Transp.līdz.uztur.un rem. 1380,0060,006300,0010,0020,0010,0
1453Iek.,inv.TA 4270,0190,0202500,0110,0130,0110,2
1454Dezinfekcija 0,000440,0020,002 0,000
1455Transp.līdz.apdrošin. 1500,0070,007840,0040,0040,0040,1
1459Pārējie, kanalizācija15480,07115480,0710,07214900,0680,0760,0681,2
1479Pārējā īre un noma 1600,0070,007450,0020,0020,0020,0
1484Bankas pakalpojumi1880,0091790,0080,0081800,0080,0090,0080,1
1486Atkritumu izvešana2050,0092050,0090,0102360,0110,0120,0110,2
1499Pārēie nod. 0,0000,000570,0030,0030,0030,1
1500Materiālu, energoresursu u.c.515942,356474212,1652,202433891,9812,2012,09536,7
1510Kancelejas preces3900,0187160,0330,0334030,0180,0200,0180,3
1521Apkure97260,44497260,4440,45292570,4230,4700,4237,4
1523Elektrība33670,15433670,1540,15628960,1320,1470,1322,3
1528Degviela17000,07817000,0780,07912000,0550,0610,0450,8
1529Ūdens13710,06313710,0630,06411810,0540,0600,0540,9
1540Medikamenti9890,0459890,0450,04611000,0500,0560,0500,9
1551Remontmateriāli4810,0224810,0220,0223000,0140,0150,0140,2
1552Saimn. Materiāli12740,05812740,0580,05912000,0550,0610,0651,1
1554Transp.līdz.rezerves daļas1380,0065330,0240,0255720,0260,0290,0260,5
1561Mīkstā inv.iegāde - apģ.40690,18639240,1790,18227950,1280,1420,1282,2
1562Virtuves inv., inv. 0,0001790,0080,0081000,0050,0050,0050,1
1563Ēdināšanas izdevumi207440,947214370,9790,995216250,9871,0971,10019,3
1565Kabatas nauda10400,04710400,0470,04800,0000,0000,0000,0
1570Mācību līdzekļi6840,0316840,0310,0327600,0350,0390,0350,6
1600Grāmatas, māc.grām., žurnāli5890,0275890,0270,0273500,0160,0160,0160,3
Pamatlīdzekļu amortizācija26949
IZMAKSAS KOPĀ (1100:1600) - bez amort.1248415,7011243005,6765,7721207595,5145,6085,710100,0
IZMAKSAS no ziedoj. un maksas pak.19590,089
IZMAKSAS KOPĀ bez ziedoj., maksas pak.1228825,611
IZMAKSAS KOPĀ (1100:1600) - ar amort.151790
INFORMĀCIJAI:1 BĒRNA VID. UZTUR.DIENAS IZMAKSAS, Ls- LR rajonos5,19
- LR nozīmes pilsētās5,71
- VIDĒJI VALSTĪ:5,42
R.Kedere, 7093814; 12.11.2002


3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 18.decembra lēmumu Nr.997

APRŪPĒJAMĀ VIENAS DIENAS UZTURĒŠANĀS IZMAKSAS
Pašvaldības BU "Slokas slimnīca" 2003.gadā

Klasif. kodsIZMAKSAS SAN
uzņ.variants
SAN
FP priekšlik.
SVAN
uzņ.variants
SVAN
FP priekšlik.
izmaksas
mēnesī
uz 1 g/dienuizmaksas mēnesīuz 1 g/dienu
1100Atalgojums1 1181,83881,47111 2562,06582,0658
UDRVN90,01480,011890,01480,0148
1200Valsts soc.apdroš.iemaksas2680,44080,35263020,49670,4967
1300Komandējuma izdevumi
1400Pakalpojumi1720,28290,21051280,21050,2023
1410Pasta, telefona izdevumi25,000,04110,032922,000,03620,0362
1413Pasta izdevumi3,000,00490,00392,000,00330,0033
1440Veļa 600 KG X 0,33 = 198Ls/ 2nod.100,000,16450,131660,000,09870,0987
1441Tipogrāf.izdevumi
1443Literatūras iegāde4,500,00740,0059 0,00000,0000
1445Semināru, kursu12,000,0197 5,000,0082
1447Līgumdarbi - lifta apk.7,500,01230,00998,000,01320,0132
1449Pakalp., saist.ar admin.darbību- VSA pārb.7,000,01150,00927,000,01150,0115
1450Remontdarbu izmaksas
1452Transp.līdz.uztur.un rem.
1453Iek.,inv.TA
1454Dezinfekcija
1455Transp.līdz.apdrošin.
1459Pārējie, kanaliz. - kl.dokum.kārtoš. 11,000,01810,0181
1479Pārējā īre un noma
1484Bankas pakalpojumi
1486Atkritumu izvešana13,000,02140,017113,000,02140,0214
1499Pārēie nod.
1500Materiālu, energoresursu u.c.1 1541,89791,71701 0911,79441,8993
1511Kancelejas preces6,000,00990,00793,000,00490,0049
1512Inventāra iegāde35,000,05760,046145,000,07400,0740
1521Apkure
1523Elektrība52,600,08650,069253,000,08720,0872
1524/
1525
Apkure67,300,11070,088667,000,11020,1102
1528Degviela
1529Ūdens45,000,07400,059245,000,07400,0740
1540Medikamenti50,000,08220,0658100,000,16450,1645
1551Remontmateriāli12,000,01970,015818,000,02960,0296
1552Saimn.materiāli-mazg.,dez.,saimn.33,000,05430,043420,000,03290,0329
1554Transp.līdz.rezerves daļas
1561Mīkstā inv.iegāde - apģ.35,000,05760,046135,000,05760,0576
1562Virtuves inv., inv. 0,0000
1563Ēdināšanas izdevumi680,001,11841,1000605,000,99511,1000
1565Kabatas nauda
1569Klientu privātie tēriņi5,000,00820,00 0,00000,0000
1570Mācību līdzekļi
1580Specif.mater.133,000,21880,1750100,000,16450,1645
Apgroz.līdzekļu vērt.norakst.
1600Grāmatas, mācību grām., žurnāli
Pamatlīdzekļu amortizācija
IZMAKSAS KOPĀ (1100:1600) ar amort.2 7214,47523,76312 7864,58224,6789
Bez tam:
Administr. izdevumu daļa5650,92930,74345650,92930,9293
Saimn.tehn. izdevumu daļa3870,63650,50923870,63650,6365
IZMAKSAS PAVISAM KOPĀ:3 6736,04105,023 7386,14806,24
Finansējums: bez k.1569
pašvaldības26164,303,2926164,303,74
pacientu līdzdal.maksājums 6081,001,00
pensijas10531,731,73
slimokases (līdz 30 d.) 9131,501,50
Inform.:Sociālās uztur.vid.dienas izmaksas LR raj./ pils.ar pensijām/ ar siltumu3,95 / 4,22
R.Kedere, 7093814; 8.11.2002.


4.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 18.decembra lēmumu Nr.997

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 17. septembra 648. lēmumu
PAŠVALDĪBAS UN SPECIĀLĀ BUDŽETA IZPILDE BOP SIA "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari" " 2002.gadā FINANSĒJUMS 2003.GADAM

Klasif kods.IZMAKSAS I. No 2002.g.pašvaldības budžetaPašvald. budžeta 2002.g. 9 mēn. II. No specbudž. (pensijas)Spec.budž. (iemītn.pensiju) 2002.g.9 mēn. fakt.izpildeFinansējums 2003.gadam
IZMAKSAS KOPĀ 2002.gada budžetā
pans.+m.aprūpe
t.sk.pa struktūrvienībāmfakt. izpilde
pansionāts +aprūpe mājās
IZMAKSAS KOPĀ 2002.gada budžetā pansionāts + admin.izm.t.sk. Dienas izmaksas uz 1 aprūp mājās.faktiskā izpildegada budž.izpildesizmaksas uz 1 aprūp.pansionāts+ adm.izm.iemītnieku pensijasFinans. īp.sv.kopā
pansionāts (t.sk.admin.)aprūpe mājās
izmaksas gadaDienas izmaksas uz 1 aprūp. (no 120 c.)izmaksas gada Dienas izmaksas uz 1 aprūp. mājās (220c) gada budž.izpildesDienas izmaksas uz 1 aprūp.Pansion finans īp.sv...Dienas izmaksas uz 1 aprūp.Pensiju finans. īp.sv.
Ls ( 4.+6.)LsLs/g/dLsLs/aprūp./dLs%LsLs/g/dLs%Ls/g/dLs/g/d%Ls/g/d%%
12345678910111213141516171819
1100Atalgojums161988986282,25633600,7911881273,300,000 2,25050,00,000,036,8
1200Valsts soc.apdroš.iemaksas42263257320,59165310,213048572,100,000 0,54012,00,000,08,8
1300Komandējuma izdevumi00 1000 0 0,0 0,00,0
1400Pakalpojumi17730157250,359020050,0251398278,9164520,38773247,00,240,2104,70,20011,56,7
1410Pasta, telefona izdevumi271227120,0619 3205118,2500,0079158,00,0020,0551,20,0020,10,9
1441Tipogrāf.izdevumi720 7200,0090 0,0
1443Literatūras iegāde2001300,0030700,00094120,512000,0329524,60,009 0,009
1445Semināru, kursu50250,0006250,0003 0,02000,009949,50,003
1447Līgumdarbi0 5000,01944188,80,029
1449Pakalp., saist.ar admin.darbību1001000,0023 8080,0 0,002406 0,073 0,005
1450Remontdarbu izmaksas0 0,0000 0,001380 0,042
1451Telpu kārtējais remonts0 15000,03 0,0340,8 0,00,6
1452Transp.līdz.uztur.un rem.5004000,00911000,001231162,213000,0385866,00,0260,0100,20,0261,60,6
1453Iek.,inv.TA80800,0018 2025,018000,04 0,0050,1 0,1
1454Ēku un telpu uzturēšana6006000,0137 52787,816200,04 0,0100,2 0,2
1454Dezinfekcija3503500,0080 26676,010000,0240740,70,0120,0100,20,0120,70,4
1455Transp.līdz.apdrošin.2001500,0034500,000618592,5 0,00 0,0050,1 0,1
1459Pārējie, kanaliz.841679160,18075000,0062660578,5 0,00700 0,021 0,00,1318,12,1
1479Pārējā īre un noma0 0,00
1482Pārējā pakalpoj.veidi0 72820,17 0,0
1484Bankas pakalpojumi120800,0018400,00056453,3 0,0064 0,0020,0010,0 0,00,0
1486Atkritumu izvešana6826820,0156 65195,5 0,00 0,0200,4 0,3
1492PVN300025000,05715000,0062202767,6 0,00500 0,0150,0601,30,0150,91,2
1499Pārēie nod.00
1500Materiālu, energoresursu u.c.78806757501,729530560,03816047276,7409830,943204878,20,980,64013,81,42086,533,665
1510Kancelejas preces5004000,00911000,001220340,62000,00681340,50,0210,0100,20,0100,60,3
1521Apkure 0
1523Elektroenerģija11558111380,25434200,00521103095,4 0,00 0,2505,6 4,1
1528Degviela300013200,030116800,0209249983,325400,0628011,00,0090,0300,70,0090,60,6
1529Ūdens410034440,07866560,0082323979,023120,0571430,90,0220,0441,00,0181,11,0
1540Medikamenti550055000,1256 381169,328500,07144250,60,044 0,0442,70,7
1551Remontmateriāli2002000,0046 1126563,040000,09362390,60,1110,018 0,0905,61,8
1552Saimn. Materiāli255425540,0583 3254127,432000,074879152,50,1490,0601,30,0804,92,3
1553El.iek.rem.un uztur.mater.200020000,0457 81040,525000,06 0,0 0,0501,1 0,8
1554Transp.līdz.rezerves daļas10508500,01942000,002573970,410000,0288188,10,0270,0200,40,0271,70,8
1559Pārējās kārtējā rem.mater.izm.0 15000,03 0,0 0,0100,60,2
1561Mīkstā inv.iegāde - apģ.252025200,0575 138054,825200,06212484,30,065 0,0603,71,0
1562Virtuves inv., inv.7307300,0167 27037,0 0,00300 0,009 0,00,018 0,3
1563Ēdināšanas izdevumi42694426940,9747 3064271,8183610,421591486,70,4860,1082,40,99261,218,0
1564Formas tērpu iegāde0 0,0000 50 0,00
1570Mācību līdzekļi0 0,0000 0,00
1580Specifiskie materiāli un inv.225022500,0514 133159,2 0,001410 0,0430,0501,10,0623,81,8
1590Pārējie materiāli1501500,0034 8858,7 0,00
3000Subsīdijas (pensiju izmaksa 15% iemītn.)0 ( 11622 )
0 pret 120 g.
IZMAKSAS KOPĀ (1100:1500)3007872158354,93849521,0622375174,4584351,333978068,11,213,6480,51,6298,086,0
apkure35000350000,800,000,002048458,500,00 0,8619,1 0,014,0
IZMAKSAS KOPĀ ar apkuri3357872508355,73849521,0624423572,7584351,33 1,214,5099,61,6298,0100,0
vid.ieņēm. 1,63 Ls
uz 220 c. ar apkuri 6,12
ar apkuri
Inf.:Vid. dienas izmaksas LR raj., pils.ar pensijām / ar siltumu3,95 / 4,22
R.Kedere, 7093814
11.11.2002