Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014. gada 10.aprīļa 191. lēmumu
Grozījumi ar domes 2008. gada 6. decembra 1073. lēmumu
grozījumi ar domes 2003. gada 10. decembra 812. lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2002.gada 30.janvārīNr.61

Par detālā plānojuma izstrādāšanu
Jūrmalā, teritorijai starp
Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali

Izskatot zemesgabalu Jūrmalā, Ērgļu ielā 2; 2A, Z.Meierovica prospektā 39, 43,43a un Pūpolu ielā 1,1a īpašnieku iesniegumus par detālā plānojuma uzsākšanu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka kvartāla daļa (kurā atrodas iepriekšminētie zemesgabali) starp Ērgļu un Pūpolu ielām saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu atrodas “Jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”. Pašvaldības īpašumam Jomas ielā 1/5 noteikts “Sabiedrisko iestāžu“ teritorijas zonējums, bet zemesgabaliem Ērgļu un Jomas ielas stūrī – “Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija”. Teritorijas ziemeļu daļā pie pludmales jāievēro noteiktā “Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves”. Teritorija atrodas arī Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2001.gada 27.septembra lēmumu (protokols Nr.16-4/10) un Vides aizsardzības jautājumu komitejas 2002.gada 21.janvāra lēmumu (protokols Nr.16-5/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali. Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 191.lēmumu
 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes sagatavoto plānošanas uzdevumu detālā plānojuma izstrādei saskaņā ar pielikumu.

 3. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 10. decembra 812. lēmumu
  Izvērtēt noteikto teritorijas zonējumu un atļauto izmantošanu, pārveidojot teritoriju no slēgtas teritorijas uz sabiedrībai brīvi pieejamu un daudzfunkcionālu pilsētas centra sastāvdaļu. Veikt Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna teritorijas zonējuma grozījumus un noteikt atļauto izmantošanu, pārveidojot teritoriju no slēgtas teritorijas uz sabiedrībai brīvi pieejamu un daudzfunkcionālu pilsētas centra sastāvdaļu

 4. Par projekta vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas galveno plānotāju Māru Kalvāni.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.61

PLĀNOŠANAS UZDEVUMS DETĀLĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

Izsniegts: SIA “Jūrmalas priedes”, A.M., V.K.(pēc pilnvaras).
Izstrādātājs (plānotājs) Arhitekts (arhitektūras firma) ar LAS sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā),dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā

 1. ZEMESGABALU UN TERITORIJAS RAKSTUROJUMS.

  1.1. Detālajā plānojumā iekļautā teritorija atrodas starp Z.Meierovica pr., Ērgļu, Jomas , Pūpolu ielām un pludmali, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

  1.2. Zemesgabalu īpašnieki: SIA “Jūrmalas priedes” (Ērgļu 2); A.M.(Z.Meierovica pr. 43; 43a; 39; Pūpolu 1; Ērgļu 2a; Ērgļu 4); R.P. (Ērgļu 6); Jūrmalas pilsētas dome (Jomas 1/5);

  1.3. Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments: Zemesgrāmatu akti.

  1.4. Teritorijas platība:~ 9 ha

  1.5. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu un apbūves noteikumiem zemesgabali starp Pūpolu un Ērgļu ielām atrodas – “Jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”(JK), zemesgabals Jomas ielā 1/5 – “Sabiedrisko iestažu teritorija”(S), bet zemesgabaliem Jomas un Ērgļu ielas stūrī noteikta – “Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija”(J). Teritorijas ziemeļu daļā noteikta – krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves (PK).

 2. PLĀNOŠANAS NOSACĪJUMI.

  2.1. Ievērot MK “Noteikumu par teritoriju plānojumiem” Nr.423 ( 05.12.2000.) prasības.

  2.2. Ievērot Aizsargjoslu likuma un citu LR likumdošanas aktu prasības.

  2.3. Ievērot Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu un apbūves noteikumus.

  2.4. Zemesgabaliem, kas atrodas “Jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”(JK), primārais izmantošanas veids ir atpūta un ar to saistīts pakalpojumu objekts, savrupmāja, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana. “Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā”(J) teritorijā primārais zemes izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu, mazstāvu dzīvojamo māju un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana. “Sabiedrisko iestāžu”(S) teritorijā, primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu iestāžu izvietošanu , bet sekundārais cita atļautā izmantošana. Nolūki, kādos atļauts ierīkot vai izmantot pagaidu būves uz zemesgabaliem Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā bez apbūves (PK), izriet no šīs teritorijas specifikas un ir saistīti ar piekrastes krasta kāpu reljefa, zemsedzes un tur esošā priežu meža un zemsedzes apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem.

  2.5. . Detālā plānojumā noteikt apbūves pamatnosacījumus:

  2.5.1. aizsargjoslas un ielu sarkanās līnijas,

  2.5.2. maksimālo apbūves blīvumu un intensitāti,

  2.5.3. maksimālo stāvu skaitu,

  2.5.4. maksimālo ēku un būvju augstumu,

  2.5.5. pieļaujamo autostāvvietu skaitu katrā zemesgabalā, paredzot autotransporta novietošanas iespējas pie sabiedriska rakstura objektiem.

  2.6. Izstrādāt kompozīcijas pamatnosacījumus:

  2.6.1. paredzot ēku sakārtošanu, rekonstrukciju, restaurāciju vai jaunu būvniecību , izmantot esošo ēku novietnes.

  2.6.2. noteikt būvlaides, ņemot vērā esošās, vēsturiski izveidojušās būvlaides.

  2.6.3. Izvērtēt un noteikt žoga līnijas apbūves gabaliem un/vai ēku pagalmiem.

  2.6.4. precizēt tauvas joslu.

  2.6.5. izstrādāt priekšlikumus iekškvartāla ielu un ceļu rekonstrukcijai, kā arī gājēju, velotransporta un autotransporta plūsmu sakārtošanai.

  2.6.6. Ievērot Jomas ielas II.kārtas rekonstrukcijas projekta risinājumus.

  2.6.7. Izstrādāt priekšlikumus zemesgabalu iespējamajām zemes gabalu robežu izmaiņām, norādot piebraucamos ceļus(iebrauktuves) pie katra zemesgabala, kuriem izstrādājamas šķērsprofilu un garenprofilu shēmas, norādot ieseguma materiālus,

  2.6.8. Sabiedrisko objektu realizācijas priekšlikumiem izstrādāt arhitektoniski telpisko risinājumu.

  2.7. Teritorijas labiekārtojuma nosacījumi:

  2.7.1. izstrādāt teritorijas labiekārtojuma priekšlikumus sabiedriskām teritorijām un gājēju zonai iekškvartālā .

  2.7.2. izstrādāt mazo arhitektūras formu, labiekārtošanas elementu, autostāvvietu, bērnu rotaļu laukumu, atkritumu urnu, soliņu, apgaismes ķermeņu un sabiedrisku objektu izvietojumu.

  2.8. Teritorijai veicama ainavu analīze.

  2.8.1. Veikt teritorijas fotofiksāciju;

  2.8.2. Izstrādāt Ērgļu, Pūpolu ielu un Z.Meierovica pr. notinumus, kā arī notinumu gar krasta līniju (skats no pludmales).

  2.9. Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu.

 3. TEHNISKIE NOTEIKUMI.

  3.1. Saņemt un izpildīt tehnisko noteikumu prasības no pilsētas inženierdienestiem:

  3.1.1. BOP SIA “Jūrmalas gaisma”,

  3.1.2. SIA “Lattelekom” Pierīgas reģiona,

  3.1.3. BOP SIA “Jūrmalas ūdens”,

  3.1.4. BOP SIA “Jūrmalas siltums”,

  3.1.5. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,

  3.1.6. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirknis,

  3.2. Izstrādāt inženiertīklu apgādes shēmu visiem esošajiem un plānotajiem objektiem detālā plānojuma teritorijā.

 4. ĪPAŠIE NOTEIKUMI.

  4.1. Saņemt nosacījumus plānojuma izstrādāšanai un atzinumus par izstrādātā plānojuma attiecīgo redakciju no pilsētas un valsts institūcijām:

  4.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

  4.1.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

  4.1.3. VAS Latvijas autoceļu direkcija.

  4.1.4. Tukuma Vides veselības centrs.

  4.1.5. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

  4.1.6. PBOU “Jūrmalas ātrā palīdzība”.

  4.1.7. Domes kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa.

  4.1.8. Domes labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļa.

  4.1.9. Domes vides aizsardzības nodaļa.

  4.2. Detālais plānojums izstrādājams uz digitālā formā sagatavota, ar Valsts Zemes dienestu saskaņota topogrāfiskā uzmērījuma M 1:500 un M 1:2000.

  4.3. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot plānojumā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālo plānojumu.

 5. DETĀLĀ PLĀNOJUMA SASTĀVS.

  5.1.Paskaidrojuma raksts.

  5.2. Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu papildinājumi un izņēmumi.

  5.3. Grafiskā daļa M 1:500; 1:2000, kurā parādīta teritorijas esošā un plānotā teritorijas izmantošana.

  5.4. Transporta, velobraucēju un gājēju plūsmu shēma M 1:2000. Ielu un piebraucamo ceļu profili .

  5.5. Teritorijas vertikālais plānojums.M 1:500

  5.6. Inženiertīklu shēma. M 1:2000.

  5.7. Apbūves izvietojuma shēma, norādot autostāvvietu skaitu katrā zemesgabalā M.1:2000

  5.8. Teritorijas labiekārtojuma shēma M 1:2000.

  5.9. Ilustratīvais materiāls ar ainavas analīzi un priekšlikumiem ainavas veidošanai, kā arī sabiedrisko objektu arhitektoniski telpiskais risinājums.

  5.10. Papildus pievienojami dokumenti: īpašuma apliecinošie dokumenti; pašvaldības lēmumi; valsts un pašvaldības institūciju atzinumi ar atbildēm; sabiedriskās apspriešanas protokoli un pārskats, sludinājumi laikrakstos, foto fiksācijas materiāli u.c..

 6. DETĀLĀ PLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA.

  6.1. Detālais plānojums koncepcijas vai skiču stadijā iesniedzams izskatīšanai būvvaldē, Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Pēc koncepcijas vai skiču stadijas saskaņošanas detālais plānojums nododams sabiedriskajai apspriešanai. Būvvalde var precizēt detālā plānojuma uzdevumu pēc skiču stadijas. Koncepcijas vai skiču stadija uzrādāma, saskaņojot detālo plānojumu.

  6.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm.

  6.3. Detālā plānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas būvvaldē. Detālā plānojuma dokumentācija komplektējama min. 5 eksemplāros A4 formātā, 4.eksemplāri cietos vākos iesniegšanai būvvaldē. Detālā plānojuma kartogrāfisko materiālu (ģenplāna daļu) iesniegt būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā).

Plānošanas uzdevums derīgs līdz 2003.gada 30.janvārim.

Pilsētas galvenā plānotājaM.Kalvāne
Pilsētas galvenā arhitekteI.Aizstrauta
Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas vadītājaA.Naudiša
Pilsētas galvenais inženierisĢ.Brambergs