Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012. gada 7.jūnija 271. lēmumu
Grozījumi ar domes 2008. gada 24. aprīļa 343. lēmumu
Grozījumi ar domes 2002. gada 13. marta 175. lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2002.gada 30.janvārīNr.51

Par nomas maksas noteikšanas metodiku Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmuma Nr.237 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu) izmantošanas kārtības Nolikumu” 3.punktu.
 2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra lēmumu Nr.1624 “Par garāžu telpu nomas maksu”.
 3. Apstiprināt “Vasarnīcu telpu nomas maksas noteikšanas metodika” saskaņā ar 1.pielikumu.
 4. Apstiprināt “Garāžu nomas maksas noteikšanas metodika” saskaņā ar 2.pielikumu.
 5. Apstiprināt “Zemesgabalu nomas maksas noteikšanas metodika” saskaņā ar 3.pielikumu.
 6. Izmaiņa ar Domes 2008. gada 24. aprīļa 343. lēmumu

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.51

Vasarnīcu telpu nomas maksas noteikšanas metodika Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

 1. Jūrmalas pilsētai, slēdzot vasarnīcu telpu nomas līgumus ar juridiskām vai fiziskām personām, nomas maksa tiek aprēķināta, vadoties no sekojošiem kritērijiem:

  1.1. vasarnīcu kopējā platības 1 kv.m nomas maksimālā aprēķina maksa gadā (Wi)- Ls;

  1.2. vasarnīcu kopējās platības (F) - kv.m.;

 2. 1.3. vasarnīcu atrašanās vietas pilsētas teritorijā (Kv);

  1.4. vasarnīcu labiekārtotības līmeņa (Kl);

  1.5. vasarnīcu pieguļošo zaļo zonu (Kz);

  1.6. vasarnīcu izmantošanas ilgums (Ki) - mēneši.

 3. Vasarnīcu nomas maksas aprēķins (Mnomas)

  Mnomas = Wi * F * Ki * Kv * Kl * Kz (Ls)

  2.1. vasarnīcu kopējās platības 1 kv.m. nomas maksimālā aprēķina maksa (Wi.t) Ls 0.24;

  2.2. vasarnīcu izmantošanas ilgums - Ki = 12;

  2.3. kopējā platība F (kv.m.) tiek noteikta saskaņā ar ēkas inventarizācijas lietu;

  2.4. vasarnīcu atrašanās vietas koeficenta (Kv) vērtības noteiktas sekojošām atrašanās vietu zonām pilsētā:

  1. zona - Lielupe, Bulduri, Dzintari, Dubulti un Jaundubulti no Jūras līdz dzelzceļa līnijai. Majori no Jūras līdz Rīgas ielai; Kv=2

  2. zona - Priedaine, Bulduri, Dzintari un Dubulti aiz dzelzceļa līnijas. Majori aiz Rīgas ielas. Pumpuri no jūras līdz dzelzceļa līnijai. Melluži no jūras līdz Zemeņu ielai. Asari un Vaivari līdz Dāvju ielai. Kv=1.75

  3. zona - Jaundubulti un Pumpuri aiz dzelzceļa līnijas. Melluži aiz Zemeņu ielas. Kv=1.5

  4. zona - Asari un Vaivari aiz Dāvju ielas, Sloka, Kauguri, Ķemeri. Kv=1.25

  2.5. vasarnīcu labiekārtotības līmeņa koeficents (Kl) vērtības noteiktas sekojošiem labiekārtotības līmeņiem, ņemot vērā, ka ēkām nodrošināta elektropiegāde:

  1. līmenis - ēkas nodrošinātas ar ūdens apgādi, kanalizāciju, un siltumapgādi; Kl = 1,0

  2. līmenis - ēkas nodrošinātas ar aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju; Kl =0,7

  3. līmenis - ēkas pieguļošā teritorijā ūdens rokas sūknis, sausā ateja; Kl =0,5

  2.6. vasarnīcai ir pieguļoša zaļā zona ar iespēju norobežot - Kz = 2.0;
 4. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 13. marta 175. lēmumu
  2.7. Vasarnīcām, kas atrodas uz bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes nomas maksa samazināma par 50%.

  2.8. Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.51

Garāžu nomas maksas noteikšanas metodika Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

 1. Šī metodika nosaka kārtību, kādā aprēķināma nomas maksa par garāžu izmantošanu pašvaldību institūciju apsaimniekošanā esošajās garāžu ēkās.
 2. Šī metodika neattiecas uz garažām, kuras pašvaldība iznomā to pakļautībā un pārraudzībā esošajām budžeta institūcijām.
 3. Garāžas nomas maksas aprēķins :
 4. Gnoma = F * Kg, kur

  3.1. Garāžu nomas maksa mēnesī - Gnoma Ls;

  3.2. Garāžas kopējā platība - F m2;

  3.3. Garāžas nomas maksas likme mēnesī - Kg 1.15 Ls/m2 (konst);

 5. Nomas maksa var tikt samazināta līdz 50% nomniekiem, kuri piestāda individuālās būvniecības attaisnojošus dokumentus, daudzbērnu ģimenēm ar vairāk kā trīs bērniem, I un II grupas invalīdiem, politiski represētām personām.
 6. Atcelts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

  5. Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu


3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.51
Atcelts ar Domes 2008. gada 24. aprīļa 343. lēmumu

Zemesgabalu nomas maksas noteikšanas metodika

 1. Juridiskām un fiziskām personām, kas veic uzņēmējdarbību, kura netiek finansēta no pašvaldības budžeta, zemesgabalu nomas maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz :
 2. 1.1. zemesgabala kadastrālo novērtējumu - Zkad (Ls)

  1.2. zemesgabala nomas maksas % - Z%

  1.3. zemesgabala platība m2 - Pl

  Zemesgabala nomas maksas aprēķins (Znoma):

  Znoma = Zkad * (Z%/100) * Pl

 3. Zemes nomas līgumos par zemi, kuru iznomā lauksaimniecības, ūdenssaimniecības un rūpniecības, tirdzniecības (izņemot tirdzniecībai ar alkohola, tabakas un akcizētām precēm), kā arī satiksmes infrastruktūras objektu vajadzībām, pārvaldes, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādes, izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu celtniecībai un uzturēšanai, vasarnīcām gada nomas maksa nosakāma ne mazāk kā triju procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
 4. Pārējos gadījumos (komercdarbībai) - ne mazāk kā desmit procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
 5. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, individuālajām dzīvojamām mājām zemes nomas maksa gadā nosakāma līdz pieciem procentiem no zemes kadastrālās vērtības.
 6. Izvērtējot nomnieka iesniegumu, darba grupai “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo, vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” ir tiesības pazemināt nomas maksu līdz 50% no aprēķinātās nomas maksas.

3.pielikums
Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu