Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.12


Sēde atklāta plkst.1000
Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.
Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
Sēdi protokolē domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas galvenā speciālisteUna Alksnāja

Sēdē piedalās:
domes izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs, Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst. 1200-1205), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1200-1230), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1200-12.05), Dace Ķezbere, Alise Landsberga (nepiedalās no plkst.1200-1205), Leopolds Ozoliņš (nepiedalās no plkst. 1000-1010 un no plkst.1200-1210), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst. 1600 līdz sēdes beigām), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1200-1220), Aivars Vētra.
Nepiedalās deputāti: Leonids Aleksejevs (veselības problēmas) un Dainis Urbanovičs (atvaļinājumā).

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
padomnieka juridiskajos jautājumos p.i.Evija Rakiša
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītāja p.i.Veronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Gunta Jubele, Ruanete Meža, Inga Kučinska, Inta Mizovska, Vēsma Reinkaite, Anita Getaute, Visvaldis Dziesma, Vilnis Vitkovskis, Dzintars Krūmiņš, Māra Kalvāne, Inese Aizstrauta.
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji un preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par izglītības konsultatīvās padomes sastāvu un nolikumu.
 2. Par domes personāla daļas nolikumu
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem
 4. Noteikumi par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu piedziņu
 5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu
 6. Noteikumi par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus
 7. Par Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieku atsaukšanu
 8. Par siltumenerģijas tarifiem 2001./2002.gada sezonā
 9. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Dubultu pr.22 0,51 d.d. nodošanu privatizācijai
 10. Par nekustamā īpašuma Viesītes 3 nodošanu privatizācijai
 11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar PV AS “Latvijas nafta”
 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K.
 13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K.
 14. Par maksājuma termiņa pagarinājumu
 15. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
 16. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
 17. Par dzīvokļu jautājumiem
 18. Par valstij nododamo nekustamo īpašumu 5.līnijā 1a
 19. Par nekustamā īpašuma Baznīcas 2b nodošanu valstij
 20. Par valstij nododamo nekustamo īpašumu Lielajā pr.10 lit.001
 21. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
 22. Par detālā plānojuma apstiprināšanu Dāvja 88 un saistošo noteikumu pieņemšanu
 23. Par papildinājumiem 28.05.98. lēmumā Nr.585
 24. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
 25. Par zemesgabalu sadalīšanu

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Jautā:
I.Ančāns -

 1. Vēlās noklausīties informāciju par to, ko Jūrmala ieguva pēc nakts svētkiem 21.jūlijā.

 2. Vēlās noskaidrot, kad beidzot tiks iekļauta darba kārtībā un izskatīta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra V.Makarova vēstule?

 3. Vēlās saņemt tulkotu pēdējo SIA "Ominasis Latvija" vēstuli.
Atbild:
 1. J.Hlevickis - Šodien šāds jautājums nav sagatavots.
 2. J.Hlevickis - Šodien šāds jautājums nav sagatavots.
 3. A.Vētra - V.Šmits šo vēstuli ir iztulkojis, tā ir pieejama rokrakstā.

A.Vētra - Iekļaut jautājumu par kuģošanas noteikumiem Jūrmalā un izskatīt to kopā ar jauno kuģošanas shēmu.

D.Ķezbere - Iekļaut lēmuma projektu "Par Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs".

J.Hlevickis - Iekļaut:

 1. "Par dāvinājuma, zemesgabala Aleksandra iela 4636, pieņemšanu". Ziņo A.Bašarins.
 2. "Par telpu izmantošanu Strēlnieku pr.50/52". Ziņo A.Getaute.
 3. "Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā 2001.-2003.gadā". Ziņo I.Mizovska.

Jautā:
I.Ančāns - Vai darba kārtībā tiks iekļauts jautājums par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA "Ominasis Latvija"?

Atbild:
J.Hlevickis - Nē, netiks. Tā ir tikai informācija.
J.Hlevickis - Iekļaut jautājumu par grozījumiem koku ciršanas komisijas nolikumā un jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos "Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība". Abus jautājumus ziņos I.Mizovska.

Ierosina ārpuskārtas jautājumus izskatīt pēc otrā pārtraukuma.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar J.Hlevicka, D.Ķezberes un A.Vētras ierosinātajiem papildinājumiem: "par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Par izglītības konsultatīvo padomi (lēmums Nr.355)
  Izglītības konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.44)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Izsakās:A.Vētra - Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu papildināt ar I.Kārkliņu.

  L.Alksnis - Izglītības konsultatīvās padomes nolikumā svītrot 4.1.apakšpunktu, jo tas jau izteikts 1.1.apakšpunktā.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Izveidot Izglītības konsultatīvo padomi 15 cilvēku sastāvā, papildinot sastāvu ar I.Kārkliņu.
  3. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  4. Svītrot Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma 4.1.apakšpunktu.

 2. Jūrmalas pilsētas domes personāla daļas nolikums (nolikums Nr.45)

  Ziņo:I.Kučinska
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto nolikuma projektu.

 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem (lēmums Nr.357)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Noteikumi par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu piedziņu (instrukcija Nr.1)

  Ziņo:A.Tukāne
  Jautā:L.Alksnis - 3.5.apakšpunktā minēts, ka domes lēmums par parādu piedziņu tiek nosūtīts tiesu izpildītāju kantorim piespiedu piedziņai. Vai domes lēmums ir saistošs tiesu izpildītāju kantorim?
  Atbild:E.Rakiša - Redakcionāli labot 3.5.apakšpunktu vārdu "tiesu izpildītāju kantorim piespiedu piedziņai" vietā rakstot vārdus "tiesai bezstrīdus piedziņai".
  Izsakās: L.Ozoliņš - Šodien šos noteikumus atlikt. Kaut arī 3.4.apakšpunkts paredz, ka lēmumu var pārsūdzēt domes priekšsēdētājam, tomēr tas neaptur lēmuma izpildi. Tādēļ nepieciešams paredzēt punktu par iespēju paredzēt atlaides. Svītrot 3.4. apakšpunkta 2.teikumu. Svītrot 6.punktu.

  J.Griķis - 3.3.apakšpunktā minēts, ka parādniekam jāierodas domē, bet tas nav minēts paziņojuma tekstā.

  A.Vētra - Balsot par noteikumiem.

  J.Griķis - Atbalsta noteikumu projektu.

  A.Tampe - Noteikumi nav pietiekami labi sagatavoti, tādēļ nevar tos atbalstīt.

  A.Vētra - 6.punktu izteikt sekojošā redakcijā: "Paredzēt līdz 2% no piedzītās summas parādu piedzinēju darbības nodrošināšanai, t.i. darbinieku materiālajai stimulēšanai, paveikto darbu nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas parāda piedziņā".

  A.Bašarins - Neatbalsta 6.punktā minēto materiālo stimulēšanu. Pieņemt noteikumu projektu.

  L.Alksnis - Atbalsta noteikumu projektu, tomēr uzskata, ka paziņojuma izsūtīšana nav nepieciešama, t.i. pēc nodokļa paziņojuma izsūtīšanas kā nākošais jāsūta brīdinājums. Pret 6.punktu. Ierosina visus izteiktos priekšlikumus iestrādāt noteikumos un tos pieņemt nākošajā domes sēdē.

  L.Ozoliņš - Ierosina noteikumus apstiprināt nākošajā domes sēdē.

  J.Hlevickis - Ierosina noteikumus pieņemt šodien. Balsot par noteikumu projektu.

  J.Hlevickis apkopo deputātu izteiktos priekšlikumus:

  1. 3.5.apakšpunktā vārdu "tiesu izpildītāju kantorim piespiedu piedziņai" vietā rakstīt vārdus "tiesai bezstrīdus piedziņai" un svītrot pēdējo teikumu;

  2. par 6.punktu saņemti divi priekšlikumi:

   • svītrot;
   • "Paredzēt līdz 2% no piedzītās summas parādu piedzinēju darbības nodrošināšanai, t.i. darbinieku materiālajai stimulēšanai, paveikto darbu nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas parāda piedziņā".

  A.Vētra ierosina 6.punktu izteikt jaunā redakcijā" Paredzēt līdz 2% no piedzītās summas parādu piedzinēju darbības nodrošināšanai";
 5. papildināt paziņojuma tekstu (1.,2.pielikums) ar tekstu, ka parāda nenomaksāšanas gadījumā parādniekam jāierodas domē;

 6. pēc nodokļa paziņojuma izsūtīšanas kā nākošo sūtīt brīdinājumu.
 7. I.Ančāns - Vēlās vārdisko balsojumu par noteikumu projektu kopumā.

  Balso: atklāti par J.Hlevicka apkopotajiem priekšlikumiem:
  • par 1.priekšlikumu: "par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav. Priekšlikums pieņemts.

  • par 2.priekšlikumu - par A.Vētras priekšlikumu: "par" - 4, "pret" - 6, "atturās" - 3. Priekšlikums nav pieņemts. - par 6.punkta svītrošanu: "par" - 9, "pret" - 2, "atturās" - 2. Priekšlikums pieņemts.

  • par 3.priekšlikumu: "par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 1. Priekšlikums pieņemts.

  • par 4.priekšlikumu: "par" - 7, "pret" - 1, "atturās" - 4. Priekšlikums pieņemts.
  Atklātās vārdiskās balsošanas rezultāti par saistošo noteikumu projektu kopumā: V.Barinovs - "par", I.Dreija - "par", J.Hlevickis - "par", D.Ķezbere - "par", A.Landsberga - "par", L.Ozoliņš - "par", R.Simsone - "par", A.Vētra - "par", A.Bašarins - "par", I.Ančāns - "pret", L.Alksnis - "atturās", J.Griķis - "atturās", A.Tampe - "atturās".
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto projektu.

  2. 3.5.apakšpunktā vārdu "tiesu izpildītāju kantorim piespiedu piedziņai" vietā rakstīt vārdus "tiesai bezstrīdus piedziņai" in svītrot pēdējo teikumu.

  3. Svītrot 6.punktu.

  4. Pēc nodokļa paziņojuma izsūtīšanas kā nākošo sūtīt brīdinājumu, līdz ar to mainot saistošo noteikumu 3.punkta tekstu un numerāciju un pielikumu numerāciju.

Pārtraukums no plkst. 1145-1200

 1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu (noteikumi Nr.7)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 7, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 2. Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus (saistošie noteikumi Nr.12)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 7, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu.

 3. Par Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieku atsaukšanu (lēmums Nr.356)

  Ziņo:Z.Starks
  Izsakās:A.Vētra - No pilnvarnieka pienākumu pildīšanas b/o SIA "Viduslatvijas slimokase" jāatceļ arī Laima Grobiņa (5.punkts) un konkurss jāizsludina arī par pilnvarnieku b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs (3.punkts).
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

  2. Lēmuma 5.punkta beigas papildināt ar vārdiem "un Laimu Grobiņu".

  3. Lēmuma 13.punkta beigas papildināt ar vārdiem "un b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"".

 4. Par siltumenerģijas tarifiem 2001./2002.gada sezonā (lēmums Nr.358)

  Ziņo:V.Dziesma
  Balso:"par" - 7, "pret" - nav, "atturās" - 5
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu pr.22 0,51 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.360)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viesītes ielā 3 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.361)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar PV AS "Latvijas nafta"

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:V.Barinovs - Informē deputātus, ka PV AS "Latvijas nafta" ir bankrotējusi, tādēļ uzskata, ka nebūtu pareizi slēgt zemes nomas līgumu.

  J.Hlevickis - Atlikt lēmuma projektu līdz apstākļu noskaidrošanai.

  Lēmuma projekts tiek atlikts līdz apstākļu noskaidrošanai.

 8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K. (lēmums Nr.362)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K. (lēmums Nr.363)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:J.Hlevickis - Šajā lēmuma projektā un lēmumā "Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K." 1.punktā minētos nomas līgumus uzdot noslēgt nevis pašvaldības īpašuma privatizācijas un konversijas nodaļai (G.Jubele), bet gan pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere).
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

  2. Šajā lēmumā un lēmumā "Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K." 2.punktā vārdu "pašvaldības īpašuma privatizācijas un konversijas nodaļai (G.Jubele)" vietā rakstīt "pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere)".

 10. Par maksājuma termiņa pagarinājumu (lēmums Nr.364)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:J.Hlevickis - Izmaiņas pirkuma līgumā uzdot sagatavot nevis komercnodaļai (G.Jubele), bet gan pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere).
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

  2. Lēmuma 2.punktā vārdu "komercnodaļai (G.Jubele)" vietā rakstīt vārdus "pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere)".

 11. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.365)

  Ziņo:V.Vitkovskis
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.366)

  Ziņo:R.Meža
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.368)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par valstij nododamo nekustamo īpašumu Jūrmalā, 5.līnijā 1a (lēmums Nr.369)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Izsakās:Dz.Krūmiņš - Redakcionāli labot lēmuma projekta 1. un 2.punktu vārdu "bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics)" vietā rakstot vārdus "Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere)" un vārdu "centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa)" vietā rakstot vārdus "finansu pārvaldei (A.Tukāne)".

  L.Alksnis - Papildināt lēmuma projektu ar punktu sekojošā redakcijā: "Valsts Nekustamā īpašuma aģentūrai minēto īpašumu izmantot atbilstoši pilsētas attīstības plāna noteikumiem, t.i. pludmales publisko funkciju apkalpošanai".

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

  2. Redakcionāli labot lēmuma 1. un 2.punktu vārdu "bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics)" vietā rakstot vārdus "Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere)" un vārdu "centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa)" vietā rakstot vārdus "finansu pārvaldei (A.Tukāne)".

  3. Papildināt lēmumu ar punktu sekojošā redakcijā: " Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai minēto īpašumu izmantot atbilstoši pilsētas attīstības plāna noteikumiem, t.i. pludmales publisko funkciju apkalpošanai".

 15. Par valstij nododamo nekustamo īpašumu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2b (lēmums Nr.370)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Izsakās:Dz.Krūmiņš - Redakcionāli labot lēmuma projekta 1. un 2.punktu vārdu "bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics)" vietā rakstot vārdus "Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere)" un vārdu "centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa)" vietā rakstot vārdus "finansu pārvaldei (A.Tukāne)".

  L.Alksnis - Papildināt lēmuma projektu ar punktu sekojošā redakcijā: "Valsts Nekustamā īpašuma aģentūrai minēto īpašumu izmantot atbilstoši pilsētas attīstības plāna noteikumiem, t.i. pludmales publisko funkciju apkalpošanai".

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

  2. Redakcionāli labot lēmuma 1. un 2.punktu vārdu "bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics)" vietā rakstot vārdus "Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere)" un vārdu "centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa)" vietā rakstot vārdus "finansu pārvaldei (A.Tukāne)".

  3. Papildināt lēmumu ar punktu sekojošā redakcijā: " Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai minēto īpašumu izmantot atbilstoši pilsētas attīstības plāna noteikumiem, t.i. pludmales publisko funkciju apkalpošanai".

 16. Par valstij nododamo nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielajā pr.10 lit.001 (lēmums Nr.371)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Izsakās:Dz.Krūmiņš - Redakcionāli labot lēmuma projekta 1. un 2.punktu vārdu "bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics)" vietā rakstot vārdus "Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere)" un vārdu "centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa)" vietā rakstot vārdus "finansu pārvaldei (A.Tukāne)".

  L.Alksnis - Papildināt lēmuma projektu ar punktu sekojošā redakcijā: "Valsts Nekustamā īpašuma aģentūrai minēto īpašumu izmantot atbilstoši pilsētas attīstības plāna noteikumiem, t.i. pludmales publisko funkciju apkalpošanai".

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

  2. Redakcionāli labot lēmuma 1. un 2.punktu vārdu "bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics)" vietā rakstot vārdus "Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere)" un vārdu "centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa)" vietā rakstot vārdus "finansu pārvaldei (A.Tukāne)".

  3. Papildināt lēmumu ar punktu sekojošā redakcijā: " Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai minēto īpašumu izmantot atbilstoši pilsētas attīstības plāna noteikumiem, t.i. pludmales publisko funkciju apkalpošanai".

 17. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1905.gada ielā 26 (lēmums Nr.373)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 18. Par pirmpirkuma tiesībām uz ēkas īpašumu Jūrmalā, Druvas ielā 19 (lēmums Nr.374)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās V.Barinovs
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 19. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu pr.40a (lēmums Nr.375)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Spilves ielā 9 (lēmums Nr.376)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 21. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Z.Meierovica pr.22 (lēmums Nr.377)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:A.Vētra - Izmantot pirmpirkuma tiesības, lai varētu ierīkot autostāvvietu pie Aspazijas mājas. Uzdot A.Tukānei atrast līdzekļus pirmpirkuma tiesību izmantošanai.

  A.Tampe - Papildināt lēmuma projektu ar punktu, kurā noteikts kāds domes dienests organizē izpildi un kāds domes dienests kontrolē lēmuma izpildi.

  A.Smeltere - Informē deputātus, ka autostāvvietu varētu ierīkot tikai pēc tam, kad ir nojaukta ēka, kas atrodas uz zemesgabala, Jānoskaidro, vai šo ēku drīkst nojaukt.

  A.Landsberga - Informē deputātus, ka ēka nav kultūras piemineklis.

  J.Hlevickis apkopo deputātu izteiktos priekšlikumus:

  1. Izmantot pirmpirkuma tiesības.

  2. Uzdot A.Tukānei likumdošanā paredzētajā termiņā atrast līdzekļus pirmpirkuma tiesību izmantošanai.

  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Z.Starkam.
  J.Hlevickis pasludina pārtraukumu, kura laikā A.Smelterei uzdots noskaidrot vai ēkā pierakstīti iedzīvotāji un kad pirkuma līgums reģistrēts domē.

Pārtraukums no plkst.1330 līdz 1415

  A.Smeltere - Informē deputātus, ka pirkuma līgums būvvaldē reģistrēts 23.jūlijā un ēkā ir pierakstīti iedzīvotāji.

  A.Landsberga - Informē deputātus, ka tad, kad pašvaldība izmantos pirmpirkuma tiesības, īrniekiem būs tiesības privatizēt savus dzīvokļus.

  L.Ozoliņš - Ierosina iesniegto lēmuma projektu izskatīt vēlāk pēc visu apstākļu noskaidrošanas.

  J.Hlevickis - Pagaidām iesniegtais lēmuma projekts tiek atlikts līdz visu apstākļu noskaidrošanai.

 1. Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņās organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma centrs" (lēmums Nr.372)

  Ziņo:D.Ķezbere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par dāvinājuma - zemesgabala Aleksandra iela 4636, pieņemšanu (lēmums Nr.378)

  Ziņo:A.Bašarins
  Izsakās:J.Hlevickis - Lēmuma projekta 1.punktā minēt konkrētu zemesgabala platību, t.i. 1652 kv.m un 2.punktu redakcionāli labot vārdu "juridiskajai nodaļai" vietā rakstot "padomnieka juridiskajos jautājumos p.i. E.Rakišai".

  A.Vētra - Atbalstīt.

  I.Ančāns - Pieņemt.

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 2, balsošanā nepiedalās A.Bašarins
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

  2. Lēmuma projekta 1.punktā minēt konkrētu zemesgabala platību, t.i. 1652 kv.m.

  3. Lēmuma 2.punktā vārdu "juridiskajai nodaļai" vietā rakstit "padomnieka juridiskajos jautājumos p.i. E.Rakišai".

 3. Par telpu izmantošanu Jūrmalā, Strēlnieku pr.50/52 (lēmums Nr.359)

  Ziņo:A.Getaute
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par kārtību, kā stājas spēkā saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā (lēmums Nr.367)

  Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā 2001.-2003.gadā (saistošie noteikumi Nr.11)

  Ziņo:I.Mizovska
  Izsakās:A.Vētra - Papildināt saistošos noteikumus ar 8.3.apakšpunktu, kurā nosaka, ka, ja pieteikumu licenču iegādei ir vairāk nekā licenču, tad jārīko izsole.

  I.Mizovska - Paskaidro, ka pieteikumi netiek saņemti visi vienlaicīgi.

  V.Barinovs - Jautājums par izsoles rīkošanu vispirms jāsaskaņo Salas pagastā.

  A.Vētra - Izteiktais priekšlikums tad lai paliek kā priekšlikums nākotnē.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma un saistošo noteikumu projektus

 5. Grozījumi 1999.gada 10.jūnija noteikumos Nr.604 "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajos noteikumos" (saistošie noteikumi Nr.14)

  Ziņo:A.Vētra
  Izsakās:A.Vētra - Izdarīt sekojošas izmaiņas saistošajos noteikumos:

  • papildināt terminu skaidrojumu ar terminiem "kuģis" un "transporta kuģis";

  • labot 6.8. un 6.9.apakšpunktus saistībā ar kuģu izmainīšanos;

  • labot 6.17.2. apakšpunktu saistībā ar ūdens izspiešanas režīmu;

  • labot 6.18.8.apakšpunktu, izsakot to sekojošā redakcijā: "mazizmēra kuģa kustības laikā celties kājās, mainīties vietām, pāriet no viena kuģa uz otru un to šūpot";

  • labot 6.18.9.apakšpunktu, vārdus "sabiedriskai vietai" izsakot sekojošā redakcijā: "sabiedriskās vietas noteikumiem";

  • labot 6.19.5.apakšpunktu, nosaucot glābšanas staciju un ātro medicīnisko palīdzību pareizi par "PBOU "Jūrmalas ātrā palīdzība"";

  • svītrot 6.29.apakšpunktu un terminu skaidrojumā terminu "mazizmēra kuģis" papildināt ar vārdiem "ūdens motocikli".
  V.Barinovs -

  • 6.18.8. apakšpunktā svītrot vārdus "celties kājās, mainīties vietām";

  • Ātrumu norādīt jūras jūdzēs;

  • No autotilta līdz grīvai noteikt atļauto ātrumu 20 km/h;

  • Nav minēta buksēšana.
  A.Tampe -

  • Kā saprast vārdu "neatbilstošā" 6.18.9.apakšpunktā?

  • Kur atrodas 6.30.1.apakšpunktā minētās Jūrmalas domes noteiktās, speciālās pludmales vietas?
  J.Hlevickis - Izraksta no sēdes protokola 2.punktā uzdot nosūtīt grozījumus reģistrācijai nevis sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļās vadītājas v.i. V.Ramānei, bet gan kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājai I.Kalvānei.

  L.Ozoliņš - Ātruma ierobežojumus noteikt visā Lielupē.

  J.Hlevickis ierosina izteikt priekšlikumus pa posmiem:

  L.Ozoliņš - 1.posmā - līdz 30 km/h;

  A.Vētra - 2.posmā - līdz 30 km/h, 3.,4.,5.,6.posmos - līdz 20 km/h un 7.,8.posmos - līdz 8 km/h.

  L.Ozoliņš - 6.19.4.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "pastāvīgi novērot apkārtējo situāciju, citu peldošo līdzekļu kustību un izvēlēties peldlīdzekļa ātrumu, lai viļņu augstums un jauda neizskalotu upes krastus, piestātnes un saudzētu upes biotopus".

  P.Leiškalns - Aizrāda, ka 20 km/h ir neveiksmīgi izvēlēts ātrums, jo var radīt lielu vilni.

  A.Vētra - Papildināt 6.19.4.apakšpunktu ar vārdiem "aizliegts ilgstoši pārvietoties "pārejas režīmā"".

  J.Griķis - Teksts jāpapildina ar punktu par zīmju izvietošanu.

  J.Hlevickis - Aicina atbalstīt šo grozījumu pieņemšanu.

  A.Tampe - Uzskata, ka tādi, kā tagad, šie noteikumi nav pieņemami.

  Balso:"par" - 7, "pret" - nav, "atturās" - 6
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu.

  2. Uzdot domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļai (I.Kalvāne) ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas, nosūtīt saistošo noteikumu grozījumus reģistrācijai Pašvaldību lietu pārvaldē un publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

  3. Izdarīt sekojošus labojumus saistošajos noteikumos:

   • papildināt terminu skaidrojumu ar terminiem "kuģis" un "transporta kuģis";

   • saistošo noteikumu tekstā un kuģošanas shēmā iekavās aiz "km.stundā" norādīt jūras jūdzes;

   • 6.8. un 6.9.apakšpunktus apvienot vienā apakšpunktā, mainot tālāko numerāciju un papildināt punkta beigas ar sekojošu tekstu: "izņemot gadījumus, ja savstarpēji izmainās divi burukuģi, kas iet ar burām";

   • 6.16.2.apakšpunktā (bijušais 6.17.2.apakšpunkts) vārdu "uz korpusa" vietā rakstīt vārdus "ūdens izspiešanas režīmā";

   • 6.18.8.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: " mazizmēra kuģa kustības laikā pāriet no viena kuģa uz otru un to šūpot";

   • 6.18.9.apakšpunktā svītrot vārdus "sabiedriskai vietai neatbilstošā";

   • 6.19.4.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "pastāvīgi novērot apkārtējo situāciju, citu peldošo līdzekļu kustību un izvēlēties peldlīdzekļa ātrumu, lai kuģa radīto viļņu augstums un jauda neizskalotu upes krastus, piestātnes un saudzētu upes bitopus (aizliegts ilgstoši braukt pārejas režīmā)";

   • 6.19.5.apakšpunktā vārdu "glābšanas stacijai, ātrajai medicīniskajai palīdzībai" vietā rakstīt "PBOU "Jūrmalas ātrā palīdzība";

   • svītrot 6.29.punktu, mainot tālāko numerāciju;

   • terminu "mazizmēra kuģis" papildināt ar vārdiem "un ūdens motocikli".

  4. Izdarīt sekojošas izmaiņas kuģošanas shēmā:
   • 1.,2.posmā noteikt ātruma ierobežojumu līdz 30 km/h;

   • 3.,4.,5.,6.posmā noteikt ātruma ierobežojumu līdz 20 km/h.

 6. Turpinājums lēmuma projekta "Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Z.Mejerovica pr.22" izskatīšanai (lēmums Nr.377)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:A.Smeltere - Paskaidro deputātiem, ka tehniskajā pasē šī ēka reģistrēta kā dzīvojamā ēka un tajā pierakstīti 3 cilvēki.

  A.Vētra - Izmantot pirmpirkuma tiesības.

  A.Landsberga - Neizmantot pirmpirkuma tiesības.

  I.Ančāns - Izmantot pirmpirkuma tiesības.

  Balso:
  • par pirmpirkuma tiesību izmantošanu: "par" - 3, "pret" - 6, "atturās" - 2. Priekšlikums nav pieņemts.

  • par lēmuma projektu: "par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - 1.
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 88 (saistošie noteikumi Nr.13)

  Ziņo:M.Kalvāne
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu.

  2. Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumu Nr.423 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" 70. un 71.punktos noteiktā kārtībā.

  3. Uzdot domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus: 1 oriģināleksemplāru Pašvaldību lietu pārvaldei, 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.

  4. Uzdot V.Ramēni publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokolu izrakstu laikrastā "Jūrmalas Ziņas".

 8. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585 (lēmums Nr.379)

  Ziņo:M.Kalvāne
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 9. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.380)

  Ziņo:M.Kalvāne
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1 (lēmums Nr.381)

  Ziņo:I.Aizstrauta
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 11. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 66 (lēmums Nr.382)

  Ziņo:I.Aizstrauta
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 12. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kemeru ielā 16a (lēmums Nr.383)

  Ziņo:I.Aizstrauta
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 13. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Zemgales ielā 32 (lēmums Nr.384)

  Ziņo:I.Aizstrauta
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Grozījumi 06.06.2001. nolikumā Nr.11 "Koku ciršanas komisijas nolikums" (nolikums Nr.46)

  Ziņo:I.Mizovska
  Izsakās: A.Smeltere - Paskaidro deputātiem, ka topogrāfiskā plāna kopija nepieciešama plānojot jaunu apbūvi, nevis nozāģējot kādu nevajadzīgu koku.

  A.Tampe - Ierosina redakcionāli labot tektu, vārda "izsaukt" vietā rakstot "aicināt".

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.

  2. Papildināt tekstu ar precizējumu, ka topogrāfiskā plāna kopija nepieciešama plānojot jaunu apbūvi.

  3. Redakcionāli labot tekstu, vārda "izsaukt" vietā rakstot "aicināt".

 15. Grozījumi 2001.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība"

  Ziņo:I.Mizovska
  Izsakās:A.Vētra - Noņemt no izskatīšanas, jo šeit ir pretruna starp Lielrīgas Reģionālo Vides pārvaldi un būvvaldi.

  L.Alksnis - Piekrīt A.Vētram.

  J.Hlevickis - Noņem jautājumu no izskatīšanas, lai to varētu precizēt.

Sēde slēgta plkst.1645

Nākošā domes sēde notiks 2001.gada 15.augustā.

Sēdes vadītājs J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja