Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 24.maija 219.lēmumu

2001.gada 4.jūlijāNr.34

Protokols Nr.10, 13.punkts

Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1 Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija(turpmāk tekstā komisija) ir pašvaldības institūcija, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”.

  1.2 Komisija savā darbībā ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus un šo nolikumu.

 2. Komisijas darbības organizācija.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 17. augusta 12. nolikumu
  2.1. Komisija sastāv no 14 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. 2.1. Komisija sastāv no 15 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.
  2.2.Komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl vietnieku un sekretāru.

  2.3.Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

  2.4.Komisija lēmumus pieņem saskaņojot un balsojot. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes gadījumā, priekšsēdētāja vietnieka balss.

  2.5.Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

  2.6.Pēc komisijas priekšsēdētāja , komisijas locekļu , domes priekšsēdētāja vai vismaz 1/3 domes deputātu ierosinājuma var tikt sasaukta komisijas ārkārtas sēde.

  2.7.Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Protokolā ierakstāms:

  Ikviens komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

  Komisijas lēmumu paraksta priekšsēdētājs.Ja sēdi vadījis priekšsēdētāja vietnieks, viņš paraksta šajā sēdē pieņemtos lēmumus.

 3. Komisijas kompetence un uzdevumi.

  3.1 Komisijas mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības izveidi, kas balstoties uz dažādu sociālo,etnisko grupu kopīgām pamatvērtībām, un ir cieši saistīts ar sabiedrības sociālo grupu interesēm, kā arī palīdzēt iedzīvotājiem iesaistīties pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

  3.2 Komisijas uzdevumi:

  3.2.1.veicināt un aktualizēt valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” izpildi, informēt sabiedrību par programmas izpildes gaitu, vākt un apkopot viedokļus;
  3.2.2.izstrādāt pilsētas sabiedrības integrācijas programmas koncepciju, kas atbilstu pilsētas un reģionālajām vajadzībām, iesaistot pilsētas iedzīvotājus, NVO, nacionālās kultūras biedrības un citas institūcijas programmas izstrādē un izpildē;
  3.2.3.savas kompetences ietvaros sniegt informāciju un priekšlikumus masu informācijas līdzekļiem,NVO un vietējās varas un valsts institūcijām, kā arī sadarboties ar tām;
  3.2.4.sadarboties ar Naturalizācijas pārvaldes attiecīgajām struktūrvienībām - Naturalizācijas pārvaldes reģionālo nodaļu un Naturalizācijas pārvaldes Informācijas centra reģionālo koordinatoru sabiedrības integrācijas jautājumos;noklausīties pašvaldības kapitāla daļu pilnvarnieku atskaites divas reizes gadā.;
  3.2.5.veikt iedzīvotāju aptaujas Jūrmalas pilsētā un analizēt iegūto informāciju par pilsonības un sabiedrības integrācijas jautājumiem.

 4. Komisijas tiesības.

  4.1 Savas kompetences ietvaros iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei un tās institūcijām, lai veicinātu integrācijas procesu Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

  4.2 Iepazīties ar domes, pašvaldības struktūrvienību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami komisijas kompetencē ietilpstošo jautājumu izskatīšanai.

 5. Darba samaksa.

  5.1 Komisijas locekļi par piedalīšanos komisiju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar Jūrmalas domes lēmumu var saņemt alīdzību.

 6. Darbības pārtraukšana.

  6.1 Komisijas darbība tiek izbeigta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  6.2 Komisijas locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Jūrmalas pilsētas dome, ja to pieprasa;

  6.2.1.pats komisijas loceklis;
  6.2.2.domes priekšsēdētājs
  6.2.3.vismaz 1/3 domes deputātu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs