Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2001. gada 24. oktobra 51. nolikumu

2001.gada 4.jūlijāNr.32

Protokols Nr.10, 9.punkts

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisijas nolikums

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1 Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisija(turpmāk tekstā komisija) ir pašvaldības institūcija, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”.

  1.2 Komisija savā darbībā ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus un šo nolikumu.

 2. Komisijas darbības organizācija.

  2.1 Komisija sastāv no 15 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  2.2 Komisijas locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.

  2.3 Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

  2.4 Komisija lēmumus pieņem saskaņojot un balsojot. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes gadījumā, priekšsēdētāja vietnieka balss.

  2.5 Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

  2.6 Pēc komisijas priekšsēdētāja , komisijas locekļu , domes priekšsēdētāja vai vismaz 1/3 domes deputātu ierosinājuma var tikt sasaukta komisijas ārkārtas sēde.

  2.7 Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

  Protokolā ierakstāms:

  Ikviens komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

  Komisijas lēmumu paraksta priekšsēdētājs.Ja sēdi vadījis priekšsēdētāja vietnieks, viņš paraksta šajā sēdē pieņemtos lēmumus.

 3. Komisijas kompetence un uzdevumi.

  3.1 Komisijas mērķis ir veicināt racionālu pašvaldības līdzekļu izmantošanu, nodrošinot brīvu konkurenci starp pašvaldības pasūtījuma pretendentiem, kā arī nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem, tādejādi panākot pašvaldības pasūtījuma atklātumu un publiskumu, nodrošinot sabiedrības uzticību šim procesam.

  3.2 Komisijas uzdevumi:

  3.2.1. izvērtēt un dot atzinumu Jūrmalas pilsētas domei par kārtību, kādā dome, pašvaldības iestādes, uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības organizē pašvaldības pasūtījumu;
  3.2.2. izvērtēt un sniegt atzinumu Jūrmalas pilsētas domei par domes,tās iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību pašvaldības pasūtījuma piešķiršanu :
  • investīciju programmu realizēšanai un celtniecībai;
  • remontdarbiem;
  • labiekārtošanai;
  • pamatlīdzekļu un inventāra piegādei;
  • materiālu un mazvērtīgā inventāra iegādei;
  • pakalpojumu sniegšanai un piegādei.
  3.2.3. izvērtēt un sniegt atzinumu Jūrmalas pilsētas domei par konkursu, izsoļu un cenu aptauju noteikumiem un nolikumiem.

 4. Komisijas tiesības.

  4.1 Iepazīties ar domes, pašvaldības struktūrvienību, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami komisijas kompetencē ietilpstošo jautājumu izskatīšanai un atzinuma sagatavošanai par pašvaldības pasūtījumu.

 5. Darba samaksa.

  5.1 Komisijas locekļi par piedalīšanos komisiju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar Jūrmalas domes lēmumu var saņemt atlīdzību.

 6. Darbības pārtraukšana.

  6.1 Komisijas darbība tiek izbeigta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  6.2 Komisijas locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Jūrmalas pilsētas dome, ja to pieprasa;

  6.2.1.pats komisijas loceklis;
  6.2.2.domes priekšsēdētājs
  6.2.3.vismaz 1/3 domes deputātu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs