Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2005. gada 17. augusta 11. nolikumu

2001.gada 4.jūlijāNr.31

Protokols Nr.10, 9.punkts

Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1 Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisija(turpmāk tekstā komisija) ir pašvaldības institūcija, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”.

  1.2 Komisija savā darbībā ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus un šo nolikumu.

 2. Komisijas darbības organizācija.

  2.1. Komisija sastāv no 9 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 17. augusta 11. nolikumu
  2.1. Komisija sastāv no 9 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. 2.1. Komisija sastāv no 11 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.
  2.2. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.

  2.3. Par komisijas priekšēdētāju var būt persona ar augstāko izglītību ekonomikā un vismaz 3 gadu pieredzi grāmatvedībā.

  2.4. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

  2.5. Komisija lēmumus pieņem saskaņojot un balsojot. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes gadījumā, priekšsēdētāja vietnieka balss.

  2.6. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

  2.7. Pēc komisijas priekšsēdētāja, komisijas locekļu, domes priekšsēdētāja vai vismaz 1/3 domes deputātu ierosinājuma var tikt sasaukta komisijas ārkārtas sēde.

  2.8.Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

  Protokolā ierakstāms:

  Ikviens komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

  Komisijas lēmumu paraksta priekšsēdētājs.Ja sēdi vadījis priekšsēdētāja vietnieks, viņš paraksta šajā sēdē pieņemtos lēmumus.

 3. Komisijas kompetence un uzdevumi.

  3.1 Komisijas mērķis ir ekonomiski pamatoti izvērtēt pašvaldības uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, budžeta iestāžu un citu uzņēmējsabiedrību pamatkapitālos izdarīto ieguldījumu un piešķirto budžeta līdzekļu pārvaldīšanas efektivitāti, izlietošanu, grāmatvedības un uzskaites disciplīnas ievērošanu.

  3.2 Komisijas uzdevumi:

  3.2.1. analizēt un izvērtēt pašvaldības uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un budžeta iestāžu saimniecikās darbības efektivitāti;
  3.2.2. iesniegt informāciju un analīžu rezultātus Finansu komitejai un attiecīgajām domes pārvaldes amatpersonām un struktūrvienību vadītājiem;
  3.2.3. izstrādāt priekšlikumus pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību turpmākās saimnieciskās darbības uzlabošani;
  3.2.4. izstrādāt priekšlikumus pašvaldības ieguldījumu efektivitātes palielināšanai;
  3.2.5. veikt pašvaldības ieguldījumu analīzi reizi ceturksnī pēc pārskatu saņemšanas;
  3.2.6. noklausīties pašvaldības kapitāla daļu pilnvarnieku atskaites divas reizes gadā.;
  3.2.7. vienu reizi ceturksnī izvērtēt budžeta iestāžu darbību;
  3.2.8. veikt pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību finansu kontroli un ekonomisko analīzi.

 4. Komisijas tiesības.

  4.1 Savas kompetences ietvaros iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei un tās institūcijām, jautājumos, kas skar pašvaldības uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, budžeta iestāžu un citu uzņēmējsabiedrību pamatkapitālos izdarīto ieguldījumu un piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu pārvaldīšanu.

  4.2 Iepazīties ar domes, pašvaldības budžeta iestāžu un pašvaldības uzņēmējsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami komisijas kompetencē ietilpstošo jautājumu izskatīšanai.

 5. Darba samaksa.

  5.1 Komisijas locekļi par piedalīšanos komisiju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar Jūrmalas domes lēmumu var saņemt alīdzību.

 6. Darbības pārtraukšana.

  6.1 Komisijas darbība tiek izbeigta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  6.2 Komisijas locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Jūrmalas pilsētas dome, ja to pieprasa;

  6.2.1.pats komisijas loceklis;
  6.2.2.domes priekšsēdētājs
  6.2.3.vismaz 1/3 domes deputātu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs