Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2001.gada 4.jūlijāNr.30

Protokols Nr.10, 7.punkts

Jūrmalas pilsētas domes budžeta komisijas nolikums

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1. Jūrmalas pilsētas domes budžeta komisija(turpmāk tekstā komisija) ir pašvaldības institūcija, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”,

  1.2. Komisija savā darbībā ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus un šo nolikumu.

 2. Komisijas darbības organizācija.

  2.1. Komisija sastāv no 10 cilvēkiem, kurus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  2.2. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.

  2.3. Par budžeta komisijas priekšēdētājs var būt persona ar augstāko izglītību ekonomikā un vismaz 3 gadu pieredzi grāmatvedībā

  2.4. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

  2.5. Komisija lēmumus pieņem saskaņojot un balsojot. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes gadījumā, priekšsēdētāja vietnieka balss.

  2.6. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

  2.7. Pēc komisijas priekšsēdētāja, komisijas locekļu, domes priekšsēdētāja vai vismaz 1/3 domes deputātu ierosinājuma var tikt sasaukta komisijas ārkārtas sēde.

  2.8. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

  Protokolā ierakstāms:

  Ik viens komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

  Komisijas lēmumu paraksta priekšsēdētājs.Ja sēdi vadījis priekšsēdētāja vietnieks, viņš paraksta šajā sēdē pieņemtos lēmumus.

 3. Komisijas kompetence un uzdevumi.

  3.1. Komisijas mērķis ir ekonomiski pamatoti izvērtēt budžeta iestāžu un pašvaldības uzņēmumu iesniegtās budžeta projekta tāmes un sastādīt kopējo budžeta plānu.

  3.2. Komisijas uzdevumi

  3.2.1. analizēt un izvērtēt pilsētas budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas;
  3.2.2. ieteikt finansēšanas prioritātes attiecīgajā nozarē;
  3.2.3. analizēt un izvērtēt budžeta iestāžu un pašvaldības uzņēmumu iesniegtās budžeta projekta tāmes;
  3.2.4. sniegt ieteikumus budžeta projekta izstrādāšanai;
  3.2.5. izstrādāt priekšlikumus budžeta iestāžu turpmākās saimnieciskās darbības uzlabošanai;
  3.2.6. pamatojoties uz finansu pārvaldes un komisiju iesniegtajiem priekšlikumiem par budžeta daļas grozījumiem, izstrādāt un iesniegt izskatīšanai finansu komitejai sabalansētu pašvaldības budžetu nākamajam gadam līdz domes noteiktam termiņam.

 4. Komisijas tiesības.

  4.1. Savas kompetences ietvaros iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei un tās institūcijām, jautājumos, kas skar pašvaldības kopējo budžeta plānu.

  4.2. Iepazīties ar domes, pašvaldības budžeta iestāžu un pašvaldības uzņēmējsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami komisijas kompetencē ietilpstošo jautājumu izskatīšanai.

 5. Darba samaksa.

  5.1. Komisijas locekļi par piedalīšanos komisiju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar Jūrmalas domes lēmumu var saņemt alīdzību.

 6. Darbības pārtraukšana.

  6.1. Komisijas darbība tiek izbeigta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  6.2. Komisijas locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Jūrmalas pilsētas dome, ja to pieprasa;

  6.2.1.pats komisijas loceklis;
  6.2.2.domes priekšsēdētājs
  6.2.3.vismaz 1/3 domes deputātu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs