Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 21. janvāra 14. nolikumu

Ir izmainas ar Domes 2003. gada 24. decembra 23. nolikumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 11. jūnija 15. nolikumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 8. janvāra 1. nolikumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 31. jūlija 21. nolikumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 13. marta 189. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 27. februāra 125. lēmumu

2001.gada 4.jūlijāNr.29

Protokols Nr.10, 3.punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām",
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes
2002. gada 31. jūlija 21. nolikumu

"Korupcijas novēršanas likumu" "Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā"
un likumu "Par pilsētas domes, rajona padomes,
novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"

I. Vispārējie noteikumi

 1. Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, pašvaldības kompetenci, domes un tās institūciju darba organizācijas pamatus un kārtību.

  Amatpersonu tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas likumdošana, kā arī citi pašvaldības izdotie priekšraksti.

 2. Pašvaldības darbība pamatojas uz:

  2.1. pilsētas kopējo interešu prioritāti pār atsevišķu indivīdu, personu un struktūrvienību interesēm;

  2.2. rūpēm par pilsētas attīstību, tās iedzīvotājiem un vidi;

  2.3. lietišķumu, kas balstās uz darbinieku kompetenci, principialitāti, vārdu un darbu vienotību;

  2.4. kolektīvā vadīšanas principa savienošana ar katra darbinieka personīgo atbildību par uzticēto pienākumu izpildi;

  2.5. stingru disciplinētību, tās izpaušanos jaunradē, iniciatīvā un pieņemto lēmumu realizēšanā dzīvē;

  2.6. personiskās darbības paškritisku analīzi, atklātumu, vienkāršību un cieņu saskarsmē ar iedzīvotājiem.

II. Pašvaldības pārvaldes struktūra

 1. Jūrmalas pilsētas dome sastāv no 15 deputātiem.

 2. Domes deputātu tiesības un pienākumus nosaka likumi "Par pašvaldībām", "Par pilsētas domes, rajona padomes, novadu domes un pagasta padomes deputāta statusu" un citi Latvijas Republikas likumi.

 3. Domes deputāti ne retāk kā reizi mēnesī pieņem pilsētas iedzīvotājus.

 4. Dome no domes deputātu vidus ievēl domes priekšsēdētāju un vietnieku. Dome ieceļ izpilddirektoru un apstiprina pārvaldes struktūru (1.pielikums). Domes pārvaldes struktūra iedalās pārvaldēs, nodaļās un daļās vai tām pielīdzināmās struktūrvienībās.

 5. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido pastāvīgās deputātu komitejas (2.pielikums).

 6. Domes, komiteju un frakciju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa un saimniecības daļa.

 7. Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem izveido komisijas (3.pielikums).

 8. Dome ar savu lēmumu apstiprina komisiju nolikumus, sastāvu un priekšsēdētājus.

 9. Par piedalīšanos komisiju sēdēs, kā arī par komisiju uzdoto pienākumu pildīšanu, komisiju dalībnieki pamatojoties uz domes lēmumu var saņemt atlīdzību.

 10. Dome ar savu lēmumu izveido konsultatīvās padomes (4.pielikums) un apstiprina to nolikumus.

 11. Pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbības kontroli atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" un šī nolikuma IV nodaļas noteikumiem veic attiecīgā domes komiteja.

III. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, domes izpilddirektors

 1. Domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amati ir algoti. Priekšsēdētājs un viņa vietnieks ar domes lēmumu saņem amatalgu un piemaksas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

  Priekšsēdētāja, viņa vietnieka un izpilddirektora amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot gadījumus, kas paredzēti
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 31. jūlija 21. nolikumu
  "Korupcijas novēršanas likumā". "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

 2. Domes priekšsēdētājs saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām":

  15.1. vada vietējās pilsētas domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanas kārtību komitejās;

  15.2. pārstāv pilsētas domi attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;

  15.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pilsētas domi tiesā;

  15.4. pilsētas domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;

  15.5. vada finansu komitejas darbu;

  15.6. dod saistošus rīkojumus pilsētas domes darbiniekiem;

  15.7. ierosina jautājumu izskatīšanu pilsētas domē un komitejās;

  15.8. sagatavo izskatīšanai pilsētas domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

  15.9. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir pilsētas dome;

  15.10. sniedz priekšlikumus pilsētas domē par tās struktūrvienību vadītāju pieņemšanu un atbrīvošanu no darba saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu;

  15.11. var ierosināt attiecīgajā Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;

  15.12. nodrošina domes gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojumu par tā publicēšanu;

  15.13 sniedz informāciju domes sēdes sākumā par svarīgāko, kas paveikts iepriekšējās divās nedēļās;

  15.14. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, pilsētas domes nolikumā un lēmumos.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003.gada 11. jūnija 15. nolikumu
 1. Domes priekšsēdētāja vietnieks.

  16.1. domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda priekšsēdētāja pienākumus;

  16.2. vada un pārzin sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:

  16.2.1. iedzīvotāju sociālo interešu aizstāvību;
  16.2.2. iedzīvotāju veselības aprūpes, veselīga dzīvesveida un sporta jautājumus;
  16.2.3. iedzīvotāju izglītības jautājumus, izglītības iestāžu darbību un attīstību;
  16.2.4. kultūras iestāžu darbību un attīstību;
  16.2.5. aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;
  16.2.6. pilsētas pārstāvību reģionālajā slimokasē;
  16.2.7. žūpības, narkomānijas un netiklības apkarošanas pasākumus;
  16.2.8. bērnu tiesību aizsardzības jautājumus un pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

  16.3. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.

 1. Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks:

  16.1. domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda priekšsēdētāja pienākumus;

  16.2. vada un pārzin sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:

  16.2.1. tūrisma un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanu;
  16.2.2. kultūras iestāžu darbību un attīstību;
  16.2.3. veselīga dzīvesveida veicināšanu un sporta jautājumus;
  16.2.4. uzņēmējdarbības sekmēšanu;

  16.3. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.

 1. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

  17.1. vada un pārzin sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:

  17.1.1. iedzīvotāju sociālo interešu aizstāvību;
  17.1.2. iedzīvotāju veselības aprūpes jautājumus;
  17.1.3. iedzīvotāju izglītības jautājumus, izglītības iestāžu darbību un attīstību;
  17.1.4. aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;
  17.1.5. pilsētas pārstāvību reģionālajā slimokasē;
  17.1.6. žūpības, narkomānijas un netiklības apkarošanas pasākumus;
  17.1.7. bērnu tiesību aizsardzības jautājumus un pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

  17.2. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.”

 1. Pēc pilsētas domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas domes nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu. Izpilddirektors nedrīkst būt vietējās pašvaldības domes deputāts.

  Izpilddirektors nodrošina pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba nepārtrauktību vietējās pašvaldības domes nomaiņas gadījumā.

 1. Pēc pilsētas domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas domes nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu. Izpilddirektors nedrīkst būt vietējās pašvaldības domes deputāts.

  Izpilddirektors nodrošina pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba nepārtrauktību vietējās pašvaldības domes nomaiņas gadījumā.

  Pēc izpilddirektora priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektora vietnieku, kurš izpilddirektora prombūtnes laikā pilda izpilddirektora pienākumus.

 1. Domes izpilddirektors:

  18.1. organizē pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

  18.2. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem saskaņā ar domes lēmumiem, pilnvarām un priekšsēdētāja rīkojumiem;

  18.3. sagatavo priekšlikumus pilsētas domē par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

  18.4. ierosina pilsētas domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītājus;

  18.5. pieņem darbā un atbrīvo no darba:

  18.5.1. domes un tās struktūrvienību nodaļu un daļu vadītājus, galvenos speciālistus un speciālistus saskaņojot ar priekšsēdētāju,
  18.5.2. domes struktūrvienību tehnisko personālu;

  18.6. iesniedz pilsētas domē priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

  18.7. rīkojas ar pašvaldības mantu un finansu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām:

  18.7.1. apstiprinātā budžeta ietvaros,
  18.7.2. saskaņā ar domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem,
  18.7.3. atbilstoši likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;

  18.8. organizē pilsētas teritorijas attīstības programmas projekta, pilsētas teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu saskaņā ar domes un domes priekšsēdētāja norādījumiem;

  18.9. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, priekšsēdētāja rīkojumiem un darba līgumu.

 2. Ja domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks nepilda likumā vai pilsētas domes nolikumā noteiktos pienākumus, domes lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus, Ministru kabineta noteikumus, dome var atbrīvot domes priekšsēdētāju vai viņa vietnieku no amata likumā noteiktā kārtībā.

 3. Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un izpilddirektors ne retāk kā vienu reizi mēnesī pieņem iedzīvotājus savas kompetences jautājumos.

IV. Domes komitejas

 1. Domes deputātus komitejās ievēl atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" un šim nolikumam. Deputāti par piedalīšanos komiteju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar domes lēmumu saņem atlīdzību.

 1. Domes izpilddirektors:

  19.1. organizē pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

  19.2. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem saskaņā ar domes lēmumiem, pilnvarām un priekšsēdētāja rīkojumiem;

  19.3. sagatavo priekšlikumus pilsētas domē par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

  19.4. ierosina pilsētas domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītājus;

  19.5. pieņem darbā un atbrīvo no darba:

  19.5.1. domes un tās struktūrvienību nodaļu un daļu vadītājus, galvenos speciālistus un speciālistus saskaņojot ar priekšsēdētāju,
  19.5.2. domes struktūrvienību tehnisko personālu;

  19.6. iesniedz pilsētas domē priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

  19.7. rīkojas ar pašvaldības mantu un finansu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām:

  19.7.1. apstiprinātā budžeta ietvaros,
  19.7.2. saskaņā ar domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem,
  19.7.3. atbilstoši likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;

  19.8. organizē pilsētas teritorijas attīstības programmas projekta, pilsētas teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu saskaņā ar domes un domes priekšsēdētāja norādījumiem;

  19.9. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, priekšsēdētāja rīkojumiem un darba līgumu.

 2. Ja domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks nepilda likumā vai pilsētas domes nolikumā noteiktos pienākumus, domes lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus, Ministru kabineta noteikumus, dome var atbrīvot domes priekšsēdētāju vai viņa vietnieku no amata likumā noteiktā kārtībā.

 3. Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un izpilddirektors ne retāk kā vienu reizi mēnesī pieņem iedzīvotājus savas kompetences jautājumos.

IV. Domes komitejas

 1. Domes deputātus komitejās ievēl atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" un šim nolikumam. Deputāti par piedalīšanos komiteju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu ar domes lēmumu saņem atlīdzību.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
 1. Komiteju darbs notiek slēgtās sēdēs.
 1. Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs, komitejām lēmumus pieņemot atklātā balsošanā ar klātesošo komiteju locekļu balsu vairākumu
 1. Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs, komitejām lēmumus pieņemot atklātā balsošanā ar klātesošo komiteju locekļu balsu vairākumu

Komitejām ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Kārtējās komitejas sēdes materiāli ir pieejami 24 stundas pirms komitejas sēdes.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
Paziņojums par komitejas kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 24 stundas pirms kārtējās komitejas sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003.gada 11. jūnija 15. nolikumu
 1. Finansu komiteja saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām":

  23.1. dod atzinumu par budžeta projektu;

  23.2. dod atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

  23.3. dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar budžeta līdzekļu izlietošanu;

  23.4. dod atzinumu par pašvaldības vai tās institūciju lēmumu projektiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

  23.5. organizē jautājumu sagatavošanu domes sēdēs.

 2. Labklājības un izglītības jautājumu komiteja, tūrisma un kūrorta jautājumu komiteja, attīstības jautājumu komiteja, kultūras, reliģijas un sporta komiteja un vides aizsardzības komiteja strādā atbilstoši nolikumiem par šo komiteju darbu.

 3. Domes pastāvīgajām komitejām, veicot pašvaldības amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu darba kontroli ir tiesības:

  25.1. iepazīties ar tās kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu un uzņēmumu dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdē;

  25.2. saņemt no tās kontrolē esošajām domes amatpersonām, iestādēm un uzņēmumiem nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;

  25.3. domstarpības starp pastāvīgajām komitejām un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un uzņēmumiem izlemj domes priekšsēdētājs vai dome.

 4. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

 5. Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas deputāti.

 6. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba kārtību.

 7. Komitejas:

  29.1. sagatavo lēmumu projektus, kas attiecas uz šo komiteju;

  29.2. izskata dokumentus un priekšlikumus, kas attiecas uz šo komiteju;

  29.3. izskata domes lēmumu projektus.

 8. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas deputātu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

  Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas deputātu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

 9. Domes deputāti var veidot politiskās grupas - frakcijas. Kartā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes deputātiem.

 10. Katra frakcija saskaņā ar šo frakciju nolikumu var iesniegt priekšlikumus par domes sēdes darba kārtību, kā arī papildinājumus domes lēmumiem.

V. Domes sēžu sagatavošana, sasaukšana un vadīšana

 1. Domes sēdes notiek ik pēc divām nedēļām trešdienās plkst.10.00.

  Ja plānotā domes sēde sakrīt ar valsts svētku dienu, tad domes sēde notiek nākamajā trešdienā.

 2. Domes sēdes ir atklātas.

 3. Domes sēdes laikā mobilo sakaru līdzekļiem jābūt uzstādītiem režīmā bez skaņas signāla.

 4. Domes sēdes var būt kārtējās un ārkārtas.

 5. Domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem.

  Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.

  Ja par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits lēmuma projekts ir noraidīts. Šajā gadījumā lēmuma projektu var iesniegt vispārējā kārtībā domei atkārtotai izskatīšanai.

 6. Ja uz domes kārtējo sēdi nav ieradies šā nolikuma 37.punktā noteiktais domes deputātu skaits, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai var tikt sasaukta, ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām, atkārtota domes sēde.

  Ja uz domes atkārtotu sēdi nav ieradies šā nolikuma 37.punktā minētais domes deputātu skaits, domes priekšsēdētājs vai revīzijas nodaļas vadītājs informē par to Ministru kabineta pilnvaroto ministru triju dienu laikā pēc dienas, kurā vajadzēja notikt atkārtotai sēdei, kā arī paziņo domes nākamās sēdes dienu.

 7. Domes ārkārtas sēdi sasauc domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa:

  39.1. vismaz viena trešdaļa deputātu;

  39.2. Ministru kabineta pilnvarotais ministrs;

  39.3. Ministru kabinets.

  Iesniegumā par ārkārtas sēdes sasaukšanu jānorāda sēdes darba kārtība un tam jāpievieno domes lēmuma projekts.

  Domes ārkārtas sēdes sasaucamas ne vēlāk kā triju dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

 1. Finansu komiteja saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām":

  24.1. dod atzinumu par budžeta projektu;

  24.2. dod atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

  24.3. dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar budžeta līdzekļu izlietošanu;

  24.4. dod atzinumu par pašvaldības vai tās institūciju lēmumu projektiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

  24.5. organizē jautājumu sagatavošanu domes sēdēs.

 2. Labklājības un izglītības jautājumu komiteja, tūrisma un kūrorta jautājumu komiteja, attīstības jautājumu komiteja, kultūras, reliģijas un sporta komiteja un vides aizsardzības komiteja strādā atbilstoši nolikumiem par šo komiteju darbu.

 3. Domes pastāvīgajām komitejām, veicot pašvaldības amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu darba kontroli ir tiesības:

  25.1. iepazīties ar tās kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu un uzņēmumu dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdē;

  25.2. saņemt no tās kontrolē esošajām domes amatpersonām, iestādēm un uzņēmumiem nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;

  25.3. domstarpības starp pastāvīgajām komitejām un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un uzņēmumiem izlemj domes priekšsēdētājs vai dome.

 4. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

 5. Komiteju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas deputāti.

 6. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba kārtību.

 7. Komitejas:

  30.1. sagatavo lēmumu projektus, kas attiecas uz šo komiteju;

  30.2. izskata dokumentus un priekšlikumus, kas attiecas uz šo komiteju;

  30.3. izskata domes lēmumu projektus.

 8. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas deputātu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

  Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas deputātu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

 9. Domes deputāti var veidot politiskās grupas - frakcijas. Kartā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes deputātiem.

 10. Katra frakcija saskaņā ar šo frakciju nolikumu var iesniegt priekšlikumus par domes sēdes darba kārtību, kā arī papildinājumus domes lēmumiem.

V. Domes sēžu sagatavošana, sasaukšana un vadīšana

 1. Domes sēdes notiek ik pēc divām nedēļām trešdienās plkst.10.00.

  Ja plānotā domes sēde sakrīt ar valsts svētku dienu, tad domes sēde notiek nākamajā trešdienā.

 2. Domes sēdes ir atklātas.

 3. Domes sēdes laikā mobilo sakaru līdzekļiem jābūt uzstādītiem režīmā bez skaņas signāla.

 4. Domes sēdes var būt kārtējās un ārkārtas.

 5. Domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem.

  Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.

  Ja par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits lēmuma projekts ir noraidīts. Šajā gadījumā lēmuma projektu var iesniegt vispārējā kārtībā domei atkārtotai izskatīšanai.

 6. Ja uz domes kārtējo sēdi nav ieradies šā nolikuma 37.punktā noteiktais domes deputātu skaits, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai var tikt sasaukta, ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām, atkārtota domes sēde.

  Ja uz domes atkārtotu sēdi nav ieradies šā nolikuma 37.punktā minētais domes deputātu skaits, domes priekšsēdētājs vai revīzijas nodaļas vadītājs informē par to Ministru kabineta pilnvaroto ministru triju dienu laikā pēc dienas, kurā vajadzēja notikt atkārtotai sēdei, kā arī paziņo domes nākamās sēdes dienu.

 7. Domes ārkārtas sēdi sasauc domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa:

  40.1. vismaz viena trešdaļa deputātu;

  40.2. Ministru kabineta pilnvarotais ministrs;

  40.3. Ministru kabinets.

  Iesniegumā par ārkārtas sēdes sasaukšanu jānorāda sēdes darba kārtība un tam jāpievieno domes lēmuma projekts.

  Domes ārkārtas sēdes sasaucamas ne vēlāk kā triju dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

 1. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

 1. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja 1.vietnieks. Priekšsēdētāja un 1.vietnieka prombūtnes laika sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks.
 1. Domes lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt pieejamiem visiem domes deputātiem ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes (t.i. piektdienā no 14.00) un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

 2. Dome var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja lēmuma projekti atbilst šī nolikuma 79.punkta prasībām, un ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.

 3. Apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu.

  Ārkārtas sēdes darba kārtību dome nedrīkst grozīt.

 4. Domes sēdē izskata lēmumu projektus, kurus iesniedz:

  44.1. domes priekšsēdētājs;
  44.2. domes komitejas;
  44.3. domes deputāti;
  44.4. ārkārtas sēdes ierosinātājs.

 5. Domes sēdes gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas darbinieks - protokolētājs.

  Protokols ir jāparaksta ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

 6. Ikviens domes deputāts var pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.

 1. Domes lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt pieejamiem visiem domes deputātiem ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes (t.i. piektdienā no 14.00) un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

 2. Dome var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja lēmuma projekti atbilst šī nolikuma 79.punkta prasībām, un ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.

 3. Apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu.

  Ārkārtas sēdes darba kārtību dome nedrīkst grozīt.

 4. Domes sēdē izskata lēmumu projektus, kurus iesniedz:

  45.1. domes priekšsēdētājs;
  45.2. domes komitejas;
  45.3. domes deputāti;
  45.4. ārkārtas sēdes ierosinātājs.

 5. Domes sēdes gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas darbinieks - protokolētājs.

  Protokols ir jāparaksta ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

 6. Ikviens domes deputāts var pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.

 1. Domes lēmumus paraksta domes priekšsēdētājs. Ja domes sēdi vadījis priekšsēdētāja vietnieks, viņš paraksta šajā sēdē pieņemtos domes lēmumus.

 1. Domes lēmumus paraksta domes sēdes vadītājs
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
 1. Domes deputātam ir aizliegts sagatavot vai pieņemt lēmumus
  "Korupcijas novēršanas likuma"
  paredzētajos gadījumos.
 1. Domes deputātam ir aizliegts sagatavot vai pieņemt lēmumus
  "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
  paredzētajos gadījumos.
 1. Domes deputātam ir aizliegts sagatavot vai pieņemt lēmumus
  "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
  paredzētajos gadījumos.

Domes deputātam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā informēt domes priekšsēdētāju par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu deputāta atturēšanās no jautājuma apspriešanas un balsošanas.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003.gada 11. jūnija 15. nolikumu
 1. Balsošana domes sēdēs ir atklāta.

  Aizklāta balsošana notiek likumā "Par pašvaldībām" paredzētajos gadījumos.

  Ikviens deputāts var pieprasīt, lai dome pieņem lēmumu, izdarot vārdisku balsošanu. Šajā gadījumā domes sēdes protokolā tiek norādīts, kuri deputāti balsojuši par vai pret attiecīgo lēmumu, un kuri atturējušies vai nav piedalījušies balsošanā.

 2. Domes lēmumus priekšsēdētājs paraksta piecu dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

  Ja domes priekšsēdētājs atsakās šajā termiņā lēmumus parakstīt, viņam ir pienākums sasaukt domes ārkārtas sēdi, kurā attiecīgais lēmums tiek atkārtoti izskatīts.

VI. Revīzijas nodaļa

 1. Darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto nolikumu.

VII. Domes darba reglaments

 1. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes darbā.

 2. Dome nosaka kārtību kādā samazināma atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes un komiteju sēdēs tiem deputātiem, kas neierodas uz domes vai komiteju sēdēm.

 3. Domes sēdes protokolē domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas atbildīgs darbinieks.

 4. Sēdes protokolā jāieraksta:

  55.1. kur, kādā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde sasaukta;

  55.2. kad sēde atklāta un slēgta;

  55.3. iesniegtie priekšlikumi, pieprasījumi, kā arī sēdes vadītāja rīkojumi;

  55.4. debatēs piedalījušos vārdi un uzvārdi;

  55.5. kādā veidā un ar cik balsīm lēmums pieņemts;

  55.6. to deputātu vārdi un uzvārdi, kuri izpildot likuma "Par pašvaldībām" 37.panta prasības, ir atturējušies no lēmuma pieņemšanas vai jautājuma izskatīšanas un atturēšanās motīvi;

  55.7. ja lēmums tiek pieņemts aizklāti balsojot, to deputātu vārdi un uzvārdi, kuri ierosinājuši aizklātu balsošanu;

  55.8. nākošās domes sēdes sasaukšanas laiks un vieta;

  55.9. persona, kura neievēro kārtību domes sēdē, tās vārds un uzvārds;

  55.10. vārdiskas balsošanas gadījumā jānorāda, kuri deputāti balsojuši par vai pret attiecīgo domes lēmumu;

  55.11. ja sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.

 5. Domes priekšsēdētāja pienākumi sēdes vadīšanā:

  56.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdes;

  56.2. pārliecināties par kvoruma esamību;

  56.3. dot vārdu runātājam;

  56.4. vadīt debates - dot vārdu deputātiem, kas piedalās debatēs, atklāt un slēgt debates;

  56.5. nodrošināt likumu un nolikuma ievērošanu;

  56.6. likt jautājumu uz balsošanu;

  56.7. piedāvāt sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde tiek pagarināta.

 6. Vadot domes sēdi, domes priekšsēdētājam nav tiesību apspriest jautājumus. Pēc debašu slēgšanas un pirms balsošanas domes priekšsēdētājam ir tiesības izteikt savu viedokli par izskatāmo jautājumu.

 7. Ja domes sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks, viņam jāpilda visas likumā "Par pašvaldībām" un domes nolikumā noteiktās priekšsēdētāja funkcijas.

 8. Domes priekšsēdētājam ir jāsauc pie kārtības tās personas, kas neievēro kārtību.

  Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro domes deputāts, tas tiek fiksēts protokolā.

  Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

 9. Ziņojumi par darba kārtības jautājumiem nedrīkst pārsniegt 15 minūtes, uzstāšanās - 5 minūtes, atkārtota uzstāšanās līdz 3 minūtēm un izziņas - 3 minūtes.

 10. Ja domes deputāts pārkāpj domes sēdes kārtību runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc debates, un debašu pārkāpējam, runājot par konkrētu jautājumu, vairs netiek dots vārds.

 11. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē nav tiesības piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

 12. Domes sēdes notiek valsts valodā. Sēdē izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā, ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā.

 13. Uzstājoties debatēs var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā vai, ja dome neiebilst.

 14. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nepagūst izlemt vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas domes deputāti.

  Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt kvoruma trūkuma dēļ, domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

 15. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma domes deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc ziņojuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam tiek piedāvātas debates.

  Ja pastāvīgās komitejas sēdē skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā radušās domstarpības, t.i. ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas deputātam ir jāziņo domes sēdē par visiem pretargumentiem.

  Ja debates netiek atklātas, domes deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

 16. Visi labojumi domes lēmumu projektiem jāiesniedz rakstveidā un, ja iespējams, tiem jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām.

  Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

 17. Tikai domes priekšsēdētājs var paziņot par priekšlikuma iesniegšanu mutiski.

 18. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu.

  Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta saskaņā ar priekšsēdētāja lēmumu.

  Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura sagatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju.

  Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmuma projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs.

 19. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs.

  Priekšroka uzstāties debatēs ir tam domes deputātam, kurš rakstiski pieteicies piedalīties debatēs.

 20. Domes deputāts drīkst divreiz izteikties par vienu un to pašu jautājumu ar domes sēdes vadītāja atļauju. Vienīgi ziņotājam ir tiesības uz galavārdu.

 21. Domes sēdēs lēmumus pieņem balsojot. Parasti balso paceļot roku.

 22. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

 23. Ja balsošana notiek aizklāti, no domes deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā.

 24. Par domes lēmuma pieņemšanu drīkst balsot tikai attiecīgās domes deputāti.

  Personas, kuras ir uzaicinātas uz domes sēdi paskaidrojumu sniegšanai, nav tiesīgas piedalīties balsošanā.

 25. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi, priekšsēdētāja rīkojumi, kā arī domes atklāto sēžu protokoli ir brīvi pieejami, lai pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošās vai strādājošās personas, kā arī masu saziņas līdzekļu žurnālisti varētu bez maksas iepazīties ar šiem dokumentiem. Informācijas pieejamību nodrošina domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa.

 26. Domes priekšsēdētājs reizi ceturksnī domes sēžu sākumā sniedz īsu pārskatu par domes administrācijas veikto darbu attiecīgajā periodā, kā arī informē deputātus par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

 27. Ja kāds no iepriekšpieņemtajiem domes lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai izpilddirektors sniedz informāciju domes sēdē, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šāda informācija ir obligāti iekļaujama domes sēdes darba kārtībā.

VIII. Lēmumu projektu sagatavošana

 1. Domes lēmuma projektu sagatavo lēmuma projekta iesniedzējs vai domes attiecīgās struktūrvienības vadītājs un iesniedz domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļā. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma vai cita domes pieņemamā akta projektu viena mēneša laikā un nosaka tā turpmāko virzību:

  • nosaka pastāvīgo komiteju vai komisiju,
  • nosaka pašvaldības iestādi vai tās darbinieku, kuriem jāizskata un jaiesniedz rakstisko atzinumu par sagatavoto projektu.

  Domes lēmumu projekti jāsaskaņo ar:

 1. Balsošana domes sēdēs ir atklāta.

  Aizklāta balsošana notiek likumā "Par pašvaldībām" paredzētajos gadījumos.

  Ikviens deputāts var pieprasīt, lai dome pieņem lēmumu, izdarot vārdisku balsošanu. Šajā gadījumā domes sēdes protokolā tiek norādīts, kuri deputāti balsojuši par vai pret attiecīgo lēmumu, un kuri atturējušies vai nav piedalījušies balsošanā.

 2. Domes lēmumus priekšsēdētājs paraksta piecu dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

  Ja domes priekšsēdētājs atsakās šajā termiņā lēmumus parakstīt, viņam ir pienākums sasaukt domes ārkārtas sēdi, kurā attiecīgais lēmums tiek atkārtoti izskatīts.

VI. Revīzijas nodaļa

 1. Darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto nolikumu.

VII. Domes darba reglaments

 1. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes darbā.

 2. Dome nosaka kārtību kādā samazināma atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu un piedalīšanos domes un komiteju sēdēs tiem deputātiem, kas neierodas uz domes vai komiteju sēdēm.

 3. Domes sēdes protokolē domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas atbildīgs darbinieks.

 4. Sēdes protokolā jāieraksta:

  56.1. kur, kādā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde sasaukta;

  56.2. kad sēde atklāta un slēgta;

  56.3. iesniegtie priekšlikumi, pieprasījumi, kā arī sēdes vadītāja rīkojumi;

  56.4. debatēs piedalījušos vārdi un uzvārdi;

  56.5. kādā veidā un ar cik balsīm lēmums pieņemts;

  56.6. to deputātu vārdi un uzvārdi, kuri izpildot likuma "Par pašvaldībām" 37.panta prasības, ir atturējušies no lēmuma pieņemšanas vai jautājuma izskatīšanas un atturēšanās motīvi;

  56.7. ja lēmums tiek pieņemts aizklāti balsojot, to deputātu vārdi un uzvārdi, kuri ierosinājuši aizklātu balsošanu;

  56.8. nākošās domes sēdes sasaukšanas laiks un vieta;

  56.9. persona, kura neievēro kārtību domes sēdē, tās vārds un uzvārds;

  56.10. vārdiskas balsošanas gadījumā jānorāda, kuri deputāti balsojuši par vai pret attiecīgo domes lēmumu;

  56.11. ja sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.

 5. Domes priekšsēdētāja pienākumi sēdes vadīšanā:

  57.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdes;

  57.2. pārliecināties par kvoruma esamību;

  57.3. dot vārdu runātājam;

  57.4. vadīt debates - dot vārdu deputātiem, kas piedalās debatēs, atklāt un slēgt debates;

  57.5. nodrošināt likumu un nolikuma ievērošanu;

  57.6. likt jautājumu uz balsošanu;

  57.7. piedāvāt sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde tiek pagarināta.

 6. Vadot domes sēdi, domes priekšsēdētājam nav tiesību apspriest jautājumus. Pēc debašu slēgšanas un pirms balsošanas domes priekšsēdētājam ir tiesības izteikt savu viedokli par izskatāmo jautājumu.

 7. Ja domes sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks, viņam jāpilda visas likumā "Par pašvaldībām" un domes nolikumā noteiktās priekšsēdētāja funkcijas.

 8. Domes priekšsēdētājam ir jāsauc pie kārtības tās personas, kas neievēro kārtību.

  Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro domes deputāts, tas tiek fiksēts protokolā.

  Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

 9. Ziņojumi par darba kārtības jautājumiem nedrīkst pārsniegt 15 minūtes, uzstāšanās - 5 minūtes, atkārtota uzstāšanās līdz 3 minūtēm un izziņas - 3 minūtes.

 10. Ja domes deputāts pārkāpj domes sēdes kārtību runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc debates, un debašu pārkāpējam, runājot par konkrētu jautājumu, vairs netiek dots vārds.

 11. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē nav tiesības piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

 12. Domes sēdes notiek valsts valodā. Sēdē izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā, ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā.

 13. Uzstājoties debatēs var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā vai, ja dome neiebilst.

 14. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nepagūst izlemt vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas domes deputāti.

  Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt kvoruma trūkuma dēļ, domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

 15. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma domes deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc ziņojuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam tiek piedāvātas debates.

  Ja pastāvīgās komitejas sēdē skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā radušās domstarpības, t.i. ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas deputātam ir jāziņo domes sēdē par visiem pretargumentiem.

  Ja debates netiek atklātas, domes deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

 16. Visi labojumi domes lēmumu projektiem jāiesniedz rakstveidā un, ja iespējams, tiem jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām.

  Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

 17. Tikai domes priekšsēdētājs var paziņot par priekšlikuma iesniegšanu mutiski.

 18. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu.

  Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta saskaņā ar priekšsēdētāja lēmumu.

  Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura sagatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju.

  Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmuma projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs.

 19. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs.

  Priekšroka uzstāties debatēs ir tam domes deputātam, kurš rakstiski pieteicies piedalīties debatēs.

 20. Domes deputāts drīkst divreiz izteikties par vienu un to pašu jautājumu ar domes sēdes vadītāja atļauju. Vienīgi ziņotājam ir tiesības uz galavārdu.

 21. Domes sēdēs lēmumus pieņem balsojot. Parasti balso paceļot roku.

 22. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

 23. Ja balsošana notiek aizklāti, no domes deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā.

 24. Par domes lēmuma pieņemšanu drīkst balsot tikai attiecīgās domes deputāti.

  Personas, kuras ir uzaicinātas uz domes sēdi paskaidrojumu sniegšanai, nav tiesīgas piedalīties balsošanā.

 25. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi, priekšsēdētāja rīkojumi, kā arī domes atklāto sēžu protokoli ir brīvi pieejami, lai pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošās vai strādājošās personas, kā arī masu saziņas līdzekļu žurnālisti varētu bez maksas iepazīties ar šiem dokumentiem. Informācijas pieejamību nodrošina domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa.

 26. Domes priekšsēdētājs reizi ceturksnī domes sēžu sākumā sniedz īsu pārskatu par domes administrācijas veikto darbu attiecīgajā periodā, kā arī informē deputātus par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

 27. Ja kāds no iepriekšpieņemtajiem domes lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai izpilddirektors sniedz informāciju domes sēdē, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šāda informācija ir obligāti iekļaujama domes sēdes darba kārtībā.

VIII. Lēmumu projektu sagatavošana

 1. Domes lēmuma projektu sagatavo lēmuma projekta iesniedzējs vai domes attiecīgās struktūrvienības vadītājs un iesniedz domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļā. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma vai cita domes pieņemamā akta projektu viena mēneša laikā un nosaka tā turpmāko virzību:

  • nosaka pastāvīgo komiteju vai komisiju,
  • nosaka pašvaldības iestādi vai tās darbinieku, kuriem jāizskata un jaiesniedz rakstisko atzinumu par sagatavoto projektu.

  Domes lēmumu projekti jāsaskaņo ar:

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 31. jūlija 21. nolikumu
  • padomnieku juridiskos jautājumos,
  • juridiskās pārvaldes vadītāju
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003.gada 11. jūnija 15. nolikumu
  • domes struktūrvienības, iestādes un uzņēmuma, kuru darbību skar lēmuma projekts, vadītāju.

 1. Iebildumi par lēmuma projektu jāiesniedz rakstiski un jāpievieno lēmuma projektam.

 2. Saskaņotus domes lēmumu projektus ne mazāk kā 20 eksemplāros kopē ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un saskaņojumiem, iesniedz domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļā ne vēlāk kā četras darba dienas pirms domes sēdes līdz plkst.12.00.

  Lēmumu projektus, kuri neatbilst šī nolikuma 79.punkta prasībām domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa nepieņem.

 3. Domes sēdes darba kārtību plāno domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes sēdes.

 4. Domes lēmumu projektiem jābūt pareizi un pamatoti sastādītiem, skaidri, precīzi formulētiem, ar konkrētiem termiņiem un atbildīgajiem izpildītājiem, bez nosaukumu saīsināšanas.

 5. Ja lēmuma projektiem ir pielikumi, to pirmā eksemplāra lapa jāvīzē lēmuma sagatavotājam.

  Lēmuma projektam jāpievieno precīzs to personu saraksts, kas uzaicināmas uz domes sēdi, kā arī uzņēmumu, iestāžu saraksts, kam jāizsūta pieņemtais lēmums. Šo sarakstu paraksta persona, kas sagatavojusi lēmuma projektu.

 6. Pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz atsevišķām fiziskām vai juridiskajām personām domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa piecu dienu laikā sagatavo, pavairo, apliecina kopijas un izsūta personām, uz kurām tie attiecas.

 7. Lēmuma oriģināli, kā arī tiem pievienotie materiāli glabājas kārtējā gadā domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļā, pēc tam tiek nodoti arhīvā saskaņā ar noteikumiem.

 8. Domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas darbinieks, kuram uzdota lēmumu kontrole, sistemātiski kontrolē to izpildi un regulāri informē par neizpildītajiem lēmumiem domes priekšsēdētāju un/vai vietnieku, un/vai izpilddirektoru, kā arī attiecīgo komiteju.

 9. Ja lēmums izpildīts, atbildīgais par lēmuma izpildi to noņem no kontroles.

IX. Domes darba laiks

 1. Domes institūcijas strādā katru dienu no plkst.8.30 līdz 17.00, izņemot sestdienu un svētdienu. Pusdienas pārtraukums ilgst no plkst. 13.00 - 13.30.

X. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta nolikumu Nr.1 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums".

  • domes struktūrvienības, iestādes un uzņēmuma, kuru darbību skar lēmuma projekts, vadītāju.

 1. Iebildumi par lēmuma projektu jāiesniedz rakstiski un jāpievieno lēmuma projektam.

 2. Saskaņotus domes lēmumu projektus ne mazāk kā 20 eksemplāros kopē ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un saskaņojumiem, iesniedz domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļā ne vēlāk kā četras darba dienas pirms domes sēdes līdz plkst.12.00.

  Lēmumu projektus, kuri neatbilst šī nolikuma 79.punkta prasībām domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa nepieņem.

 3. Domes sēdes darba kārtību plāno domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes sēdes.

 4. Domes lēmumu projektiem jābūt pareizi un pamatoti sastādītiem, skaidri, precīzi formulētiem, ar konkrētiem termiņiem un atbildīgajiem izpildītājiem, bez nosaukumu saīsināšanas.

 5. Ja lēmuma projektiem ir pielikumi, to pirmā eksemplāra lapa jāvīzē lēmuma sagatavotājam.

  Lēmuma projektam jāpievieno precīzs to personu saraksts, kas uzaicināmas uz domes sēdi, kā arī uzņēmumu, iestāžu saraksts, kam jāizsūta pieņemtais lēmums. Šo sarakstu paraksta persona, kas sagatavojusi lēmuma projektu.

 6. Pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz atsevišķām fiziskām vai juridiskajām personām domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa piecu dienu laikā sagatavo, pavairo, apliecina kopijas un izsūta personām, uz kurām tie attiecas.

 7. Lēmuma oriģināli, kā arī tiem pievienotie materiāli glabājas kārtējā gadā domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļā, pēc tam tiek nodoti arhīvā saskaņā ar noteikumiem.

 8. Domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas darbinieks, kuram uzdota lēmumu kontrole, sistemātiski kontrolē to izpildi un regulāri informē par neizpildītajiem lēmumiem domes priekšsēdētāju un/vai vietnieku, un/vai izpilddirektoru, kā arī attiecīgo komiteju.

 9. Ja lēmums izpildīts, atbildīgais par lēmuma izpildi to noņem no kontroles.

IX. Domes darba laiks

 1. Domes institūcijas strādā katru dienu no plkst.8.30 līdz 17.00, izņemot sestdienu un svētdienu. Pusdienas pārtraukums ilgst no plkst. 13.00 - 13.30.

X. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta nolikumu Nr.1 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums".

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs


Nolikuma 1.pielikums

Pašvaldības pārvaldes struktūra
Attīstības jautājumu
Finansu
Kultūras, reliģijas un sporta
Labklājības un izglītības
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
transporta un komunālo lietu komiteja
Tūrisma un kūrorta jautājumu
Vides aizsardzības
KOMITEJAS
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 27. februāra 125. lēmumu
Iedzīvotāju komiteju Iedzīvotāju
Izglītības
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 8. janvāra 1. nolikumu
Jaunatnes lietu konsultatīvā padome
Kultūras
Uzņēmēju
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
Veselības aprūpes
KONSULTATĪVĀS PADOMES
AdministratīvāĒku un būvju tehn. stāv. novērtēšanasRakšanas atļauju izsniegšanas
Ārkārtējo situācijuIedzīvotāju integrācijas jautājumuSociālās palīdzības
BilančuKoku ciršanasUzņēmējdarbības licenc.un ind. darba
Bērnu tiesību aizsardzībasNamīpašumu denacionalizācijasPrivatizācijas
BudžetaJūramalas pilsētas vēlēšanuZemes
Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakst. un izrakst.Rūpnieciskās zvejas
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 13. marta 189. lēmumu
Pašvaldības pasūtījuma izvērtēšanas Pašvaldības iepirkumu
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
drošības un kārtības komisija
KOMISIJAS
DOME
Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
priekšsēdētāja 1.vietnieks
Izpilddirektors
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
izpilddirektora vietnieks
Finansu pārvalde
Ekonomikas un attīstības nodaļa
Revīzijas nodaļa
Municipālā policija
Informātikas nodaļa
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 31. jūlija 21. nolikumu
Padomnieks juridiskos jautājumos Juridiskā pārvalde
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 31. jūlija 21. nolikumu
Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļa Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa
Lielupes ostas pārvalde
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 8. janvāra 1. nolikumu
Galvenais speciālists sabiedrisko attiecību jautājumos
Speciālists - preses sekretārs
Galvenais speciālists
Speciālists
Kultūras un sporta nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa
Majoru kultūras nams
Kauguru kultūras nams
Bulduru kultūras nams
Jūrmalas teātris
Jūrmalas pilsētas muzejs
Bibliotēku apvienība
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 8. janvāra 1. nolikumu
Speciālists - valsts valodas inspektors
Skolu valde
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 8. janvāra 1. nolikumu
Alternatīvā skola
Jūrmalas 1.ģimnāzija
Jaundubultu vidusskola
Kauguru vidusskola
Lielupes vidusskola
Mežmalas vidusskola
Pumpuru vidusskola
Jūrmalas vakara vidusskola
Majoru pamatskola
Slokas pamatskola
Vaivaru pamatskola
Sākumskola "Atvase"
Sākumskola "Taurenītis"
Jūrmalas mākslas skola
Jūrmalas mūzikas skola Jūrmalas mūzikas skola
Peldēšanas skola
Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skola
Jūrmalas pilsētas valodu centrs
Bāriņtiesa
Labklājības pārvalde
Būvvalde
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pašvaldības īpašuma pārvalde
Labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļa
Vides aizsardzības nodaļa
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 8. janvāra 1. nolikumu
Jūrmalas BOPU "Jūrmalas kapi"
BO Jūrmalas P SIA "Jūrmalas gaisma"
BOP SIA "Jūrmalas ūdens"
Jūrmalas P SIA "Jūrmalas siltums"
BOP SIA "Jūrmalas namsaimnieks"
BO PU Bērnu nams "Sprīdītis"
BOP SIA "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari""
PBOU "Jūrmalas ātrā palīdzība"
Jūrmalas pilsētas PBU "Slokas slimnīca"
BOP SIA "Jūrmalas mūzika"
BOP SIA "Kauguru primarās veselības aprūpes centrs"
Privatizējamā BOP SIA "Bulduru slimnīca"
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
Priekšsēdētāja biroja vadītajs
Kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa
Saimniecības daļa
Administratīvās komisijas štata darbinieki
Personāla daļa

Nolikuma 2.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās deputātu komitejas

 1. Finansu komiteja.

 2. Labklājības un izglītības jautājumu komiteja.

 3. Kultūras, reliģijas un sporta komiteja.

 4. Attīstības jautājumu komiteja.

 5. Vides aizsardzības komiteja.

 6. Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteja.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003.gada 11. jūnija 15. nolikumu
 1. Transporta un komunālo lietu komiteja

Nolikuma 3.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes komisijas

 1. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija.
 2. Administratīvā komisija.
 3. Zemes komisija
 4. Namīpašumu denacionalizācijas komisija.
 5. Privatizācijas komisija.
 6. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisija.
 7. Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisija.
 8. Sociālās palīdzības komisija.
 9. Rūpnieciskās zvejas komisija.
 10. Koku ciršanas komisija.
 11. Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija.
 12. Rakšanas atļauju izsniegšanas komisija.
 13. Budžeta komisija.

 14. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 13. marta 189. lēmumu
  Pašvaldības pasūtījuma izvērtēšanas komisija Pašvaldības iepirkumu komisija

 15. Bilanču komisija.
 16. Ārkārtējo situāciju komisija.
 17. Bērnu tiesību aizsardzības komisija.
 18. Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija.
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003.gada 11. jūnija 15. nolikumu
 1. Drošības un kārtības komisija

Nolikuma 4.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes konsultatīvās padomes

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
 1. Veselības aprūpes konsultatīvā padome.

 2. Izglītības konsultatīvā padome.

 3. Kultūras konsultatīvā padome.

 1. Izglītības konsultatīvā padome.

 2. Kultūras konsultatīvā padome.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 27. februāra 125. lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
 1. Iedzīvotāju komiteju konsultatīvā padome.
 1. Iedzīvotāju konsultatīvā padome.
 1. Iedzīvotāju konsultatīvā padome.
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
 1. Uzņēmēju konsultatīvā padome.

 1. Uzņēmēju konsultatīvā padome.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 8. janvāra 1. nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 12. jūnija 15. nolikumu
 1. Jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 1. Jaunatnes lietu konsultatīvā padome