Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2007. gada 22. februāra 2. nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 1. decembra 40. nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 20. oktobra 38. nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 25. augusta 35. nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 14. aprīļa 28. nolikumu

2001.gada 4.jūlijāNr.27

Protokols Nr.10, 1.punkts

JŪRMALAS 1.ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma
40.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta
2001.gada 20.marta noteikumu Nr.129
"Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas status piešķiršanas
un anulēšanas kārtība un kritēriji" 2. un 3.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Jūrmalas 1.ģimnāzija (turpmāk tekstā “ģimnāzija”) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta izglītības iestāde, kura īsteno daļēju (7. – 9. klašu) pamatizglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības programmas.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 38. nolikumu
  2. Jūrmalas 1.ģimnāzijā kā tās struktūrvienība darbojas Jūrmalas reģionālais datorcentrs, kurš īsteno pieaugušo (skolotāju) lietišķās informātikas apmācības programmas.

 1. Ģimnāzijas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti , kā arī Jūrmalas pilsētas domes apstiprināts ģimnāzijas nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Vispārējās vidējās izglītības iestādes paraugnolikumu.

 2. Ģimnāzija ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, rēķins bankā. Ģimnāzija ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”.

 3. Ģimnāzijas juridiskā adrese: Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV – 2011.

II. Darbības mērķi un uzdevumi

 1. Ģimnāzijas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu Valsts pamata un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

 2. Ģimnāzijas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

 3. Ģimnāzijas uzdevumi ir:

  8.1. īstenot vispārējās izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei;

  8.2. radīt iespēju padziļināti un radoši apgūt plašu mācību priekšmetu klāstu, piedāvājot četras vidējās izglītības programmas;

  8.3. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

  8.4. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu resursus;

  8.5.nodrošināt iedzīvotājiem iespēju paaugstināt vispārējo izglītības un kultūras līmeni.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 25. augusta 35. nolikumu
  8.6. veikt pedagogu tālākizglītību un metodiskā centra funkcijas;

  8.7. sekmēt izpratni par multikulturālo vidi”.

III. Īstenojamās izglītības programmas

 1. Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programmas.

  Izglītības programmu īstenošanu laikā reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarti.

 2. Ģimnāzija īsteno četras vidējās izglītības programmas šādos virzienos:

  10.1. vispārizglītojošais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem;

  10.2. humanitārais un sociālais virziens ar īpaši akcentētiem valodu un sociālo zinību mācību priekšmetiem;

  10.3. matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziens ar īpaši akcentētiem matemātikas, dabaszinātņu un datortehnikas mācību priekšmetiem;

  10.4. profesionālais virziens ar īpaši akcentētiem komerczinību mācību priekšmetiem.

 3. Ģimnāzija īsteno daļēju pamatizglītības programmu 7. – 9. ģimnāzijas sagatavošanas (proģimnāzijas) klasēs.

 4. Izglītības ieguves valoda - latviešu valoda.

 5. Ģimnāzija, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi, īsteno interešu izglītības programmas.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 38. nolikumu
  14. Jūrmalas reģionālais datorcentrs īsteno lietišķās informātikas (datortehnikas) apmācības programmas Jūrmalas izglītības darbiniekiem.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 25. augusta 35. nolikumu Izmaiņa ar Domes 2004. gada 1. decembra 40. nolikumu
  15. Reģionālais metodiskais centrs īsteno pedagogu tālākizglītības un pieaugušo izglītības programmu. 15. Metodiskais centrs īsteno pedagogu tālākizglītības un pieaugušo izglītības programmu.

IV Izglītības procesa organizācija

 1. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo (turpmāk – skolēnu) brīvdienas nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

 2. Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas instrukcijai “Par skolēnu uzņemšanu un pārcelšanu vispārizglītojošās skolās un speciālās mācību iestādēs un valsts pārbaudes darbiem vispārējās izglītības iegūšanai.”

 3. Uzsākt vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir tiesīga ikviena persona, ja tai ir pamatizglītību apliecinošs dokuments – Apliecība par pamatizglītību un gada un eksāmenu atzīmju izraksts. Uzņemot skolēnus 10.klasē, ģimnāzija organizē iestājpārbaudījumus, kas tiek noteikti ar pedagoģiskās padomes lēmumu.

 4. Ģimnāzijas sagatavošanas (proģimnāzijas) 7. klasē uzņem skolēnus, kuru mācību sasniegumu vērtējums par 6.klases kursu nav zemāks par 5 ballēm.

 5. Skolēni atsevišķos gadījumos viena gada laikā var apgūt divu vai vairāku klašu (kursu) mācību priekšmetu programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem pedagoģiskā padome un skolas direktors, saskaņojot ar Jūrmalas skolu valdi, izdod attiecīgu rīkojumu.

 6. Skolēnu maksimālo mācību stundu slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Izglītības likums.

 7. Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar ģimnāzijas direktora apstiprināto stundu sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi pirms katra semestra sākuma.

  Stundu saraksts:

  21.1. ietver pamata un vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas un klases audzinātāja stundu (klases stundu);

  21.2 ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks mācību darbā vai cita skolas direktora norīkota persona;

  21.3 neietver fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu.

 8. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda). Šinīs stundās pārrunājamas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās slimības, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c.

 9. Skolēnu papildizglītošanu ( pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c.) par Jūrmalas pilsētas vai vecāku līdzekļiem veic pēc mācību stundām, ja ir skolēnu vecāku rakstisks iesniegums. Nodarbībām par maksu veido atsevišķu stundu sarakstu.

 10. Mācību nedēļas garums ir 5 dienas.

 11. Ne vairāk kā 15 mācību dienas mācību gada laikā klase var izmantot mācību ekskursijām , mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu vai citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai.

 12. Skolēnu mācību sasniegumus ģimnāzija vērtē Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā. Katra semestra beigās skolēns saņem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam atbilstīgu liecību. Ģimnāzijā katram izglītojamajam ir ieskaišu grāmatiņa, kurā tiek atspoguļoti ieskaitēs iegūtie mācību darba vērtējumi visa mācību gada laikā. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizēts eksāmens, apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 14. aprīļa 28. nolikumu
 1. Dokumentu par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums.

 2. Ja skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no pamatizglītības mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbā, viņam tiek izsniegta liecība un skola viņu informē par iespējām turpināt izglītību līdz 18 gadu sasniegšanai.

 1. Dokumentu par vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums un Izglītības un Zinātnes ministrijas Instrukcijas.
 2. Ja izglītojamais nav ieguvis gada vērtējumu kādā no izglītības programmā iekļautajiem mācību priekšmetiem vai gadījumos, kad, summējot vērtējumus mācību priekšmetos gadā, vērtējumu skaits, kas zemāki par 4 ballēm un neieskaitīts, ir lielāks par 3 priekšmetiem 9.klasēm un lielāks par 2 priekšmetiem 12.klasēm, tad viņam tiek izsniegta liecība.

 1. Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartos, kā arī mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbu organizē un vada ģimnāzijas direktora vietnieks mācību darbā.

 2. Metodiskās komisijas:

  30.1. izvērtē pedagogu izstrādātās mācību programmas un ierosina tās apstiprināt;

  30.2. apspriež pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo pārbaudes darbu (domraksti, tematiskie kontroldarbi, ieskaites referāti un zinātniskie darbi) grafiku semestrim;

  30.3. nodrošina starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām;

  30.4. analizē skolēnu darba rezultātus;

  30.5. risina ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību saistītus jautājumus;

  30.6. organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpēju stundu hospitāciju, analizē to rezultātus u.tml.

 3. Audzināšanas jautājumu pedagoģisko un metodisko jautājumu risināšanai ģimnāzijā darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija, to organizē un vada ģimnāzijas direktora vietnieks audzināšanas darbā.

 4. Skolēnu mācību un audzināšanas darba sasniegumu analīzei ģimnāzija var izveidot klases (klašu grupu) pedagoģisko konsīliju. Tajā piedalās visi skolotāji, kuri māca attiecīgajā klasē (klašu grupā), skolas psihologs, sociālais pedagogs, ārstniecības persona. Pedagoģiskā konsīlija darbu vada direktora vietnieks vai klases audzinātājs.

V. Izglītojamo pienākumi un tiesības

 1. Skolēna pienākumi ir:

  33.1. paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību;

  33.2. uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību izglītības iestādē un ārpus tās;

  33.3. ievērot ģimnāzijas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

  33.4. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

  33.5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem un darbiniekiem;

  33.6. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, kā arī rasēm, tautām. etniskajām grupām un to pārstāvjiem;

  33.7. censties izprast, iepazīt un savā darbībā ievērot demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus;

  33.8. veidoties par sabiedrības locekli – attīstīt sapratni, cieņu, iecietību;

  33.9. attīstīt savas fiziskās spējas un veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.

  33.10. rūpēties par ģimnāzijas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot ģimnāzijas tradīcijas;

  33.11. rūpēties par ģimnāzijas estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību;

  33.12. pēc spējām un interesēm pārstāvēt ģimnāziju dažāda veida pasākumos;

  33.13. saudzēt dabu un apkārtējo vidi.

 2. Skolēnam ir tiesības:

  34.1. uz Valsts un Jūrmalas pilsētas domes apmaksātu pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi;

  34.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;

  34.3. ierosināt izveidot skolēnu pašpārvaldi skolā, darboties tajā;

  34.4. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā, Latvijas skolēnu padomē un citās organizācijās;

  34.5. pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstīgi savām spējām un interesēm;

  34.6. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;

  34.7. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

  34.8. izglītošanās procesā, apgūstot pamata vai vispārējās izglītības programmas, izmantot ģimnāzijas telpas, bibliotēku, lasītavu un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus bez maksas.

  34.9. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

  34.10. uz skolēna personiskās mantas aizsardzību skolā;

  34.11. saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē, sociālā pedagoga vai ģimnāzijas psihologa konsultācijas.

 3. Skolēniem, kuri sistemātiski pārkāpj ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus (aizbildņus). Par rupjiem ģimnāzijas iekšējās kartības noteikumu pārkāpumiem 10. – 12. klašu skolēnus var izslēgt no ģimnāzijas, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu un iepriekš brīdinot par to vecākus (aizbildņus).

VI. Ģimnāzijas vadība
Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības.

 1. Ģimnāziju vada direktors, kuru pieņem darbā, atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Ģimnāzijas direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 2. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā. Direktors vada ģimnāzijas attīstības plānošanu un tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.

 3. Ģimnāzijas direktora pienākumi ir:

  38.1. vadīt izglītības iestādes darbu kopumā;

  38.2. vadīt pedagoģiskās padomes darbu;

  38.3. nodrošināt ģimnāziju ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba ģimnāzijas darbiniekus saskaņā ar pastāvošo LR darba likumdošanu;

  38.4. noteikt katra darbinieka pienākumus un tiesības;

  38.5. noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;

  38.6. nodrošināt ģimnāzijas padomes izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar ģimnāzijas padomi, skolēnu pašpārvaldi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus;

  38.7. būt līdzatbildīgam par skolēnu veselību un dzīvību saudzējošas vides nodrošināšanu ģimnāzijā un ģimnāzijas organizētajos pasākumos;

  38.8. nodrošināt ģimnāzijas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā;

  38.9. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi ģimnāzijā;

  38.10. plānot un organizēt ģimnāzijas saimniecisko un finansiālo darbību;

  38.11. pārstāvēt ģimnāzijas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās;

  38.12. sadarboties ar Jūrmalas pilsētas domi, Jūrmalas skolu valdi, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem, ģimnāzijas padomi u.c. ģimnāzijas darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, skolēnu karjeras izpētei un virzīšanai.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 25. augusta 35. nolikumu
  38.13. izvēlēties darba metodes un formas starptautisko izglītības projektu vadīšanai, sekmējot multikulturālās vides izpratnes veicināšanu.

 4. Ģimnāzijas direktora tiesības:

  39.1. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;

  39.2. noteikt ģimnāzijas darbinieku un štata vienību skaitu, vadoties no IZM ieteiktā amatu vienību saraksta, iesniegt to apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē;

  39.3. deleģēt pedagogiem un ģimnāzijas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;

  39.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par ģimnāzijas intelektuālo, finansiālo un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

  39.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām ģimnāzijas nolikumā paredzētajos darbības virzienos.

 5. Ģimnāzijas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi ģimnāzijā.

  Direktora vietnieka pamatpienākumi ir :

  40.1. pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesa organizācija un norises kontrole ģimnāzijā;

  40.2. katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafika apstiprināšana semestrim;

  40.3. metodiskā darba un metodisko komisiju organizatoriskā darba vadība ģimnāzijā;

  40.4. ģimnāzijas iekšējās kontroles nodrošināšana;

  40.5. ģimnāzijas audzināšanas darba koordinācija;

  40.6.ģimnāzijas tradīciju izkopšana un saglabāšana;

  40.7.sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizēšana skolēniem;

 6. Pedagoga vispārīgie pienākumi ir:

  41.1. izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem, ko izstrādājusi IZM

  41.2. radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā;

  41.3. izglītošanas darbu savienot ar audzināšanas darbu, audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

  41.4. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;

  41.5. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;

  41.6. nodrošināt skolēnu iespējas īstenot savas tiesības ģimnāzijā;

  41.7. sadarboties ar skolēna ģimeni;

  41.8. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un pedagoga vadītajos pasākumos;

  41.9. veidot pozitīvu sadarbības vidi;

  41.10. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;

  41.11. motivēt izglītojamos mācīties un ticēt savām spējām;

  41.12. veicināt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības;

  41.13. ievērot bērna tiesības, nekavējoši ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem ģimnāzijas administrācijai vai citai kompetentai iestādei;

  41.14. atbildēt par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

 7. Pedagogam ir tiesības:

  42.1. izteikt priekšlikumus ģimnāzijas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;

  42.2. tikt ievēlētam un darboties ģimnāzijas pašpārvaldē;

  42.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

  42.4. pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu līdz trīs mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz 6 mēnešiem ilgu bezalgas atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

  42.5. saglabājot pamatalgu, 30 kalendārās dienas trīs gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar ģimnāzijas attīstības programmas realizēšanu;

  42.6. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu ģimnāzijas finansiālo iespēju robežās.

 8. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka ģimnāzijas direktors, saskaņojot ar ģimnāzijas padomi.

 9. Ģimnāzijas tehnisko, saimniecisko un citu darbinieku amata vienību skaitu, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto amata vienību sarakstu, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

VII. Ģimnāzijas padome un pašpārvalde.

 1. Sabiedrības, Jūrmalas pilsētas un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota ģimnāzijas padome 21 cilvēka sastāvā. Tā veic savu darbību saskaņā ar padomes nolikumu, un tās sastāvā var būt:

  45.1. ģimnāzijas direktors;

  45.2. pedagogu pārstāvji;

  45.3. pašvaldības pārstāvji;

  45.4. skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

  45.5. izglītojamo pārstāvji;

  45.6. citu organizāciju pārstāvji.

 2. Ģimnāzijas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums, ko veido, ievērojot paraugnolikumā noteiktās normas. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Ģimnāzijas padomes vadītājam jābūt izvēlētam no vecāku (aizbildņu ) vidus.

 3. Ģimnāzijas padome:

  47.1. izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam;

  47.2. nodrošina ģimnāzijas atbalsta fonda darbību;

  47.3. risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

  47.4. veic saņemto ziedojumu uzskaiti, pieņem lēmumus par to izlietošanu un atskaitās par to ģimnāzijas vecāku, skolēnu un skolotāju konferencei.

 4. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido ģimnāzijas pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada ģimnāzijas direktors, tās sastāvā ir visi ģimnāzijas strādājošie pedagogi, psihologs un ārstniecības persona. Padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes norisi protokolē. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Pedagoģiskās padomes lēmumi par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, par atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē, saskaņojot ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), par 10. – 12. klašu skolēnu izslēgšanu no ģimnāzijas ir saistoši ģimnāzijas direktoram, visos pārējos gadījumos tiem ir rekomendējošs raksturs.

 5. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To ar ģimnāzijas vadības atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās nolikumu un demokrātijas principiem, un tai ir tiesības:

  49.1. noteikt attiecīgās pašpārvaldes struktūru un sastāvu;

  49.2. iesniegt priekšlikumus ģimnāzijas administrācijai un pedagoģiskajai padomei mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai;

  49.3. skolēnu pašpārvalde izvirza vai ievēlē pārstāvjus reģionālajā skolēnu domēs;

  49.4. skolēnu pašpārvaldei savā darbība ir tiesības uz Jūrmalas pilsētas domes finansiālu un cita veida atbalstu.

VIII. Ģimnāzijas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

 1. Ģimnāzija patstāvīgi izstrādā skolas iekšējās kārtības noteikumus. Tos apstiprina ģimnāzijas direktors.

IX. Ģimnāzijas saimnieciskā darbība

 1. Ģimnāzijas direktors, atbilstoši likumdošanai un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteikto kārtību, ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fizikām personām līgumus.

 2. Ģimnāzija var sniegt maksas pakalpojumus papildizglītībā, ārpusstundu darbā, materiālu pavairošanā, datoru un INTERNET pakalpojumus, telpu, skolas teritorijas un inventāra īres, ēdināšanas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.

X. Ģimnāzijas finansējuma avoti un kārtība

 1. Ģimnāzijas finansēšanas avoti ir:

  53.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;

  53.2. Jūrmalas pilsētas budžets;

  53.3. papildu finansu līdzekļi, kurus ģimnāzija var saņemt:

  53.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
  53.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus;
  53.3.3. ieņēmumi no saimnieciskas darbības;
  53.3.4. citi ieņēmumi.

 2. Ģimnāzijā pamata un vispārējās vidējās izglītības programmu apguve skolēniem ir bez maksas.

  Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka pilsētas Jūrmalas pilsētas dome.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 1. decembra 40. nolikumu
  Reģionālā datorcentra darbība tiek finansēta no valsts, Latvijas izglītības informāciju sistēmas (LIIS) programmas un pašvaldības līdzekļiem.

  Datorcentra darbība tiek finansēta no valsts, Latvijas izglītības informāciju sistēmas (LIIS) programmas un pašvaldības līdzekļiem.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 25. augusta 35. nolikumu Izmaiņa ar Domes 2004. gada 1. decembra 40. nolikumu
  Reģionālā metodiskā centra darbinieki tiek finansēti no valsts un pašvaldības un citiem līdzekļiem. Metodiskā centra darbinieki tiek finansēti no valsts un pašvaldības un citiem līdzekļiem.

 3. Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta ar valsts budžeta mērķdotācijām.

 4. Ģimnāzijas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus nodrošina Jūrmalas pilsētas dome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Jūrmalas pilsētas dome nodrošina ģimnāzijas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā saimnieciskā (tehniskā) personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā ģimnāzija tiek finansēta no Jūrmalas pašvaldības budžeta. Jūrmalas pilsētas dome iespēju robežās paredz līdzekļus trūcīgo ģimeņu skolēnu nodrošināšanai ar brīvpusdienām skolā, kā arī īpašos gadījumus ar apģērbu un apaviem.

 5. Ģimnāzija par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām), sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc vecāku iniciatīvas veikti ģimnāzijas un klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.

 6. Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai ģimnāzijas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, ģimnāzijas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai, ģimnāzijas maksas pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu ģimnāzijas direktors sniedz pārskatu ģimnāzijas padomei un Jūrmalas pilsētas domei.

 7. Papildu izmaksas, kas saistītas ar starptautisku maksas programmu īstenošanu ģimnāzijā, sedz skolēnu vecāki, ar kuriem noslēgti līgumi, izglītojamajam uzsākot mācības šādā programmā.

 8. Finansu līdzekļu apriti ģimnāzija organizē decentralizēti ar savu grāmatvedību.

XI. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

 1. Ģimnāziju var reorganizēt vai likvidēt Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XII. Grozījumu ģimnāzijas nolikumā pieņemšanas kārtība

 1. Grozījumus ģimnāzijas nolikumā var izdarīt pēc ģimnāzijas pedagoģiskās padomes, ģimnāzijas padomes priekšlikuma. Grozījumus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

XII. Citi tiesību aktos noteiktie ģimnāzijas pienākumi

 1. Ģimnāzijas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu veic saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

 2. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ģimnāzija noteiktā veidā kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu.

 3. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām ģimnāzija noteiktā kārtībā un laikā sagatavo atskaites un iesniedz Skolu valdei un (vai) Izglītības un zinātnes ministrijai.

 4. Ģimnāzija nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu, veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.

 5. Ģimnāzija savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.

 6. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu ģimnāzija nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 7. Ģimnāzija izveido un uztur datorizētu datu bāzi atbilstoši skolvadības programmatūrai.

  Sākotnēji Papildināts ar Domes 2004. gada 25. augusta 35. nolikumu Izmaiņa ar Domes 2004. gada 1. decembra 40. nolikumu
  70. Ģimnāzija organizē un koordinē Jūrmalas pedagogu tālākizglītību un veic metodiskā centra funkcijas. 70. Ģimnāzija organizē un koordinē pedagogu tālākizglītību un veic metodiskā centra funkcijas.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs