Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2005. gada 27. oktobra 485. lēmumu

1999.gada 9.decembrīNr.1224

Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu
un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā

Jūrmalas pilsētas attīstības plāns (Ģenerālplāns) tika apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893. Attīstības plāna II.sējums - Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu I.daļa (būvnoteikumi) tika apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumu Nr.203. Jūrmalas attīstības plānā jau 1995.gada redakcijā bija noteikta krasta kāpas aizsargjosla, kuras rezultātā arī pilsētas apbūves noteikumos ir izstrādāti speciāli noteikumi - "Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjoslā" (JK).

1997.gada 5.februārī tika pieņemts Latvijas Republikas likums "Aizsargjoslu likums", kurā tika noteiktas dažādu veidu aizsargjoslas, tai skaitā arī "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla". Tā kā likums tika pieņemts pēc Jūrmalas apbūves noteikumu apstiprināšanas, tad attiecīgi arī jāprecizē aizsargjoslas Jūrmalas pilsētā atbilstoši likumam.

1999.gada 15.jūlijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.697 "Par attīstības plāna izmaiņu uzsākšanu", kur 2.punktā tika uzdots - izvērtēt un precizēt apbūves noteikumus Rīgas jūras līča 300 m krasta kāpas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļa ir precizējusi plānu "Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla Jūrmalas pilsētā", kas ir Jūrmalas apbūves noteikumu sastāvā. Plāna precizēšanas mērķis ir sakārtot joslas atbilstoši likumam, kā arī papildus noteikumus Jūrmalas pilsētas robežās, saskaņā ar Jūrmalas attīstības plānu (Ģenerālpānu). Noteikto joslu izmaiņas ir iespējamas izstrādājot detālplānojumus atsevišķiem zemesgabaliem vai apbūves kvartāliem. Būvniecības likuma (pieņemts 1997.gada 11.martā) IV nodaļas 11.panta 2.apakšpunktā ir teikts: "Zemesgabalus drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar pilsētas vai pagasta ģenerālplānu un detālplānojumu".

Saskaņā ar "Aizsargjoslu likumu" ir noteikta "Krasta kāpu aizsargjosla" (KK), kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, bet nav mazāks par 300 m sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija. Ņemot vērā Jūrmalas blīvo apbūvi, atsevišķās vietās līnija koriģēta atbilstoši zemesgabalu juridiskajām robežām, zemesgabalus iekļaujot aizsargjoslā, ja vairāk par 1/4 d.d. atrodas reālajā 300 m zonā. Atsevišķās vietās Aizsargjosla ir noteikta līdz pat 500 un vairāk metriem, saskaņā ar Jūrmalas attīstības plānu, kas neparedz apbūvi šajās teritorijās (Jaunķemeru kāpas līdz par Kaugurciemam, Vaivaru mežs un Raga kāpa Lielupē). Šaurāka josla ir noteikta Dubultos - 180 m, jo pati Jūrmalas pilsētas sauszemes daļa (bez pludmales) ir šaurāka par 300 m, kā arī dzelzceļa tehniskās apbūves zonai nav pamata uzlikt apgrūtinājumu.

Saskaņā ar Jūrmalas attīstības plāna (Ģenerālplāna) "Dabas pamatnes" teritorijas zonējumu ir precizēta "Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves" (PK), kuras mērķis ir tieši aizsargāt un saglabāt raksturīgo ekosistēmas dabisko struktūru (krasta kāpu dabisko reljefu, zemsedzi un priežu mežu). Josla ir noteikta ievērojot esošās apbūves izvietojumu, krasta kāpu izteikto reljefu un pamatojoties uz 1998.gadā izstrādāto "Jūrmalas pilsētas kāpu zonas veģetācijas struktūru un ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana teritorijas detalizētas plānošanas vajadzībām" (M.Kreilis, K.Ramans) un "Jūrmalas pilsētas mežu apsaimniekošanas projekts 1999.-2008.gadam" (Valsts mežierīcības institūts).

Jūrmalas pilsētas robežās no jauna ir noteikta "Krasta kāpu vides saglabāšanas josla" (KV). Šīs aizsargjoslas līnija noteikta pārsvarā pa esošajām ielām, nodalot vēsturiskās apbūves teritorijas kāpu zonā. Tās platums ir mainīgs, sākot no 800 m Jauķemeros, līdz pat 150 m - Kaugurciemā, 170 m - Majoros un 120 m - Asaros.

Priekšlikumi par aizsargjoslu precizēšanu un noteikšanu tika izskatīti sabiedriskās apspriedes laikā 1999.gada 10.septembrī, kas notika Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75. Projektu saskaņošanas kārtība aizsargjoslās tiks noteikta Jūrmalas apbūves noteikumu II.daļā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz 1999.gada 25.novembra Jūrmalas pilsētas domes vides komisijas lēmumu Nr.8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt precizēto Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu plānu "Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla Jūrmalas pilsētā".

  2. Papildināt Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (būvnoteikumu) I.daļas 5.nodaļas punkta 5.17.1.(1) apakšpunktu ar tekstu:

  3. Uzdot domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļai (M.Kalvāne) precizēt Jūrmalas pilsētas attīstības plānā (Ģenerālplānā) "Dabas pamatnes" (DP) un "Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā" (JK) robežās.
Priekšsēdētāja 1.vietnieks         A.Tampe