Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2010.gada 19.augusta 616.lēmumu

1999.gada 23.septembrīNr.942

Par atsevišķu māju atslēgšanu no
centralizētās siltumapgādes sistēmas

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumu Nr.144 "Par Jūrmalas pilsētas siltumapgādes koncepciju" un 1999.gada 1.jūlija lēmumu Nr.672 "Par centralizētās siltumapgādes atslēgšanu Jūrmalas pilsētā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atsevišķos dzīvokļos", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt noteikumus "Par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes Jūrmalas pilsētā" saskaņā ar pielikumu. Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 23.septembra lēmumu Nr.942

NOTEIKUMI
par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas Jūrmalas pilsētā

 1. Saskaņā ar "Jūrmalas siltumapgādes attīstības koncepciju" noteik, ka jebkurš patērētājs var brīvi izvēlēties siltumapgādes avotu.

 2. Centralizētās siltumapgādes zonās no katlu mājām:

  centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanas atļauja tiek dota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

 3. Patērētājs iesniedz domes būvvaldē:

  3.1. iesniegumu par centralizētās siltumapgādes sistēmas nomaiņu attiecīgajā objektā;
  3.2. tehniski-ekonomisko pamatojumu;
  3.3. tehniskos noteikumus no attiecīgajiem dienestiem, ko nosaka domes būvvaldes galvenais inženieris;
  3.4. patreizējā siltumenerģijas piegādātāja slēdzienu.

 4. Būvvaldes galvenais inženieris izvērtē iesniegtos priekšlikumus, nepieciešamības gadījumā pieprasa licencēta speciālista slēdzienu un sagatavo domes lēmuma projektu.