Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 30.maija 11.nolikumu

1999.gada 12.augustāNr.786

Par nolikuma
par sociālām dzīvojamām mājām
un kārtības, kādā personas reģistrē
un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā
apstiprināšanu

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas mazturīgās un mazaizsargātās personas ar dzīvojamo platību atbilstoši viņu maksātspējai un pamatojoties uz likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nolikumu par sociālām dzīvojamām mājām Jūrmalas pilsētā saskaņā ar 1.pielikumu.

 2. Apstiprināt kārtību, kādā personas (ģimenes) reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā saskaņā ar 2.pielikumu.

 3. Uzdot Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldei (L.Grobiņa) sakārtot personu uzskaiti saskaņā ar 1. un 2.punktā minēto nolikumu un kārtību.

 4. Uzdot bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" pārslēgt sociālo māju Jūrmalā, Valkas ielā 3 un Ķeguma ielā 7 iedzīvotāju īres līgumus uz 6 mēnešiem, pamtojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmumu nr.1294 "Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu ēkām Jūrmalā, Valkas ielā 3 un Ķeguma ielā 7".

 5. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes priekšsēdētāja vietniekam A.Henkelam.
Priekšsēdētājs        L.Alksnis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 12.augusta lēmumu nr.786

Nolikums par sociālām dzīvojamām mājām Jūrmalas pilsētā

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1 Nolikums ir izveidots saskaņā ar likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām".

  1.2 Nolikums nosaka sociālās dzīvojamās mājas statusu Jūrmalā un to personu (ģimeņu) loku, kuras vēlas un ir tiesīgas īrēt dzīvokļus sociālā mājā un kārtību, kādā notiek šo dzīvokļu izīrēšana.

  1.3 sociālo dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu finansē no:
  1.3.1 šim nolūkam paredzētiem pašvaldības budžeta līdzekļiem;
  1.3.2 sociālo dzīvokļu īres maksām;
  1.3.3 citiem līdzekļiem.

 2. Sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšana.

  2.1 Sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu, ņemot vērā pilsētas iespējas konkrētā laika periodā.

  2.2 Sociālās dzīvojamās mājas statusu var noteikt šim nolūkam celtām vai pārveidotām un neizīrētām Jūrmalas pilsētas īpašumā esošām dzīvojamām mājām.

  2.3 Sociālā dzīvojamā māja ir pašvaldības īpašumā esoša dzīvojamā māja, kurā visus dzīvokļus izīrē personām (ģimenēm), kas atzītas par tiesīgām īrēt sociālo dzīvokli.

  2.4 Sociālo dzīvojamo māju dzīvokļus ir aizliegts mainīt vai privatizēt.

 3. Sociālās dzīvojamās mājas dzīvokļu izīrēšanas kārtība.

  3.1 Lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas īrēt dzīvokli sociālā mājā pieņem Jūrmalas pilsētas dome.

  3.2 Sociālo dzīvokli nodod lietošanā saskaņā ar sociālā dzīvokļa īres līgumu. Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz bezpeļņas organizācija Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (tālāk tekstā - "Jūrmalas namsaimnieks") ar sociālā dzīvokļa īrnieku ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sociālā dzīvokļa piešķiršanu konkrētai personai.

  3.3 "Jūrmalas namsaimnieks" īres līgumu noslēdz uz laiku ne ilgāku par 6 mēnešiem, bet ar vientuļiem pensionāriem - uz nenoteiktu laiku.

  3.4 Pēc 6 mēnešiem īres līgums tiek pagarināts, ja persona (ģimene) nav zaudējusi tiesības īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā. Īres līgumu neatjauno, ja persona (ģimene) ir zaudējusi tiesības īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā.

  3.5 Sociālā dzīvokļa īrniekam (ģimenei) ir tiesības stāties dzīvokļa saņemšanas uzskaites rindā, ja īrnieks (ģimene) 1 gadu ir nokārtojis īres un komunālo pakalpojumu maksu pilnā apjomā.

  3.6 Par sociālās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas jautājumu risināšanu un mājas uzturēšanu kārtībā atbilstoši sanitāri tehniskām prasībām atbild "Jūrmalas namsaimnieks" pakļautībā esošs sociālās dzīvojamās mājas komendants.

 4. Sociālā dzīvokļa īres līguma laušana.

  Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek lauzts Latvijas Republikas likumos "Par dzīvojamo telpu īri" un "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" noteiktā kārtībā.

 5. Sociālās dzīvojamās mājas īrnieku pienākumi ir:

  5.1 ievērot sociālā dzīvokļa īres līguma noteikumus;

  5.2 ievērot iekšējās kārtības noteikumus.

 6. Sociālo dzīvojamo māju dzīvokļu īres maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem.

  6.1 Dzīvokļa īrnieks apmaksā:
  6.1.1 1/3 daļu no dzīvokļa īres maksas;
  6.1.2 maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem;
  6.1.3 elektrību koplietošanas telpās.

  6.2 Jūrmalas pilsētas labklājības pārvalde apmaksā:
  6.2.1 2/3 daļas no dzīvokļa īres maksas;
  6.2.2 apkuri koplietošanas telpās.

  6.3 Dzīvokļu īrniekiem tiek piešķirti visi likumā paredzētie pabalsti, ja ģimene atbilst trūcīgas personas statusam saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumiem nr.75.


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 12.augusta lēmumu nr.786

Kārtība, kādā personas (ģimenes) reģistrē un uzskaita sociālās dzīvojamās mājas dzīvokļu rindā

 1. Personu (ģimeņu) uzskaiti, kuras vēlas un ir tiesīgas īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā un kuras dzīvo Jūrmalā, kārto Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes galvenais speciālists par sociālajiem dzīvokļiem.

 2. Personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus:

  2.1 tiesības īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā ir personām (ģimenēm), kuras Jūrmalas pašvaldības teritorijā ir pierakstītas ne mazāk kā 5 gadus;

  2.2 tiesības īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā ir personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un attiecībā uz kuru ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta 1.daļas 2.punktu.;

  2.3 persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta (trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu "Par sociālo palīdzību" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumiem nr.75;

  2.4 persona (ģimene) ir sociāli mazaizsargāta, ja tā ir:
  2.4.1 ģimene ar 3 un vairāk nepilngadīgiem bērniem;
  2.4.2 ģimene ar bērnu invalīdu;
  2.4.3 ģimene, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi;
  2.4.4 atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas vai invalīdi, kuriem nav apgādnieku;
  2.4.5 nepamatoti represētas personas;

  2.5 īpašos gadījumos Jūrmalas pilsētas labklājības pārvalde ir tiesīga izlemt par citu personu (ģimeņu) uzņemšanu sociālās dzīvojamās mājas dzīvokļa uzskaitē.

 3. Pieteikumu un citu dokumentu iesniegšanas kārtība:

  3.1 personām (ģimenēm), kuras vēlas īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldē ir jāiesniedz:
  3.1.1 iesniegums par uzņemšanu uzskaitē;
  3.1.2 tiesas sprieduma par izlikšanu kopija;
  3.1.3 ģimenes pilngadīgo personu pasu kopijas;
  3.1.4 bērnu dzimšanas apliecību kopijas;
  3.1.5 invaliditātes vai nepamatoti represētas personas apliecības kopija;
  3.1.6 laulības vai laulības šķiršanas apliecības kopija;
  3.1.7 noformēta iztikas līdzekļu deklarācija vai trūcīgas personas izziņa;

  3.2 nepieciešamības gadījumā Jūrmalas pilsētas labklājības pārvalde ir tiesīga pieprasīt arī citus dokumentus.

 4. Kārtība, kādā reģistrējamas personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā:

  4.1 persona (ģimene), kura izpildījusi visus 3.1 un 3.2 punktā paredzētos nosacījumus un ar Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vadītājas vai vietnieces rīkojumu ir atzīta par tiesīgu īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā, tiek reģistrēta pieteikumu žurnālā;

  4.2 lēmumu par tiesībām īrēt dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā konkrētai personai (ģimenei) pieņem Jūrmalas pilsētas dome pēc Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes priekšlikuma, saskaņojot to ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādnieku izlikšanas komisiju;

  4.3 personai ik pēc 3 mēnešiem jāierodas Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldē, lai informētu par nepieciešamību īrēt dzīvokli.

 5. No uzskaites dzīvokļa saņemšanai sociālā dzīvojamā mājā persona (ģimene) tiek izslēgta:

  5.1 ja tā ir saņēmusi dzīvokli sociālā dzīvojamā mājā;

  5.2 ja tā vairs neatbilst likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.pantā paredzētajiem nosacījumiem;

  5.3 saskaņā ar iesniegumu.