Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1999.gada 13.maijāNr.504

Par zemesgabala daļas atsavināšanu
Jūrmalā, Lienes ielā 6

Projektēšanas konsultatīvā firma a/s "Ceļu projekts" 1998.gadā ir izstrādājusi Jomas un Lienes ielas remonta un labiekārtošanas projektu, saskaņā ar kuru Lienes ielas paplašināšanai ir atsavināma zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 6 daļa 18 kv.m platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumu Nr.578 "Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6" ir denacionalizēts namīpašums Jūrmalā, Lienes ielā 6, atjaunojot īpašuma tiesības uz to E.K. - 1/4 d.d. un T. Ģ. - 3/4 d.d. un nodots lietošanā zemesgabals 269 kv.m platībā.

Valsts Zemes dienesta Jūrmalas nodaļā uzmērītā zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 6 platība ir 269 kv.m.

E.K.savu īpašuma 1/4 d.d. ir atdāvinājusi T.Ģ. T.Ģ. miris 1995.gada 16.maijā, E.K.mirusi 1997.gada 11.maijā. Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 1996.gada 26.jūnija spriedumu lietā Nr.2-3831/12 ir apstiprināta T.Ģ. mantiniece I.Š. (personas kods ***, dzīvo ***).

Īpašuma tiesības Zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 6 nav nostiprinātas.

Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļas nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja 1998.gada 15.decembra izziņu Nr.01/51 zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 6 aptuvenā tirgus vērtība ir 15 Ls/kv.m. Atsavināmās zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 6 daļas 18 kv.m platībā vērtība aptuvenās tirgus cenās ir Ls 270 (divi simti septiņdesmit lati).

Jūrmalas pilsētas dome 1998.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1335 "Par zemesgabala daļas atsavināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 6", bet, ņemot vērā, ka I. Š. līdz atsavināšanas lēmuma pieņemšanai nav paspējusi noformēt zemes iegūšanu īpašumā par maksu, 1998.gada 23.decembra lēmums ir atceļams.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atsavināt I.Š. zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 6 daļu 18 kv.m platībā, kas nepieciešama Lienes ielas paplašināšanai.

  2. Izmaksāt no Jūrmalas pilsētas domes budžeta līdzekļiem zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 6 īpašniecei I.Š. atlīdzību Ls 270 (divi simti septiņdesmit lati) apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļas nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja vērtējumu.

  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam L.ALKSNIM.

  4. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmumu Nr.1335 "Par zemesgabala daļas atsavināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 6".

Priekšsēdētājs          L.Alksnis