Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 27.decembra 752.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 170.lēmumu

2000.gada 8.jūnijāNr.586

Par maksas pakalpojumiem
rakšanas darbu izsniegšanai

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā" rakšanas darbu atļauju izsniegšana - projekta dokumentācijas izskatīšana, objekta (rakšanas darbu) apsekošana pirms darbu sākuma, darbu veikšanas procesā, pēc darbu pabeigšanas, ietvju, pievedceļu, laukumu, zaļās zonas seguma konstrukcijas, labiekārtojuma un aprīkojuma elementu atjaunošanas tehnoloģijas kontrole, darbu veikšanas termiņu kontrole, lauzuma vietas apsekošana deformācijas konstatēšanai, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē neplānotiem darbiem ir maksas pakalpojumi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14., 21.pantu un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta 3.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt maksas pakalpojumu tarifus darbiem, kas saistīti ar rakšanas darbu atļauju izsniegšanu saskaņā ar 1.pielikumu. Pakalpojumu cenas noteiktas atkarībā no ielu nozīmes (2.pielikums).Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 170.lēmumu

 2. Noteikt, ka ienākumi no maksas pakalpojumiem par rakšanas darbu veikšanas atļauju izsniegšanu izlietojami šādi:Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 170.lēmumu

  2.1 60% - pilsētas labiekārtošanas darbiem;
  2.2 40% - domes būvvaldes un rakšanas darbu komisijas uzraudzības darba tehniskās un materiālās stimulēšanas nodrošināšanai pēc domes būvvaldes vadītāja ierosinājuma.

 3. Domes centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei I.Kundziņai katra ceturkšņa pirmajā mēnesī informēt domes būvvaldes vadītāju A.Kļaviņu un domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāju A.Priedi par iepriekšējā ceturksnī saņemtajiem ienākumiem no maksas pakalpojumiem par rakšanas darbu atļauju izsniegšanu.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 170.lēmumu

 4. Samaksu par atļaujas izsniegšanu saskaņā ar rēķinu kalkulāciju, ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā nr.10-000142536 a/s "Latvijas Unibanka" Jūrmalas filiālē, kods 310101900, domes reģistrācijas nr.90000056357, vai iemaksāt skaidrā naudā domes būvvaldes kasē.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 170.lēmumu

Priekšsēdētājs        L.Alksnis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 8.jūnija lēmumu nr.586

MAKSAS TARIFI
(izcenojumā ieskaitīts PVN)

1.Vienreizēja summa par rakšanas darbu atļauju noformēšanu jebkura veida rakšanas darbiem Ls 5
2.Samaksa par rakšanas atļauju izsniegšanu celtniecības, rekonstrukcijas, remonta, demontāžas darbu izpildei:  
2.1uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās: 
- brauktuveLs 10 dienā
- ietveLs 4 dienā
- zaļā zonaLs 4 dienā
2.2pārējās ielas: 
- brauktuveLs 4 dienā
- ietveLs 2 dienā
- zaļā zonaLs 2 dienā
2.3atsevišķi esoši veloceliņiLs 2 dienā
3.Darbi sakarā ar ielas vai ceļa daļas aizņemšanu ar pagaidu žogiem, sastatnēm, nožogojumiem vai citām konstrukcijām, būvmateriāliem un iekārtām: 
3.1uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās: 
- brauktuveLs 10 dienā
- ietveLs 2 dienā
- zaļā zonaLs 2 dienā
3.2pārējās ielas: 
- brauktuveLs 4 dienā
- ietveLs 2 dienā
- zaļā zonaLs 2 dienā
3.3atsevišķi esoši veloceliņiLs 2 dienā
4.Darbi, kas saistīti ar atļauju derīguma termiņa pagarināšanu celtniecības, rekonstrukcijas, remonta un demontāžas darbu veikšanai: 
4.1uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās: 
- brauktuveLs 10 dienā
- ietveLs 4 dienā
- zaļā zonaLs 4 dienā
4.2pārējās ielas: 
- brauktuveLs 4 dienā
- ietveLs 2 dienā
- zaļā zonaLs 2 dienā
4.3atsevišķi esoši veloceliņiLs 2 dienā
5.Ja tiek konstatēta inženierkomunikāciju patvaļīga izbūve un remonts, sastatņu, pagaidu žogu un citu konstrukciju un materiālu novietošana minētās teritorijās, darbi nekavējoties jāpārtrauc un 2., 3., 4.punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti par paaugstinātu maksuLs 15 dienā


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 8.jūnija lēmumu nr.586

Izraksts no Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu 5.nodaļas 5.19 apakšnodaļas "Ielas un veloceliņi"

Jūrmalas pilsētā ir šādi ceļi un ielas:

 1. Valsts nozīmes autoceļš: A 10 (Rīga-Ventspils).

 2. Pirmās šķiras autoceļš: Kolkas iela, Talsu šoseja.

 3. Maģistrālās ielas: Pērkona iela, Rīgas iela (posmā no Pērkona ielas līdz Dzintaru viaduktam), Dzintaru viadukts, Lienes iela, Jomas iela, Zigfrīda Meierovica prospekts, Dubultu prospekts, Strēlnieku prospekts, Mellužu prospekts, Asaru prospekts, Ventspils šoseja, Tukuma iela, Tūristu iela, Emīla Dārziņa iela, Jaunķemeru ceļš, Meža prospekts (posmā no Dzintaru viadukta līdz Turaidas ielai).

 4. Rajona nozīmes ielas: Babītes iela, Lielais prospekts, Viestura iela, Vienības prospekts, Rēzeknes pulka iela, Vikingu iela, Oskara Kalpaka prospekts, Jūrnieku iela, Bulduru prospekts, Dzintaru prospekts, Meža prospekts (ārpus maģistrālā posma), Turaidas iela, Slokas iela, Piekrastes iela, Mežmalas iela, Dārzu iela, Valtera prospekts, Vasaras iela, Zemeņu iela, Dāvja iela, Jūrkalnes iela, Eduarda Veidenbauma iela, Skolas iela, Raiņa iela, Satiksmes iela, Dzirnavu iela, Tallinas iela, Jūras iela, Kāpu iela, Rīgas iela (ārpus maģistrālā posma).

 5. Pārējās ielas.