Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2007.gada 12. jūlija 19. saistošajiem noteikumiem,
bet spēkā daļa saskaņā ar 2009.gada 24.marta LR Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2008-39-05

Grozījumi ar domes 2005.gada 17.augusta 308.lēmumu

1997.gada 20.februārīNr.203

Par Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem
(būvnoteikumiem)


Izskatījusi Jūrmalas attīstības plāna sastāvdaļu "Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumi (būvnoteikumi)" un ievērojot Vides valsts ekspertīzes pārvaldes atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pieņemt "Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu (būvnoteikumu)" 1.daļu saskaņā ar pielikumu.

  2. Atcelt šobrīd spēkā esošo "Apbūves noteikumu Jūrmalas pilsētā" 1., 2., 3., 4.nodaļu.

  3. Uzdot domes arhitektūras un plānošanas pārvaldei pēc Vispārējo būvnoteikumu stāšanās spēkā izdarīt nepieciešamos labojumus un iesniegt domei izskatīšanai "Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu (būvnoteikumu)" 2.daļu "Būvdarbu īstenošanas kārtības noteikumi".

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Pielikums PDF