Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2001. gada 20. jūnija 206. lēmumu

Ir izmaiņas ar Domes 1998. gada 19.marta 280. lēmumu
Mainīts ar Domes 1997. gada 28.novembra 10. lēmumu

1996.gada 28.novembrīNr.1064

Par Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības noteikumiem

Lai metodiski un racionāli organizētu un finansētu Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošanu, kā arī izpildītu Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 3.novembra lēmumu Nr.451, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu

  2. Apstiprināt instrukciju par apstādījumu vērtības un nodarīto zaudējumu aprēķināšanu un dokumentēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

  3. Apstiprināt koku ciršanas komisijas nolikumu saskaņā ar 3.pielikumu.

  4. Atļaut 5% no apstādījumu atjaunošanas fonda līdzekļiem izmantot koku ciršanas komisijas darbā iesaistīto darbinieku materiālajai stimulēšanai.

  5. Kā atbildīgo par visa veida maksājumu izpildi saskaņā ar "Instrukcijas par apstādījumu vērtības un nodarīto zaudējumu aprēķināšanu un dokumentēšanu" noteikt pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" direktoru A.ČUDU.

  6. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas vēstnesis".

  7. Atzīt par spēku zaudējušiem līdz ar šī lēmuma stāšanos spēkā Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 3.novembra lēmuma Nr.451 4.punktu un 1995.gada 12.janvāra lēmuma Nr.44 1.pielikuma sadaļu "Apstādījumu aizsardzība" (2.14-2.18.20.punkti).

  8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes ekoloģijas nodaļas vadītājai.

Priekšsēdētājs A.Inkulis


1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 28.novembra lēmumu Nr.1064

JŪRMALAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

TERMINU SKAIDROJUMS

Apstādījumi ir visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus u.t.t. Apstādījumi ietver jēdzienus parks, dārzs, košumdārzs, skvērs, bulvāris, aleja, kapsēta, kāpas nostiprinājums u.c. Šie apstādījumu veidi atšķiras ar lietojuma veidu, izmēriem, piesātinātību un izmantošanas intensitāti, bet atšķirības starp tiem ir nosacītas un robežas var savstarpēji pārklāties. Apstādījumi aptver visas apstādītās platības ārpus mežiem, parkmežiem, mežaparkiem, tīrumiem un pļavām. Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zāliens, ūdenstilpnes ar krastiem, ceļi, takas, laukumi, labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas. Apstādījumiem ir vairākas sabiedrībai svarīgas funkcijas - dabīgu audžu aizstāšana, dabas zinību, mākslas un vēstures izglītībā un audzināšanā, vides atveseļošanā, aizsardzība pret gaisa piesārņojumu un troksni.

Avārijas koks ir koks ar vizuāli redzamiem bojājumiem, kuri izraisa riska situāciju -pacēlusies koka sakņu sistēma, sasvēries vai ieplaisājis stumbrs jeb tā galvenie zari, nolūzusi galotne u.c. bojājumi.

Koka sakņu sistēmas rajons ir koka vainaga diametra horizontālā projekcija uz zemes virsmas.

Kopšanas cirte ir starpcirtes veids meša sastāva, krājas vai ainavas veidošanai.

Kopīpašums šajos noteikumos ir īpašuma forma, kad zemes īpašums un namīpašums, kas atrodas vienā zemes gabalā, pieder dažādām fiziskām vai juridiskām personām.

Mežs ir sabiedrībai pieejama, ar kokiem apaugusi liela zemes teritorija, kurai liela nozīme pilsētas vides optimizācijā, pilsētas ekoloģisko nišu daudzveidošanā un kuras pašatjaunošanās procesi notiek dabiski.

Mežaparks ir paliela, vienota, cilvēku izmainīta meža teritorija, kuru intensīvi izmanto dažādiem atpūtas veidiem, kurai nepieciešama mākslīga dabiskās vides uzturēšana un augsts labiekārtojuma līmenis, vienlaikus saglabājot meža vizuālo dabiskumu.

Parkmežs ir cilvēku mazizmainīta meža teritorija, kas pilda vides saglabāšanas un uzlabošanas funkcijas, kuru izmanto atpūtai. Parkmežiem nepieciešams zināms labiekārtojuma līmenis. Meža atjaunošanās jāstimulē.

Parks ir dabiskas un/vai cilvēku veidotas teritorijas, kuras veido dabas elementu, ēku un citu būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība, kurām ir liela estētiska, sanitāri higiēniska un rekreācijas nozīme un kuru uzturēšanai nepieciešams augsts labiekārtojuma līmenis, mākslīga audžu kopšana un atjaunošana.

Sabiedriskie apstādījumi ir visai sabiedrībai brīvi pieejamas apstādījumu platības uz pilsētas, valsts vai privātā īpašumā esošas zemes.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Visi apstādījumi Jūrmalas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošas zemes ir aizsargājams pilsētas apstādījumu fonds. Visi koki Jūrmalas apstādījumos ir sabiedriska vērtība.

1.2. Pašvaldības, juridiskās un fiziskās personas ir atbildīgas par savās zemes platībās esošo apstādījumu uzturēšanu, atjaunošanu un aizsardzību.

2. APSTĀDĪJUMU APSAIMNIEKOŠANA

2.1. Jūrmalas pilsētas sabiedrisko apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību, veic pašvaldības vai privāti uzņēmumi atbilstoši saviem statūtiem, saskaņā ar līgumu starp tiem un Jūrmalas pašvaldību. Apsaimniekojamās platības tiek nodotas šiem uzņēmumiem ar aktu, robežas norādot topogrāfiskajā plānā.

2.2. Apstādījumu platībās, kuras nav nodotas apsaimniekošanā juridiskām vai fiziskām personām, noslēdzot ar tiem atbilstošus līgumus, par apstādījumu kopšanu un ierīkošanu ir atbildīgi:

2.2.1. namu pārvaldes, namu īpašnieki vai to pilnvarotās personas - par apsaimniekošanā nodotajām dzīvojamo un sabiedrisko ēku teritorijām un apstādījumiem līdz ielai;
2.2.2. fiziskās un juridiskās personas, kam zeme piešķirta nomā - par pašvaldības iznomātajām teritorijām un apstādījumiem līdz ielai;
2.2.3. fizisko un juridisko personu īpašumos zemes īpašnieks un vai tā pilnvarotā persona - par apstādījumiem īpašumā esošajā zemes gabala teritorijā un apstādījumiem līdz ielai;
2.2.4. kopīpašuma gadījumā, ja līgums līdzīpašnieku starpā neparedz citu kārtību, zemes īpašnieks - par apstādījumiem īpašumā esošajā zemes gabala teritorijā un apstādījumiem līdz ielai;
2.2.5. a/s "Latvijas dzelzceļš" vadītāji - par apstādījumiem gar dzelzceļa līnijām, uz sānu sliežu ceļiem un dzelzceļa staciju teritorijā;
2.2.6. kapsētu apsaimniekotāji - par apstādījumiem visās darbojošās Jūrmalas kapsētās un visās tām nodotajās platībās.

2.3. Par apstādījumu saglabāšanu teritorijās, kurās rit celtniecība vai remonts, atbildīgs ir būvētajs.

2.4. Zemes īpašniekiem un lietotājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā:

2.4.1. nodrošināt esošo apstādījumu saglabāšanu, apkopšanu un atjaunošanu atbilstoši šiem noteikumiem un pilsētas apbūves noteikumiem;
2.4.2. nepieļaut apstādījumu aizaugšanu ar nezālēm;
2.4.3. priežu audzēs aizsargāt un saglabāt priedei raksturīgo zemsedzi;
2.4.4. sausā laikā laistīt kokus, krūmus, puķes un zālienu;
2.4.5. regulāri tīrīt dabīgās vai mākslīgās ūdenstilpnes un virszemes notekūdeņu grāvjus;
2.4.6. nodrošināt visu apstādījumu elementu sagatavošanu ziemošanai un ziemošanas materiālu novākšanu pavasarī;
2.4.7. nepieļaut apstādījumu piesārņošanu ar sadzīves, ražošanas un celtniecības atkritumiem, notekūdeņiem, augiem un videi kaitīgām vielām;
2.4.8. nepieļaut apstādījumu izmīdīšanu, izbraukāšanu, smilts, sniega un ledus uzkrāšanu sabiedriskajos apstādījumos, izņemot speciāli norādītās vietās;
2.4.9. nepieļaut apstādījumu pārpurvošanos, kā arī nopludināšanu ar ūdeņiem.

2.5. Augošu koku izciršanu un vainagu veidošanu neatkarīgi no koku atrašanās vietas atļauts veikt tikai pēc Koku ciršanas komisijas atļaujas un koku ciršanas ordera saņemšanas.

2.6. Sausu un avārijas koku izciršanu var veikt pēc saskaņošanas ar p/u "Jūrmalas mežs" darbiniekiem, samaksājot valsts nodevu un saņemot koku ciršanas orderi.

2.7. Fizisko un juridisko personu īpašumos zemes īpašniekam un lietotājam vai to pilnvarotajām personām Koku ciršanas komisijas atļauja nav nepieciešama, ja izcērt vai veido:

2.8. Sabiedriskajos apstādījumos krūmu izciršanu, dzīvžogu, puķu un citu apstādījumu elementu veidošanu atļauts veikt tikai pēc saskaņošanas ar pilsētas ainavu arhitektu.

2.9. Sabiedriskajos apstādījumos jaunu koku, krūmu, puķu stādīšana un citu apstādījumu elementu ierīkošana veicama saskaņā ar apstiprinātu labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu.

2.10. Fizisko un juridisko personu īpašumos, kā arī pašvaldības iznomātajās teritorijās, kurās nav sabiedriskie apstādījumi, jaunu koku stādīšana veicama saskaņojot ar pilsētas ainavu arhitektu.

3. NOTEIKUMI BŪVDARBIEM

3.1. Būvprojektu, inženierkomunikāciju un labiekārtošanas projekta dokumentācija jāizstrādā uz topogrāfiskā plāna, kurā uzrādīti visi esošie koki un krūmi.

3.2. Gadījumos, kad projekta ideja paredz koku vai krūmu izciršanu, būvētājam jāsaņem pilsētas ainavu arhitekta noteikumi labiekārtojuma projektēšanai. Pirms tiek apstiprināta projekta dokumentācijas skiču stadija, tā jāsaskaņo Koku ciršanas komisijā. Kokus atļauts nocirst pēc Koku ciršanas komisijas akta sastādīšanas un koku ciršanas ordera saņemšanas, pirms tam uzrādot Būvinspekcijas izsniegtu būvatļauju.

3.3. Ja būvniecība paredzēta zemes gabalos, kuros atrodas ainaviski augstvērtīgi, ekoloģiski nozīmīgi un funkcionāli nepieciešami koki vai to grupas, projektējot inženierkomunikācijas vai ēkas novietni, būvētājam jāsaņem pilsētas ainavu arhitekta un domes ekoloģijas nodaļas noteikumi. Līdz projekta dokumentācijas izskatīšanai skiču stadijā arhitektūras un plānošanas pārvaldē, projekta ģenplāna shēma jāsaskaņo domes ekoloģijas nodaļā.

3.4. Ja būvniecība paredzēta zemes gabalā ar meža teritoriju, kuras platība ir 0,1 ha vai lielāka, papildus 3.3.punktā minētajām prasībām, jāsaņem meža ierīcības un apsaimniekošanas noteikumi Jūrmalas virsmežniecības Kāpu mežniecībā. Vienlaicīgi veicama meža zemes transformēšana likumā noteiktajā kārtībā.

3.5. Veicot būvdarbus jāievēro:

3.5.1. Attālumi no būvēm līdz kokiem un krūmiem(saskaņā ar LBN 100):

Ēkas, būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementiAttālums līdz kokam
(m)
Attālums līdz krūmam
(m)
Ēkas un būves ārsiena5,01,5
Ietves un gājēju celiņa mala 0,70,3
Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala vai grāvja augšmala2,01,0
Tilta, estakādes apgaismojuma balsts vai stabs 4,0 -
Nogāzes, terases pamata pēda 1,0 0,5
Atbalsta sieniņas pamata pēda vai iekšējā mala 3,0 1,0
Inženierkomunikācijas:
gāzes vads, kanalizācija 1,5 -
siltumtrase (no ārējā trases gabarīta) 2,0 1,0
ūdensvads, drenāža 2,0 -
strāvas un sakaru kabelis 2,0 0,7

piezīmes :

3.5.2. likumdošanā un būvnoteikumos paredzētos vides aizsardzības pasākumus;

3.5.3. koka sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus jāiegulda nepārcērtot koku saknes; ja darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni (skat. 1. un 3.zīm.);

3.5.4. koku stumbru 2,5 m augstumā jāapliek ar dēļu vairogu; koku sakņu sistēmas rajonā jāuzber 20 cm biezs grants vai šķembu slānis, kurš lielu slodžu gadījumā jānosedz ar tērauda plētnēm (skat. 2.zīm.);

3.5.5. ēku pamatu būvēšana koku sakņu sistēmas rajonā nav pieļaujama; ja darbu veikšanas gaitā tiek pārcirstas koku saknes, pārcirsto sakņu gali ir rūpīgi jānolīdzina ar 50 cm biezu auglīgas augsnes slāni (skat.3. zīm.);

3.5.6. ja koka apkārtējās grunts līmenis tiek būtiski paaugstināts vai pazemināts, visapkārt kokam jāveido reljefa maiņas atbalstsiena (skat.4.,5. zīm.); par būtisku grunts līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu tiek uzskatīta augsnes slāņa biezuma izmaiņa smilts augsnēs par 40 cm, bet māla augsnēs par 30 cm;

3.5.7. veidojot koka sakņu sistēmas rajonā cieto materiālu iesegumu, atstarpēm starp seguma elementiem jāaizņem vismaz 5% no kopējā seguma laukuma; koka sakņu sistēmas vienlaidu iesegšana pieļaujama, veidojot zīmējumā attēloto gaisa un ūdens drenāžu (skat. 6.zīm.).

3.6. Būvmateriālus aizliegts nokraut tuvāk kā 2 m attālumā no kokiem. Degvielas un smērvielu uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m attālumā no kokiem.

3.7. Būvobjektu pievedceļu ierīkošana jāveic ārpus sabiedriskiem apstādījumiem. Gadījumā, ja pievadceļu ierīkošana ārpus apstādījumiem nav iespējama, pabeidzot būvniecību, minētās teritorijas rekultivējamas.

4. APSTĀDĪJUMU ATJAUNOŠANA

4.1. Lai metodiski un racionāli organizētu un finansētu Jūrmalas apstādījumu kopšanu, atjaunošanu un ierīkošanu, kā īpaša iedaļa Jūrmalas domes ārpusbudžetā tiek izveidots Jūrmalas apstādījumu atjaunošanas fonds.

4.2. Jūrmalas apstādījumu atjaunošanas fondu veido atjaunošanas vērtības maksas, maksas par zaudējumiem apstādījumos, maksas par pakalpojumiem klientiem, Jūrmalas pašvaldības budžeta dotācijas sabiedrisko apstādījumu kopšanai un attīstībai, ziedojumi un citādi iegūti ienākumi apstādījumu vajadzībām.

4.3. Jūrmalas apstādījumu atjaunošanas fonda līdzekļus var izlietot pilsētas apstādījumos, mežos un mežaparkos:

4.3.1. stādāmā materiāla izaudzēšanai un iegādei;
4.3.2. apstādījumu ierīkošanai, atjaunošanai un kopšanai;
4.3.3. priežu audžu atjaunošanai.

4.4. Jūrmalas apstādījumu atjaunošanas fonda līdzekļu izlietojumu plāno un priekšlikumus izstrādā p/u "Jūrmalas mežs" un pilsētas ainavu arhitekts sadarbībā ar domes ekoloģijas un ekonomikas un pšvaldību īpašuma nodaļām. Līdzekļu izlietojuma tāmi apstiprina Jūrmalas dome.

4.5. Jūrmalas apstādījumu atjaunošanas fonda līdzekļi, kas tam nodoti noteiktu sabiedrisko apstādījumu vajadzībām, izmantojami tikai šim nolūkam.

4.6. Inženierkomunikācijas un būvobjektus, kuru projekta dokumentācijā vai saskaņojumos ir ietvertas prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai, nevar nododot un pieņemt ekspluatācijā, ja nav saņemts pilsētas ainavu arhitekta slēdziens par labiekārtojuma un apzaļumošanas darbu izpildi un kvalitāti.

4.7. Gadījumos, kad zemes gabala īpašnieks vai lietotājs ir veicis apzaļumošanas, apstādījumu nomaiņas, atjaunošanas vai rekonstrukcijas darbus pēc noteiktā kārtībā saskaņota apstādījumu projekta, viņam ir iespēja saņemt dotāciju no apstādījumu atjaunošanas fonda līdzekļiem.

5. JŪRMALAS PILSĒTAS AIZSARGĀJAMIE KOKI

5.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 15.sasaukuma 23.sesijas 1992.gada 6.augusta lēmumu un LPSR Ministru Padomes 1987.gada 10.aprīļa lēmumu Nr. 107 par īpaši aizsargājamiem dabas objektiem, Jūrmalas pilsētā ir noteikti sekojoši aizsargājamie koki:

5.1.1. republikas nozīmes dižkoki:

1) ozols - 5.41 m - Dzirnavu 50
2) ozols - 5.18 m - Slokas 92
3) ozols - 5.09 m - Salas 2
4) priede - 3.25 m - Tālivalža 3

5.1.2. valsts aizsargājamie introducētie koki:

1) japānas patūja - 0.20 m - Dārzkopības 8
2) japānas patūja - 0.20 m - Dārzkopības 8

5.1.3. republikas savdabīgie un memoriālie koki:

1) māzerainā priede - 2.5 m - stumbrs māzerains - Dzintaros pie atrakciju pils "Daile"
2) Raiņa priedes - J.Raiņa piemiņas koki - Pumpuros, pie jūras, Amatas ielas galā

5.1.4. vietējās nozīmes aizsargājamie koki:

1) ozols - 3.12 m - Viestura 7
2) ozols - 3.15 m - Dubultu 10
3) ozols - 4.35 m - Slokas 69
4) ozols - 3.55 m - Slokas 69
5) ozols - 3.95 m - Slokas 69
6) ozols - 3.40 m - Slokas 92
7) ozols - 3.10 m - Slokas 92
8) ozols - 3.60 m - Slokas 92
9) ozols - 3.00 m - Slokas 92
10) ozols - 3.51 m - Kārsas 1
11) ozols - 4.15 m - Dzirnavu 46/48
12) ozols - 3.15 m - Raiņa 2
13) ozols - 4.16 m - Kaugurciema un Raiņa ielas krustojumā
14) ozols - 4.13 m - Ķemeru vecajā parkā
15) ozols - 3.95 m - Piekrastes 42
16) ozols - 2.43 m - Piekrastes 42
17) ozols - 2.70 m - Piekrastes 42
18) ozols - 2.60 m - Piekrastes 42
19) ozols - 3.00 m - Piekrastes 42
20) priede "Karalis" - 3.00 m - Lielupē, Raga kāpas ZA nogāzē
21) priede "Karaliene" - 3.10 m - Lielupē, Raga kāpas ZA nogāzē
22) apse - 3.80 m - Raiņa 115
23) kanādas apse - 3.50 m - Dubultu ģimnāzijas (baznīcas) vecajā parkā
24) kanādas apse - 3.10 m - Dubultu ģimnāzijas (baznīcas) vecajā parkā
25) kanādas apse - 2.60 m - Dubultu ģimnāzijas (baznīcas) vecajā parkā
26) kanādas apse - 3.60 m - Dubultu ģimnāzijas (baznīcas) vecajā parkā
27) kanādas apse - 3.90 m - Dubultu ģimnāzijas (baznīcas) vecajā parkā

5.2. Lai nodrošinātu aizsargājamo koku saglabāšanu un to augšanas apstākļus, 10 m rādiusā ap koku aizliegta saimnieciska darbība, kas var ietekmēt koka augšanu un attīstību vai mainīt vides apstākļus - ūdens bilanci, barošanās režīmu.

5.3. Fiziskās vai juridiskās personas, kam zeme pieder īpašumā, kā arī zemes nomnieki, kuru teritorijā ir aizsargājamie koki, ir atbildīgi par to saglabāšanu - nedrīkst pieļaut zaru laušanu, mizas bojāšanu, dobumu izdedzināšanu, koku augšanas apstākļu pasliktināšanos. Ja nepieciešams, jāierīko koka stumbra balsti, jānostiprina zari un jāaizplombē dobumi.

6. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI APSTĀDĪJUMOS UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR TO NEIEVĒROŠANU

6.1. Sabiedrisko apstādījumu teritorijā aizliegts:

6.1.1. staigāt pa zālienu, jauniem koku, krūmu un puķu stādījumiem, gulēt tajos; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10;
6.1.2. lauzt zarus, krūmus, plūkt lapas, ziedus un augļus; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt sodu līdz Ls 10;
6.1.3. celt teltis, kurt ugunskurus, dedzināt zāli, ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus un putnus, postīt putnu ligzdas; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50;
6.1.4. mazgāt veļu, transportlīdzekļus un dzīvniekus ūdenstilpnēs, kas atrodas apstādījumos; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 30;
6.1.5. tecināt koku sulu, graizīt koku mizu, piestiprināt kokiem uzrakstus un vadus, dzīt kokos naglas un āķus, žāvēt veļu koku zaros; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10;
6.1.6. novietot transportlīdzekļus apstādījumos; braukt pa apstādījumiem un apstādījumu celiņiem ar motocikliem, traktoriem un automobīļiem, izņemot apstādījumu apkopes vajadzības; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10;
6.1.7. piegružot apstādījumus un ūdenstilpnes ar atkritumiem; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50;
6.1.8. ganīt lopus apstādījumu platībās; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 30;
6.1.9. ierīkot slidotavas un kamanu ceļus, izņemot īpaši šim nolūkam ierādītas vietas; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10;
6.1.10. iegūt augsni, smiltis, veikt jebkādus rakumus, izņemot gadījumus, kad saņemta īpaša atļauja;
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1997. gada 28.novembra 10. lēmumu
par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu iedzīvotājiem līdz Ls 50, amatpersonām - līdz Ls 250;
par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50;

6.1.11. iebūvēt kokus ēkās, apkraut koku vai tā sakņu sistēmu ar malku, būvmateriāliem, apstādījumos nokraut materiālus, kas veicina apstādījumu kaitēkļu izplatīšanos; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 30;
6.1.12. patvaļīgi ierīkot sakņu dārzus, stādīt kokus, krūmus un puķu dobes;
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1997. gada 28.novembra 10. lēmumu
par noteikumu pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu iedzīvotājiem līdz Ls 50, amatpersonām - līdz Ls 250; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50;

6.1.13. ierīkot sniega vai ledus izgāztuves, mest sniegu apstādījumu platībās, ja tas apdraud stādījumus; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 30;
6.1.14. izliet sālsūdeni vai citus videi bīstamus šķīdumus un vielas apstādījumos un to tuvumā; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 30;
6.1.15. bojāt skulptūras, solus, žogus, citus labiekārtojuma elementus un mazās arhitektūras formas; par šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1997. gada 28.novembra 10. lēmumu
6.2. Par patvaļīgu koku (arī slimu un sausu) izciršanu, bojāšanu, savlaicīgu koku bojāšanās iemeslu nenovēršanu var uzlikt naudas sodu iedzīvotājiem līdz Ls 50 un amatpersonām līdz Ls 250; 6.2. Par patvaļīgu koku (arī slimu un sausu) izciršanu, bojāšanu, savlaicīgu koku bojāšanās iemeslu nenovēršanu var uzlikt naudas sodu iedzīvotājiem līdz Ls 50 un amatpersonām līdz Ls 250;
6.3. Sabiedriskajos apstādījumos bez saskaņošanas ar domes ekoloģijas nodaļu un pilsētas ainavu arhitektu aizliegts:

6.3.1. organizēt atrakcijas, gadatirgus, uzstādīt pagaidu būves, ierīkot tirdzniecības vietas u.c.;
6.3.2. izmantot apstādījumu nogabalus transporta līdzekļu pieturām, preču iekraušanas un izkraušanas piestātnēm;
6.3.3. organizēt dažādus publiskus pasākumus;
6.3.4. organizēt izjādes un izklaides braucienus ar zirgiem.
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1997. gada 28.novembra 10. lēmumu
Par šo noteikumu neievērošanu var uzlikt naudas sodu iedzīvotājiem līdz Ls 50, amatpersonām - līdz Ls 250.

Par šo noteikuma pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50.

7. SODA NAUDAS UZLIKŠANAS KĀRTĪBA UN IEKASĒTĀS SODA NAUDAS IZLIETOJUMS

7.1. Soda nauda neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

7.2. Soda naudu līdz Ls 10 par šo noteikumu neievērošanu, ir tiesīgi noteikt: