Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2000. gada 8. jūnija 11. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 1999. gada 7.janvāra 12. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 1998. gada 19.marta 280. lēmumu

1996.gada 14.novembrīNr.1008

Par Jūrmalas pilsētas rakšanas
darbu atļauju izsniegšanas kārtību

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14. un 15.pantu un Latvijas Republikas likumu "Par autoceļiem", kā arī lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas ielu, zaļās zonas un transporta būvju saglabāšanu un reglamentētu saimniecisko darbību pilsētā, veicot inženierkomunikāciju izbūvi un citus celtniecības, rekonstrukcijas un remonta darbus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas maģistrālo ielu sarakstu saskaņā ar 2.pielikumu.

 3. Apstiprināt rakšanas darbu atļauju izsniegšanas izmaksas saskaņā ar 3.pielikumu.

 4. Apstiprināt rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju saskaņā ar 4.pielikumu.

 5. Uzdot domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas komunālai daļai (A.VALBAHS) līdz 1996.gada 1.decembrim sagatavot domes rīkojumu par rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisijas izveidošanu.

 6. Lēmums stājas spēkā ar 1997.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 14.novembra lēmumu Nr.1008

PILSĒTAS RAKŠANAS DARBU ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Terminu skaidrojums.

Transporta būves - tilti, ceļa pārvadi, caurtekas.

Inženierkomunikācijas - ūdensvada, gāzes un tehnoloģiskie cauruļvadi, kanalizācija, siltumtrases, sakaru, elektrības un citi kabeļi un pārvadi.

Brauktuve - ielas vai ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.

Ietve - ielas daļa, kas paredzēta gājējiem.

Ģeodēziskā kontrolkartēšana - inženierkomunikāciju izbūves pārbaude dabā ar ģeodēziskiem paņēmieniem, izvietojuma salīdzināšana ar projektu un iezīmēšana topogrāfiskajā plānā.

Transporta būvju aizsargājamā zona - zona, kuras robežās neatkarīgi no sarkano līniju izvietojuma, veicot patvarīgu darbību, var tikt ietekmēta transporta būves drošība.

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas noteikumi reglamentē jebkura veida celtniecības darbu veikšanu pilsētas ielās, uz transporta būvēm un to tiešā tuvumā un zaļajā zonā, lai nodrošinātu esošo inženierkomunikāciju, ielu, transporta būvju un zaļās zonas normālu tehnisko un estētisko stāvokli, gājēju un transporta kustības drošību.

  1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

  1.2.1. saņemama atļauja rakšanas darbu veikšanai Jūrmalas pilsētā, veicot jebkura veida celtniecības, rekonstrukcijas un remonta darbus, kas saistīti ar rakšanas darbiem uz ielām vai zaļājā zonā, pazemes inženierkomunikāciju vai citu objektu izbūvei, rekonstrukcijai un remontam;
  1.2.2. atjaunojamas pilsētas ielas, zaļā zona un transporta būves pēc būvdarbu pabeigšanas;
  1.2.3. veicami būvdarbi, kuru veikšanai nepieciešams aizņemt ielu elementus uzstādot, pagaidu nožogojumus, sastatnes un mehānismus uz ietvēm, brauktuves, zaļajās zonās, pieturvietās u.c.

  1.3. Noteikumi obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas veic jebkura veida rakšanas darbus pilsētas ielās, zaļājā zonā (dziļāk par 40 cm) un transporta būvju aizsargājamās zonās.

  1.4. Transporta būvēm tiek noteiktas sekojošas aizsargājamās zonas:

  Tiltiem un satiksmes pārvadiem:

  1.5. Lai nodrošinātu pilsētas inženierkomunikāciju, ielu, zaļās zonas un transporta būvju saglabāšanu aizliegts:
  1.5.1. patvarīgi veikt jebkura veida būvdarbus un zemes darbus, tai skaitā rakšanas darbus, seguma uzlaušanu, urbumus, pāļu un cauruļu dzīšanu, komunikāciju un cauruļvadu pieslēgumus vai izbūvi;
  1.5.2. patvarīgi aizņemt ielu un transporta būvju elementus, novietojot uz tiem sastatnes, sētas, būvmateriālus, dažādus mehānismus un iekārtas;
  1.5.3. uzlauzt jebkura veida jaunizbūvēto ielu segumu : brauktuvēm - 5 gadu laikā, ietvēm - 3 gadu laikā pēc to izbūves, izņemot avāriju likvidācijas darbus;
  1.5.4. patvarīgi paaugstināt vai pazemināt dzelzceļa pārbrauktuvju augstuma atzīmes;
  1.5.5. patvarīgi padziļināt upju gultnes pie tiltiem un caurtekām;
  1.5.6. patvarīgi izbūvēt pieslēgumus pilsētas ielām un inženierkomunikācijām;
  1.5.7. veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ielas vai transporta būvju elementi un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, vai arī tie patvarīgi pārvietoti;
  1.5.8. piegružot, piesārņot vai aizsprostot ielu braucamo daļu, ietves, sadalošo joslu, zālienu, transporta būves un elementus;
  1.5.9. gatavot betonu, javu un bitumena maisījumus tieši uz brauktuves, ietves vai zaļos stādījumos;
  1.5.10. veikt ūdens sūknēšanu tieši uz ielu brauktuvēm un ietvēm;
  1.5.11. veikt transporta līdzekļu apkopi, kas var izsaukt vides piesārņošanu;
  1.5.12. braukt pa ielām ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas var bojāt braucamās daļas segumu.

  1.6. Celtniecības darbu veikšanai, inženierkomunikāciju izbūvei, pieslēgumiem un remontam, kas saistīti ar ielu seguma uzlaušanu un zemes darbiem, kā arī būvdarbu veikšanai, kā rezultātā tiek aizņemti ielu un transporta būvju elementi, nepieciešams projekts, saskaņots ar domes arhitektūras un plānošanas pārvaldi un pārējiem dienestiem.

  1.7. Šķērsojot maģistrālo ielu brauktuves ar pazemes ielu komunikācijām, izmantot slēpto paņēmienu (caurduršanu).

  1.8. Šo noteikumu prasību ievērošanu un izpildes kontroli realizē domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas komunālā daļa (turpmāk tekstā - domes komunālā daļa).

 2. Rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisija

  2.1. Jūrmalas pilsētas domes rakšanas darbu atļaujas izsniegšanas komisiju izveido, iekļaujot tās sastāvā pārstāvjus no:

  2.1.1. domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas komunālā daļas
  2.1.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijas
  2.1.3. P/u "Gaisma"
  2.1.4. P/u "Jūrmalas siltumtīkli"
  2.1.5. PBU "Ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums"
  2.1.6. Lattelekom
  2.1.7. Elektrotīklu Jūrmalas nodaļas
  2.1.8. Municipālās policijas
  2.1.9. Latvijas gāzes Jūrmalas nodaļas
  2.1.10. Arhitektūras un plānošanas pārvaldes galvenais     ģeodēzists
  2.1.11. Arhitektūras plānošanas pārvaldes galvenais inženieris
  2.1.12. Ekoloģijas nodaļas

  2.2. Komisijas pienākumi un tiesības:
  2.2.1. izskatīt pieteikumus un projektus celtniecības, rekonstrukcijas un remonta darbu veikšanai, kas saistīti ar rakšanas darbu veikšanu pilsētas ielās, zaļajā zonā un transporta būvēs, nožogojumu, sastatņu un citu konstrukciju novietošanai ielu sarkano līniju robežās;
  2.2.2. izskatīt darbu organizācijas projektus, izteikt atzinumus par paredzēto darbu izpildes kārtību un termiņiem;
  2.2.3. noteikt darbu veikšanas termiņus, darbu veikšanas secību un kārtību;
  2.2.4. izskatīt defektu aktus, pamatojoties uz tiem, pieņemt lēmumu par ielu seguma atjaunošanu;
  2.2.5. pieņemt lēmumu par rakšanas darbu atļauju izsniegšanu jeb atteikšanu;
  2.2.6. nepieciešamības gadījumā, izskatīt jautājumu par atļaujas termiņa pagarināšanu;
  2.2.7. apstiprināt papildus noteikumus katram celtniecības, rekonstrukcijas vai remontdarbu veikšanas objektam, ievērojot kurus, atļauts veikt rakšanas darbus.

 3. Rakšanas darbu atļauju izsniegšanas kārtība

  3.1. Atļaujas rakšanas darbu veikšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniedz domes rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisija saskaņā ar Noteikumu 2.pielikumu.

  3.2. Atļaujas tiek izsniegtas atsevišķi katram konkrētam objektam vai darba veidam un apjomam.

  3.3. Atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

  3.3.1. celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbu veikšanai, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu vai zāliena rakšanu:
  3.3.1.1. pieteikums (Noteikumu 1.pielikums);
  3.3.1.2. celtniecības, rekonstrukcijas vai remontdarbu projekts, kas saskaņots ar domes arhitektūras un plānošanas pārvaldi un visām ieinteresētām organizācijām;
  3.3.1.3. vēstule, kas garantē ielu seguma un zaļās zonas atjaunmošanai un sakopšanu;
  3.3.1.4. veicot darbus, kas saistīti ar objektu pieslēgšanu esošajām komunikācijām, attiecīgo būvju īpašniekiem pieprasījumā jānorāda laiks, kad objekts tiks pieslēgts.
  3.3.2. ielas daļas aizņemšanai ar sastatnēm, pagaidu nožogojumiem u. c.,žogu būvniecībai:
  3.3.2.1. pieteikums (Noteikumu 1.pielikums);
  3.3.2.2. nožogojuma vai satatņu izvietojuma rasējums, kurā uzrādīti ielas elementu gabarīti un aizņemamās teritorijas izmēri;
  3.3.2.3. norobežojuma konstrukcijas rasējums ar drošības elementu izvietojumu.

  3.4. Darbu organizācijas projektu izskatīšana, atļauju noformēšana, kā arī piespiedu tehniskā uzraudzība (darbu termiņu, darbu organizācijas projektu un ceļa segumu atjaunošanas tehnoloģijas kontrole, atkārtotas ceļa segumu atjaunošanas organizācija un kontrole) ir maksas pakalpojumi par kuriem tiek iekasēta maksa saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 14.novembra lēmuma Nr.1008 3.pielikumu. Pakalpojumu cenas noteiktas atkarībā no ielas nozīmes saskaņā ar domes 1996.gada 14.novembra lēmuma Nr.1008 2.pielikumu.
  3.4.1. Atļauju noformēšana darbiem pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanai noteikumos paredzētajos termiņos ir bezmaksas.Par termiņu neievērošanu tiek noteikta soda nauda saskaņā ar domes 1996.gada 14.novembra lēmuma Nr.1008 3.pielikumu.
  3.4.2. Jebkurš atļaujas derīguma termiņa pagarinājums uzskatāms par maksas pakalpojumu.
  3.4.3. Atļauju noformēšana ielas daļas aizņemšanai ir maksas pakalpojums, pakalpojumu izcenojums saskaņā ar domes 1996.gada 14.novembra lēmuma Nr.1008 3.pielikumu.
  3.4.4. Par patvaļīgi (bez atļaujas) sāktiem darbiem tiek sastādīts protokols un noteikta soda nauda saskaņā ar domes 1996.gada 14.novembra lēmuma Nr.1008 3.pielikumu.

  3.5. Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas, komisija pieņem lēmumu par rakšanas darbu atļaujas izsniegšanu, aprēķinot maksu par rakšanas darbu atļaujas saņemšanu, un tiek izrakstīts rēķins saskaņā ar Noteikumu 3.pielikumu.

  3.6. Atļaujas tiek izsniegtas konkrētā objekta īpašniekam vai būvdarbu vadītājam pēc rakšanas darbu atļaujas apmaksas dokumenta iesniegšanas komisijai.

  3.7. Atļaujas celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbu veikšanai ārpus iepriekšējās atļaujās noteiktās zonas, jāsaņem atsevišķi, vispārējā kārtībā.

  3.8. Inženierkomunikāciju izbūve un remonts ielās, kur iesākti ielu remonta darbi, jāsaskaņo ar ceļu darbu izpildītāju organizāciju.

  3.9. Ja organizācija nav pabeigusi darbus atļaujā noteiktajā termiņā, komisija izskata jautājumu par iespējamu termiņa pagarinājumu.

  3.10. Pēc atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās tiek uzskatīts, ka darbi tiek veikti patvarīgi.

  3.11. Ienākumi par rakšanas darbu atļauju izsniegšanu un piespiedu tehnisko uzraudzību ieskaitāmi Jūrmalas pilsētas domes kontā Nr.142536 AS LUB Jūrmalas filiāle, kods 310101900.

  3.12. Ienākumi no maksas pakalpojumiem izlietojami - 40 % apmērā no iekasētās summas darba samaksai darbiniekiem, saistītiem ar rakšanas darbu atļauju izsniegšanu; 60 % apmērā pilsētas labiekārtošanas darbiem.

 4. Darbu izpildes kārtība

  4.1. Visus pazemes inženierkomunikāciju izbūves, remonta, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbus drīkst izpildīt tikai specializētas organizācijas.

  4.2. Organizācija, kas veic inženierkomunikāciju izbūvi (remontu), ir atbildīga par ielu seguma atjaunošanu ar saviem līdzekļiem.

  4.3. Darbu veikšanas laikā par transporta un gājēju kustības drošību jārūpējas personai, kas atbild par darbu izpildi.

  4.4. Būvdarbu laikā nodarītos materiālos zaudējumus pilsētas ielu, zaļās zonas un transporta būvju saimniecībai vai sabiedriskā transporta organizācijām sedz darbus veicēja organizācija.

  4.5. Personai, kas atbild par darbu izpildi, vai tās aizvietotājam darbu veikšanas laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt rakšanas darbu veikšanas atļaujai.

  4.6. Lai veiktu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu pazemes inženierkomunikāciju bojāšanu, par darbiem atbildīgajai personai ne vēlāk kā dienu pirms darbu uzsākšanas jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvji,kopā ar tiem jānosaka pazemes inženierkomunikāciju izvietojums un jāveic pasākumi to saglabāšanai. Būvdarbu vadītājam jābūt līdzi attiecīgo rakšanas darbu veikšanas atļaujai. 4.7. Par pazemes inženierkomunikāciju saglabāšanu atbild darbu veicējas organizācijas nozīmētās amatpersonas.

  4.8. Lai apzīmētu darbu iecirkni, katra ielu seguma uzlaušanas vieta jāapgādā ar standarta ceļa zīmēm un nožogojumiem, saskaņā ar CSDD priekšrakstu. Ja ir nepietiekama redzamība, darbu veikšanas vieta jāapgaismo un jāuzstāda sarkanās gaismas signāli.

  4.9. Par nožogojumiem un satiksmes regulēšanas līdzekļiem atbild būvdarbu vadītājs.

  4.10. Darbu veicējām organizācijām jāpaziņo iedzīvotājiem masu informācijas līdzekļos par kustības izmaiņām maģistrālajās ielās un ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi.

  4.11. Pēc darbu pabeigšanas pagaidu tehniskie satiksmes regulēšanas līdzekļi jānoņem un jāatjauno iepriekšējā satiksmes organizācijas shēma.

  4.12. Ja ielas brauktuve tiek uzlauzta daļēji, jāgādā par netraucētu transporta satiksmi.Ja kustība slēgta, jānodrošina ātrās palīdzības un cita specializētā autotransporta piekļūšanu attiecīgiem objektiem.

  4.13. Izbūvējot un rekonstruējot ielu brauktuves un ietves, pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem pārbūvējamie tīklu posmi jāatvieno saviem spēkiem par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem.Inženierkomunikācijas uz jaunām atzīmēm pārvieto specializētās organizācijas par pasūtītāja līdzekļiem.

  4.14. Ja inženierkomunikāciju izbūvei nepieciešams pilnīgi slēgt satiksmi un ierīkot pagaidu vietējos apvedceļus, tad jaizstrādā projekts, ko jāsaskaņo ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

  4.14.1. vietējos apvedceļus ierīko darbu veicēja organizācija, piesaistot specializētos uzņēmumus.
  4.14.2. izbūvētos vietējos apvedceļus pieņem ekspluatācijā Ceļu satiksmes drošības direkcija.
  4.14.3. par vietējo apvedceļu uzturēšanu kārtībā un satiksmes drošību atbild organizācija, kas veic būvdarbus vai remontdarbus.
  4.14.4. pēc darbu beigšanas pagaidu apvedceļus likvidē un to teritoriju atjauno sākotnējā stāvoklī būvdarbu veicēja organizācija.
  4.14.5. ja darba vietas apbraukšanai tiek izmantotas esošās ielas, satiksmes organizācijas shēma jāsaskaņo ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

  4.15. Izbūvējot pazemes inženierkomunikācijas, tranšejas un būvbedres rok, aizber un apakšzemes būves ierīko, ievērojot, ka:
  4.15.1. tranšejas platumam jābūt minimālam (atbilstoši celtniecības normu un noteikumu prasībām);
  4.15.2. asfaltbetona segumu jāuzlauž, izgriežot trasi ar asfalta griešanas iekārtām;
  4.15.3. tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti darbu veikšanas projektā;
  4.15.4. tranšejas un būvbedres jāaizber ar tīru grunti (ziemā - ar nesasalušu grunti) slāņos līdz 0,3 m. Katrs slānis jāsablīvē;
  4.15.5. tranšejas un būvbedres jāaizber, ievērojot tehniskos noteikumus un darbu organizācijas projektu;
  4.15.6. ja uzlauzts ielas segums,tranšejas un būvbedres aizber ar grunti līdz šķembu pamatam, pārējā daļā - ar šķembām līdz ceļa seguma augšējai atzīmei.

  4.16. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām, akām u.tml. atļauts lietusūdens kanalizācijas rīdziņās vai akās pie sūkņa noteces, ierīkojot nostādinātāju.

  4.17. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves, atbildīgajam darbu vadītājam aizbērtā tranšeja jāuztur kārtībā līdz pilnīgai ceļa seguma atjaunošanai.

  4.18. Ielu segums jāatjauno atbilstoši iepriekšējai seguma konstrukcijai un vertikālajām atzīmēm.

 5. Avārijas likvidācijas darbi

  5.1. Par avārijas darbu izpildi atbild organizācijas, kuru pārziņā ir pazemes inženierkomunikācijas.

  5.2. Avārijas likvidēšana pazemes inženierkomunikācijās jāsāk nekavējoties pēc avārijas signāla saņemšanas, to veic, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus.

  5.3. Ja avārijas likvidēšana saistīta ar ielu seguma uzlaušanu un rakšanu, uz avārijas vietu obligāti jāizsauc organizāciju pārstāvji, kuru pārziņā ir pārējās inženierkomunikācijas, un darbi jāveic viņu klātbūtnē.

  5.4. Uzsākot avārijas likvidēšanu, darbu veicēja organizācija līdz nākamās darba dienas plkst.10.00 paziņo domes komunālai daļai, kas atjaunos ielas segumu un Ceļu satiksmes drošības direkcijai par darbu sākumu.Trīs dienu laikā jāiesniedz rakstisks pieteikums avārijas darbu uzskaites un ielu seguma atjaunošanas kontrolei.

  5.5. Darbus veic, tranšejas un būvbedres aizber, ievērojot šo noteikumu prasības.

  5.6. Ceļu seguma atjaunošana pēc avārijas darbu beigšanas uzsāk 24 stundu laikā pilsētas maģistrālajās ielās un pārējās ielās, kurās ir transporta kustība - 72 stundu laikā. Sala laikā ceļa segums aizbērtām būvbedrēm un tranšejām jāatjauno atkārtoti ne vēlāk kā līdz 20.aprīlim.

 6. Ielas elementu atjaunošana

  6.1. Ielu segums un aprīkojums jāatjauno atbilstoši celtniecības normu un šo noteikumu prasībām, kā arī tehniskajiem noteikumiem par pasūtītāja līdzekļiem.

  6.2. Izjauktās brauktuves un ietves atjauno atļaujā paredzētajā kārtībā:

  6.2.1. brauktuves ielās ar asfaltbetona segumu jāatjauno atbilstoši esošajai seguma konstrukcijai un vertikālajām atzīmem, atjaunojamās joslas platums tiek noteikts domes komunālās daļas aktos, ievērojot asfaltbetona stāvokli, brauktuves platumu, tranšejas atrašanos attiecībā pret bortakmeņiem (ja tranšeja atrodas bortakmenim tuvāk par 1,5 m - brauktuve jāatjauno līdz tam);
  6.2.2. ietve jāatjauno atbilstoši esošajai seguma konstrukcijai, atjaunojamās joslas platumu nosaka divpusējā aktā (darbu veicēja organizācija un domes komunālā daļa), ievērojot seguma stāvokli un ietves platumu;
  6.2.3. grants segums jāatjauno ar 20 cm grants kārtu, to sablīvējot un planējot;
  6.2.4. grunts ielās, tranšeju aizberot, ar 20cm grants segumu;
  6.2.5. zaļie stādījumi jāatjauno iepriekšējā izskatā ar 15 cm melnzemes kārtu un zālienu;
  6.2.6. virszemes ceļu elementi (aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi u.c) jāatjauno pašu spēkiem un par saviem līdzekļiem tai organizācijai, kura veic celtniecības, rekonstrukcijas vai remonta darbus.

  6.3. Atjaunotos ceļu segumus jāuzrāda domes komunālai daļai, ja asfaltējamā zonā atrodas pazemes inženierkomunikāciju kontrolakas vai citi virszemes elementi, jāpieaicina organizācijas pārstāvji, kurai pieder attiecīgās komunikācijas.

 7. Ģeodēziskā kontrolkartēšana

  Pazemes inženierkomunikāciju ģeodēzisko kontrolkartēšānu izpilda domes arhitektūras un plānošanas pārvaldes galvenais ģeodēzists.

 8. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu

  8.1. Administratīvā atbildība par šo noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu paredzēta un piemērojama pēc Latvijas Republikas administratīvo pārkāpumu kodeksa.

  8.2. Pēc administratīvo pārkāpumu kodeksa par ielu un transporta būvju aizsardzības noteikumu pārkāpšanu (140.pants) un aizsardzības zonas režīma neievērošanu(141.pants) uzliek naudas sodu Ls 20-200 Ls apmērā.

  8.3. Soda naudu uzlikt vai sastādīt protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi Jūrmalas pilsētas domes rakšanas darbu atļaujas izsniegšanas komisijas locekļi.

  8.4. Soda naudas uzlikšana un nomaksāšana neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un maksājumiem, kas noteikti šo noteikumu pielikumā.

  8.5. Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Jūrmalas pilsētas domes rēķinā Nr. 142536 AS Latvijas Unibanka Jūrmalas filiālē, kods 310101900.


Noteikumu 1.pielikums

Juridiskā vai fiziskā persona ................................

Adrese ......................................................

Telefons ......................

PIETEIKUMS
rakšanas darbu veikšanai

Lūdzu izsniegt rakšanas darbu atļauju avārijas, celtniecības, remonta, rekonstrukcijas (vajadzīgo pasvītrot) darbu veikšanai ______________________________________________ (darbu nosaukums)

pēc adreses _________________________________________________

Darbu veikšanas zona un ilgums:

MAĢISTRĀLĀS IELAS

ielas braucamā daļa ..... dienas

ietve un zaļā zona ..... dienas

VIETĒJĀS NOZĪMES IELĀS

ielas braucamā daļa ..... dienas

ietve un zaļā zona ..... dienas

IELAS DAĻAS AIZŅEMŠANA AR SASTATNĒM,

NOŽOGOJUMIEM U.c.

neierobežojot transporta kustību ..... dienas

daļēji ierobežojot transporta kustību ....dienas

slēdzot transporta kustību

maģistrālās ielās ......dienas

vietējās nozīmes ielās ......dienas

Atjaunošanas darbus veiks __________________________________

_____________________________________________________________

Atjaunošanas darbu termiņš __________________________________

Atbildīgais par darbu veikšanu_______________________________

Kopējais darbu izpildes laiks: sākums ______________________

beigas ______________________

Juridiskā vai fiziskā persona  __________________________

(paraksts)


Noteikumu 2.pielikums

RAKŠANAS DARBU VEIKŠANAS ATĻAUJA Nr.....

1. 1996.gada "....."......."

2.  Organizācija, kas veic darbus............................

.........................................................

3.  Darbu veids..............................................

.........................................................

4.  Darbu nosaukums..........................................

.........................................................

5.  Darbu veikšanas vieta ..................................

.........................................................

6. Darba zona...............................................

- maģistrālās ielas ......... dienas

brauktuve  ......... dienas

7. Darba izpildes laiks sākums "...."......" beigas "....."......"

8. Papildus noteikumi:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

9. Atjaunošanas darbus veic (līgums Nr........) ..................atbildīgais, tel. ...........

10. Atjaunošanas darbu termiņš...............................

.........................................................

Komisijas priekšsēdētājs ..................... (paraksts)


Noteikumu 3.pielikums

RĒĶINS - KALKULĀCIJA RAKŠANAS DARBU ATĻAUJU IZSNIEGŠANAI

NOSAUKUMSCena (Ls)Dienu skaitsSumma (Ls)
I.Rakšanas atļauju izsniegšana
1.Vienreizēja samaksa par rakšanas darbu atļauju noformēšana jebkura veida rakšanas darbiem 5.005.00
2.Samaksa par rakšanas atļauju izsniegšanu celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbu izpildei pilsētas
2.1.maģistrālajās ielās:
-brauktuve10 (dienā)
-ietve un zaļā zona4 (dienā)
2.2.vietējās nozīmes ielās:
-brauktuve4 (dienā)
-ietve un zaļā zona2 (dienā)
3.Samaksa par rakšanas atļauju izsniegšanu par ielas daļas aizņemšanu
3.1.sastatņu uzstādīšanai, nodrošinot gājēju pārvietošanos tunelī zem sastatnēm2 (dienā)
3.2.sastaņu uzstādīšanai, nodrošinot gājēju pārvietošanos pa ietves brīvo daļu2 (dienā)
3.3.nožogojumu uzstādīšanai, kas aizņem ietvi vai brauktuvi, nodrošinot gājēju pārvietošanos:
-neierobežojot transporta kustību2 (dienā)
-daļēji ierobežojot transporta kustību4 (dienā)
-slēdzot transporta kustību
uz maģistrālām ielām 10 (dienā)
uz vietējas nozīmes ielām4 (dienā)
3.5.ielas daļas aizņemšanai ar būvmateriāliem, dažādiem celtniecibas un remonta mehānismiem un iekārtām;
- neierobežojot transporta kustību2 (dienā)
- daļēji ierobežojot kustību4 (dienā)
- slēdzot transporta kustīibu
uz maģistrālām ielām10 (dienā)
uz vietējas nozīmes ielām 4 (dienā)
4.Rakšanas atļauju derīguma termiņa pagarināšana celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbu veikšanai:
4.1.maģistrālajās ielās
-brauktuve 20 (dienā)
-ietve un zaļā zona8 (dienā)
4.2.vietējās nozīmes ielās
-brauktuve6 (dienā)
-ietve un zaļā zona3 (dienā)


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 14.novembra lēmumu Nr.1008

Jūrmalas pilsētas maģistrālo ielu saraksts

Rīgas iela
Lienes iela
Jūras iela
Dzintaru prospekts
Meža prospekts
O.Kalpaka prospekts
Bulduru prospekts
Vikingu iela
Jūrnieku iela
Rēzeknes pulka iela
Vienības prospekts
Z.Meirovica prospekts
Dubultu prospekts
Strēlnieku prospekts
Slokas iela
Mellužu prospekts
Dārza iela
Vasaras iela
Zemeņu iela
Valtera prospekts
Asaru prospekts
Kāpu iela
Talsu šoseja
Raiņa iela
Skolas iela
Kolkas šoseja
Tūristu iela
E.Dārziņa iela
Tukuma iela
Ventspils šoseja


3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 14.novembra lēmumu Nr.1008

RAKŠANAS DARBU ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS MAKSAS TARIFS

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1999. gada 7.janvāra 12. lēmumu
NOSAUKUMSCena (Ls)
1.Vienreizēja samaksa par rakšanas darbu atļauju noformēšana jebkura veida rakšanas darbiem5.00
2.Samaksa par rakšanas atļauju izsniegšanu celtniecības,rekonstrukcijas un remontdarbu izpildei pilsētas
2.1.maģistrālajās ielās:
-brauktuve10 Ls/dienā
-ietve un zaļā zona4 Ls/dienā
2.2.vietējās nozīmes ielās:
-brauktuve4 Ls/dienā
-ietve un zaļā zona2 Ls/dienā
3.Samaksa par rakšanas atļauju izsniegšanu par ielas daļas aizņemšanu
3.1.sastatņu uzstādīšanai, nodrošinot gājēju pārvietošanos tunelī zem sastatnēm 2 Ls/dienā
3.2.sastaņu uzstādīšanai, nodrošinot gājēju pārvietošanos pa ietves brīvo daļu (maģistrālēs - ne šaurāku par 2,5m; vietējās nozīmes ielās -1,5m)2 Ls/dienā
3.3.celtniecības laukumu nožogojumu būvei vai sastatņu uzstādīšanai līdzās ietvei, nesamazinot ietves platumu, žoga izbūvei u.c. objektu būvei ārpus sarkano līniju robežāmbez maksas
3.4.nožogojumu uzstādīšanai, kas aizņem ietvi vai brauktuvi, nodrošinot gājēju pārvietošanos:
- neierobežojot transporta kustību2 Ls/dienā
- daļēji ierobežojot transporta kustību4 Ls/dienā
- slēdzot transporta kustību
uz maģistrālām ielām10 Ls/dienā
uz vietējas nozīmes ielām4 Ls/dienā
3.5.ielas daļas aizņemšanai ar būvmateriāliem, dažādiem celtniecibas un remonta mehānismiem un iekārtām;
- neierobežojot transporta kustību2 Ls/dienā
- daļēji ierobežojot kustību 4 Ls/dienā
- slēdzot transporta kustīibu
uz maģistrālām ielām10 Ls/dienā
uz vietējas nozīmes ielām4 Ls/dienā
4.Rakšanas atļauju derīguma termiņa pagarināšana celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbu veikšanai:
4.1.maģistrālajās ielās
-brauktuve20 Ls/dienā
-ietve un zaļā zona8 Ls/dienā
4.2.vietējās nozīmes ielās
-brauktuve6 Ls/dienā
-ietve un zaļā zona3 Ls/dienā
5..Soda nauda par darbu veikšanu bez rakšanas atļaujas
5.1.Par inženierkomunikāciju u.c. objektu patvarīgu izbūvi un remontu, sastatņu un pagaidu nožogojumu uzstādīšanu un ielas daļas aizņemšanu,
-maģistrālajās ielās
brauktuve30 Ls
ietve un zaļā zona12 Ls
-vietējās nozīmes ielās
brauktuve12 Ls
ietve un zaļā zona 6 Ls
5.2.Par ūdens sūknēšanu uz ietves vai brauktuves
-ja temperatūra ir +1 C un augstāk10 Ls
-ja temperatūra ir 0 C un zemāka50 Ls
Rakšanas darbu veidsCena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 18% (Ls)
1. Vienreizēja samaksa par rakšanas darbu atļauju noformēšanu jebkura veida rakšanas darbiem 5,00
2. Samaksa par rakšanas darbu atļauju izsniegšanu celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbu izpildei pilsētas
2.1. maģistrālajās ielās:
 • brauktuve
 • ietve un zaļā zona


10,00 Ls/dienā
4,00 Ls/dienā
2.2.vietējās nozīmes ielās:
 • brauktuve
 • ietve un zaļā zona


4,00 Ls/dienā
2,00 Ls/dienā
3. Samaksa par rakšanas darbu atļauju izsniegšanu par ielas daļas aizņemšanu
3.1. sastatņu uzstādīšanai, nodrošinot gājēju pārvietošanos tunelī zem sastatnēm

2,00 Ls/dienā
3.2. sastatņu uzstādīšanai, nodrošinot gājēju pārvietošanos pa ietves brīvo daļu (maģistrālēs ne šaurāku par 2,5m; vietējās nozīmes ielās -1,5m) 2,00 Ls/dienā
3.3. celtniecības laukumu nožogojumu būvei vai sastatņu uzstādīšanai līdzās ietvei, nesamazinot ietves platumu, žoga izbūvei u.c. objektu būvei ārpus sarkano līniju robežām bez maksas
3.4. nožogojumu uzstādīšanai, kas aizņem ietvi vai brauktuvi, nodrošinot gājēju pārvietošanos:
 • neierobežojot transporta kustību
 • daļēji ierobežojot transporta kustību
 • slēdzot transporta kustību:


2,00 Ls/dienā
4,00 Ls/dienā
   - uz maģistrālām ielām
   - uz vietējās nozīmes ielām
10,00 Ls/dienā
4,00 Ls/dienā
3.5. ielas daļas aizņemšanai ar būvmateriāliem, dažādiem celtniecības un remonta mehānismiem un iekārtām:
 • neierobežojot transporta kustību
 • daļēji ierobežojot transporta kustību
 • slēdzot transporta kustību:


2,00 Ls/dienā
4,00 Ls/dienā
   - uz maģistrālām ielām
   - uz vietējās nozīmes ielām
10,00 Ls/dienā
4,00 Ls/dienā
4. Rakšanas darbu atļauju derīguma termiņa pagarināšana celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbu veikšanai:
4.1. maģistrālajās ielās:
 • brauktuve
 • ietve un zaļā zona


20,00 Ls/dienā
8,00 Ls/dienā
4.2. vietējās nozīmes ielās:
 • brauktuve
 • ietve un zaļā zona


6,00 Ls/dienā
3,00 Ls dienā


4.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 14.novembra lēmumu Nr.1008

Rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
domes ekonomikas un pašvaldibas īpašuma nodaļas komunālās daļas vadītājs

Komisijas locekļi - pārstāvji no :
CSDD Jūrmalas nodaļas
P/u "Gaisma"
P/u "Jūrmalas siltumtīkli"
P/u "Ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums"
Lattelekom Jūrmalas nodaļas
Elektrotīklu Jūrmalas nodaļas
Municipālā policijas
Latvijas Gāzes Jūrmalas nodaļas
Arhitektūras plānošanas pārvaldes - galv. inženieris, - galv.ģeodēzists
Ekoloģijas nodaļas