Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2007. gada 22. februāra 1. instrukciju
Mainīts ar Domes 1998. gada 29. oktobra 1089. lēmumu

1995. gada 9. februārīNr.88

Par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju
organizēšanas kārtību Jūrmalā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Konstitucionālā likuma "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi" 32.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas kārtību Jūrmalā saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1995.gada 9.februāra lēmumu Nr.88

SAPULČU, MĪTIŅU, IELU GĀJIENU UN DEMONSTRĀCIJU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA JŪRMALĀ


 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1998. gada 29. oktobra 1089. lēmumu
  Organizējot sapulces, mītiņus, ielu gājienus un demonstrācijas to rīkotājorganizācijas vai fizisko personu grupas pilnvarotais pārstāvis iesniedz noteiktas formas pieteikumu Jūrmalas pilsētas domē. Organizējot sapulces, mītiņus, publiski reliģiskus pasākumus, ielu gājienus un demonstrācijas, to rīkotājorganizācijas vai fizisko personu grupas pilnvarotais pārstāvis iesniedz noteiktas formas pieteikumu Jūrmalas pilsētas domē.

 2. Pieteikums nav jāiesniedz, ja 1.punktā minētie pasākumi notiek rīkotājorganizāciju telpās vai teritorijā.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1998. gada 29. oktobra 1089. lēmumu
 1. Pieteikums netiek pieņemts no personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

 2. Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajai amatpersonai ir tiesības pieprasīt no pasākuma organizatoriem (pilnvarotām personām) papildus informāciju, lai nodrošinātu pasākuma normālu norisi.
 1. Pieteikuma iesniedzējam jābūt pilngadīgam.

 2. Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajai amatpersonai ir tiesības pieprasīt no pasākuma organizatoriem (pilnvarotām personām) papildus informāciju, lai spriestu par plānojamā pasākuma norisi.

 1. Pieteikums tiek iesniegts Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma sākuma un tiek izskatīts 5 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.


 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1998. gada 29. oktobra 1089. lēmumu
  Jūrmalas pilsētas dome rakstveidā informē pasākuma organizētāju pilnvarotās personas par pieņemto lēmumu, kā arī nodrošina nepieciešamos apstākļus pasākuma rīkošanai un sabiedrisko kārtību. Jūrmalas pilsētas dome rakstveidā informē pasākuma organizētāju pilnvarotās personas par pieņemto lēmumu, kā arī nodrošina pasākuma rīkošanas apstākļu kontroli.

 3. Jūrmalas pilsētas dome var mainīt pasākuma vietu vai laiku, ja to prasa sabiedrības drošības un kārtības intereses.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1998. gada 29. oktobra 1089. lēmumu
 1. Jūrmalas pilsētas dome aizliedz sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanu, ja to rīkošana ir pretrunā ar spēkā esošiem likumiem.

 2. Jūrmalas pilsētas domes lēmumam par sapulces, mītiņa, ielu gājiena un demonstrācijas aizliegšanu vai pasākuma vietas vai laika izmainīšanu ir jābūt motivētam.
 1. Jūrmalas pilsētas dome aizliedz sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanu, ja to rīkošana ir pretrunā ar spēkā esošiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

 2. Jūrmalas pilsētas domei, saņemot pieteikumu par sapulču, mītiņu, publisku reliģisku pasākumu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanu, ir tiesības lemt par pieteiktā pasākuma aizliegšanu vai pasākuma vietas vai laika izmainīšanu, to attiecīgi motivējot.

 1. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas likumā "Par pašvaldībām" noteiktā kārtībā.

 2. Pasākumu organizatori rīko to noteiktajā laikā un vietā, kā arī saskaņā ar viņu pieteikumā norādītajiem mērķiem. Viņiem jānodrošina sabiedriskā kārtība pasākuma laikā.

 3. Rīkojot pasākumu, tā organizatoriem un dalībniekiem jāpakļaujas Jūrmalas pilsētas domes un tiesībsargājošo institūciju pārstāvju prasībām, jāievēro sabiedriskā kārtība un drošība, ugunsdrošības un ceļu satiksmes noteikumi, ar pienācīgu rūpību jāizturas pret fizisko un juridisko personu īpašumu un mantu un jānodrošina teritorijas sakopšana pēc pasākuma norises.

 4. Jūrmalas pilsētas domes pilnvarots pārstāvis var pārtraukt pasākumu, ja tā gaita neatbilst šī lēmuma prasībām, rada briesmas iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, tiek traucēta sabiedriskā kārtība, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju, transporta un citu dienestu normāls darbs.

 5. Personas, kas ir pārkāpušas sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas noteikto kārtību, tiek sauktas pie likumdošanā noteiktās atbildības (Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1743.pants).