Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 23. februāra 6. saistošajiem noteikumiem

Mainīts ar Domes 1994. gada 6. oktobra 331. lēmumu

1994.gada 11.augustāNr.184

Par nolikumu
par denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto
namu īrnieku uzskaiti nodrošināšanai ar dzīvokļiem un
to piešķiršanas kārtību

Vadoties no 1994.gada 7.aprīlī izsludinātajiem Latvijas Republikas likumiem "Grozījumi likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā"" un "Grozījumi likumā "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem"", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nolikumu "Par denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto namu īrnieku uzskaiti nodrošināšanai ar dzīvokļiem un to piešķiršanas kārtību" saskaņā ar pielikumu.

 2. Uzdot domes dzīvokļu nodaļai kārtot personu uzskaiti saskaņā ar šo nolikumu.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1994.gada 11.augusta lēmumu Nr.184

NOLIKUMS PAR DENACIONALIZĒTO UN LIKUMĪGAJIEM ĪPAŠNIEKIEM ATDOTO NAMU ĪRNIEKU UZSKAITI NODROŠINĀŠANAI AR DZĪVOKĻIEM UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU

 1. Īrniekus pieņem uzskaitē nodrošināšanai ar dzīvokļiem denacionalizētajos un likumīgajiem īpašniekiem atdotajos namos:

  1.1 ja īpašnieks pārņēmis namu avārijas stāvoklī,

  jāiesniedz dokumenti:

  gada laikā no īpašnieka iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības pienākums ir nodrošināt īrniekus ar līdzvērtīgām dzīvojamām telpām;

  1.2 ja nama īpašnieks un viņa ģimenes locekļi vēlas atgriezties savā namīpašumā un aizņemt dzīvokli,

  jāiesniedz dokumenti

  pamatojoties uz namīpašnieka iesniegumu, pašvaldība gada laikā nodrošina viena dzīvokļa atbrīvošanu īpašnieka vajadzībām, ierādot īrniekam līdzvērtīgu dzīvojamo telpu; ja īpašnieks denacionalizētajā namā saņēmis dzīvokli, viņam kopā ar laulāto un nepilngadīgajiem bērniem jāatbrīvo dzīvojamā telpa, ko viņš un viņa laulātais īrējis līdz šim;

  1.3 ja denacionalizētajos namos dzīvojošās vientuļās, darba nespējīgās personas, vientuļie pensionāri un politiski represētie piekrīt atbrīvot dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotajā namā īpašnieka ģimenei; ja dzīvojamā telpa nepieciešama īpašniekam vai viņa ģimenes locekļiem dzīvošanai;

  jāiesniedz dokumenti

  šajā punktā minētajiem īrniekiem piešķir gada laikā viņu veselības stāvoklim atbilstošu dzīvokli.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1994. gada 6. oktobra 331. lēmumu
 1. Denacionalizētā nama īrnieki tiek ņemti uzskaitē nodrošināšanai ar dzīvokļiem un noņemti no uzskaites ar domes lēmumu pēc domes dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas ieteikuma. Kad pieņemts domes lēmums par īrnieka uzņemšanu uzskaitē, īrnieku ieraksta reģistrācijas žurnālā. Domes lēmumu īrniekam paziņo viena mēneša laikā.

 1. Denacionalizēto vai likumīgajiem īpašniekiem atdoto namu īrnieki tiek pieņemti uzskaitē nodrošināšanai ar dzīvokļiem ar dzīvokļu komisijas lēmumu. Pēc tam, kad pieņemt dzīvokļu komisijas lēmums par īrnieka uzņemšanu uzskaitē, īrnieku ieraksta reģistrācijas žurnālā. Dzīvokļu komisijas lēmumu īrniekam paziņo viena mēneša laikā.

 1. Īrniekiem dzīvokļi tiek piešķirti, vadoties no:

 2. Dzīvokļi pirmkārt tiek piešķirti tiem īrniekiem, kuri ir Latvijas Republikas pilsoņi.

  Dzīvokļu nodaļa veic aptauju par pašvaldības namos dzīvojošo īrnieku vēlēšanos uzlabot savus dzīves apstākļus: