Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 1995. gada 9. marta 216. lēmumu

1994.gada 14.jūlijāNr.102

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
un namīpašuma denacionalizāciju
Jūrmalā, Iecavas ielā 3

Izskatot M.M., dzīvo Jūrmalā, Iecavas ielā 3; S. Ķ., dzīvo Jūrmalā, Iecavas ielā 3, 1992.gada 27.aprīļa iesniegumu Nr.528 par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Iecavas ielā 3 un Bārtas ielā 3, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja, ka, saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1993.gada 31.marta izziņu Nr.M-218, zemesgabals 1940.gada 21.jūlijā piederēja A.V., kurš miris 1942.gada 4.decembrī.

Nekustamā īpašuma pieprasītājas M.M. ir mazmeita un S.Ķ.- mazmeita.

Namīpašums nacionalizēts 1940.gada 4.novembrī.

Šobrīd namīpašuma Bārtas ielā 3 dzīvojamās ēkas lit.1, lit.2, lit.4 un palīgceltnes lit.5, lit.6, lit.7, lit.8 atrodas pansionāta "Pumpuri" valdījumā. Namīpašuma Bārtas ielā 3 dzīvojamā ēka lit.3 un palīgceltne lit.9 atrodas Kūrortu direkcijas Valsts uzņēmuma "Namu pārvalde" valdījumā.

Ēka Iecavas ielā 3 1941.gadā tika denacionalizēta un tā pašreiz atrodas M.M.un S. Ķ. īpašumā.

Zemesgabala 1281F platība pēc Zemesgrāmatas reģistrācijas datiem ir 3147 kv.m, reāli dabā 3147 kv.m.

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 1994.gada 1.jūlija Jūrmalas pilsētas namīpašumu denacionalizācijas komisijas akta un zemes komisijas sēdes protokola Nr.22, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1995. gada 9. marta 216. lēmumu
 1. Atzīt īpašuma tiesības uz zemesgabalu 1281F Jūrmalā, Iecavas ielā 3 un Bārtas ielā 3, 3147 kv.m platībā, M.M. 1/2 d.d. un S.Ķ. 1/2 d.d.

 2. Likvidēt adresi namīpašumam Jūrmalā, Bārtas ielā 3 un noteikt tam jaunu adresi Jūrmalā, Iecavas ielā 3 lit.1, lit.2, lit.3, lit.4, lit.5, lit.6, lit.7, lit.8. Ēkai Iecavas ielā 3 piešķirt lit.1a.

 3. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Iecavas ielā 3, ar zemesgabalu 3147 kv.m platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz to likumīgajām īpašniecēm M. M. 1/2 d.d. un S. Ķ. 1/2 d.d.

 4. Denacionalizēt uz zemesgabala atrodošos namīpašumu, kurš sastāv no dzīvojamām ēkām lit.1, lit.2, lit.3, lit.4 un palīgceltnēm lit.5, lit.6, lit.7, lit.8, atjaunojot īpašuma tiesības uz šo namīpašumu M. M. 1/2 d.d. un S.Ķ. 1/2 d.d.

 1. Atzīt īpašuma tiesības uz zemesgabalu 1281F Jūrmalā, Iecavas ielā 3 un Bārtas ielā 3, 3323 kv.m platībā M. M. 1/2 d.d. un S. Ķ.1/2 d.d.

 2. Likvidēt adresi namīpašumam Jūrmalā, Bārtas ielā 3 un noteikt tam jaunu adresi Jūrmalā, Iecavas ielā 3 lit.1, lit.2, lit.3, lit.4, lit.5, lit.6, lit.7, lit.8. Ēkai Iecavas ielā 3 piešķirt lit.1a un palīgceltnēm piešķirt lit.10 un lit.11.

 3. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Iecavas ielā 3, 3323 kv.m platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz 3147 kv.m (19/20 d.d.) likumīgajām mantiniecēm M. M.1/2 d.d. un S. Ķ. 1/2 d.d. un piešķirt lietošanā zemesgabalu 176 kv.m platībā (1/20 d.d.) M.M. 1/2 d.d. un S.Ķ. 1/2 d.d., nosakot, ka viņām ir tiesības saņemt zemesgabalu īpašumā par maksu, kompensējot zemes vērtību likumā noteiktajā kārtībā.

 4. Denacionalizēt uz zemesgabala atrodošos namīpašumu, kurš sastāv no dzīvojamām ēkām lit.1, lit.2, lit.3, lit.4 un palīgceltnēm lit.5, lit.6, lit.7, lit.8, atjaunojot īpašuma tiesības uz šo namīpašumu M. M.1/2 d.d. un S.Ķ.1/2 d.d.

 1. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabalam Iecavas ielā 3:

  namīpašumi atrodas 300 m aizsargjosla no Rīgas jūras līča.

 2. Viena mēneša laikā pašreizējam valdītājam Kūrortu direkcijas namu pārvaldei un pansionātam "Pumpuri" ar aktu nodot un īpašniecēm pārņemt nekustamo īpašumu, izslēdzot to no valdītāja bilances un valsts fonda.

 3. Mājas īpašniecēm ir obligāti ēku līdzšinējo valdītāju noslēgtie īres līgumi ar pastāvīgajiem īrniekiem.

 4. Uzdot mājas Iecavas ielā 3 īpašniecēm:

  8.1 saskaņot jebkurus ēku remontus, pārbūves, krāsojumu un teritorijas labiekārtojuma darbus Arhitektūras un plānošanas pārvaldē;

  8.2 pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  8.3 nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņu zemesgabalam;

  8.4 atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas viņu zemesgabala teritorijā un neiebilst pret to ekspluatāciju.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1995. gada 9. marta 216. lēmumu
  8.5. palīgceltni lit.9 nojaukt līdz 1996.gada 1.martam.

 5. Mājas īpašniecēm M.M. un S.Ķ. saņemt denacionalizācijas apliecību domes nekustamā īpašuma nodaļā.

 6. Īpašniecēm M.M. un S.Ķ. iesniegt pieteikumu Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļā izgatavot zemesgabala plānu īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1995. gada 9. marta 216. lēmumu
 1. Uzdot 8.5.punkta izpildes kontroli arhitektūras un plānošanas pārvaldes attiecīgā rajona arhitektam.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis