Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS VALDES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 14.septembra 428.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

1993. gada 28. oktobrīNr.578

Par zemes nodošanu lietošanā
un namīpašuma denacionalizāciju
Jūrmalā, Lienes ielā 6

Izskatot pilsoņu Vārds, Uzvārds, kas dzīvo adrese un Vārds, Uzvārds, kas dzīvo adrese, 1990.gada 2.aprīļa iesniegumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 6, valde konstatēja, ka pamatojoties uz īpašuma tiesību un radniecību pierādošiem dokumentiem, viņi ir šī nekustamā īpašuma likumīgie testamentārie mantinieki.

Namīpašums nacionalizēts 1962.gada 1.oktobrī. Šobrīd namīpašums atrodas n/p "MAJORI" valdījumā.

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 1993.gada 15.oktobra Jūrmalas pilsētas namīpašumu denacionalizācijas komisijas akta un Zemes komisijas sēdes protokola Nr.35, Jūrmalas pilsētas valde

nolemj:

 1. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 6, nododot lietošanā zemesgabalu 269 kv.m platībā saskaņā ar skici, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā pēc zemes ierīcības plāna sastādīšanas, galīgi uzmērot un robežas regulējot, nepārsniedzot 3% robežu.

2. Denacionalizēt uz zemesgabala atrodošos namīpašumu, kurš sastāv no dzīvojamās ēkas lit.1.

3. Atjaunot īpašuma tiesības uz namīpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 6 likumīgiem īpašniekiem Vārds, Uzvārds 1/4 dom.d. un Vārds, Uzvārds 3/4 dom.d un nodot lietošanā zemes gabalu 269 kv.m platībā

4. Viena mēneša laikā patreizējam valdītājam n/p "MAJORI" ar aktu nodot un īpašniekam pārņemt nekustamo īpašumu izslēdzot to no valdītāja bilances un valsts fonda.

5. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5203 001 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu

6. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļā izgatavot zemesgabala kadastrālo plānu un valdes Nekustamā īpašuma nodaļā saņemt denacionalizācijas apliecību īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā.

7. Zemesgrāmatu nodaļai pie nekustamā īpašuma reģistrācijas ņemt vērā zemesgabala platību, kas uzrādīta veicot precīzu zemesgabala uzmērīšanu Valsts zemes dienestā nepārsniedzot 3% robežu.

Padomes priekšsēdētāja vietniece    L.Začesta