Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS VALDES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 398.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

1993. gada 14. oktobrīNr.534

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
Jūrmalā, Teātra ielā 1

Izskatot pils. Vārds Uzvārds m. Uzvārds iesniegumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Teātra ielā 1, valde konstatēja, ka pamatojoties uz īpašuma tiesību un radniecību pierādošiem dokumentiem, viņa ir šī nekustamā īpašuma likumīga mantiniece.

Namīpašums nacionalizēts 1940.gada 6.decembrī. Namīpašums ar Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 28.maija lēmumu nodots Vārds Uzvārds valdījumā.

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 1993.gada 1.oktobra Jūrmalas pilsētas namīpašumu denacionalizācijas komisijas akta un Zemes komisijas sēdes protokola Nr.33, Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

1. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Teātra ielā 1, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemesgabalu 1340 kv.m platībā saskaņā ar skici, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc zemes ierīcības plāna sastādīšanas, galīgi uzmērot un robežas regulējot, nepārsniedzot 3% robežu.

2. Atjaunot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Teātra ielā 1 likumīgai mantiniecei Vārds Uzvārds.

3. Ēkām un būvēm saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju. Svītrots ar domes 2016.gada 18.augusta 398.lēmumu

4. Zemesgrāmatu nodaļai pie nekustamā īpašuma reģistrācijas ņemt vērā zemesgabala platību, kas uzrādīta veicot precīzu zemesgabalu uzmērīšanu Valsts zemes dienestā.

Padomes priekšsēdētāja vietniece    L.Začesta