Iestādes uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta, iespējas saņemt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

 

Pakalpojumi

  • sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
  • sniedz veselību veicinošus pakalpojumus;
  • sniedz izglītošanas pakalpojumus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, veselību veicinošā jomā.

Aprūpes mājās nodaļa sniedz pakalpojumus personām, kuras obejktīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgas veselības traucējumiem nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas laikā invalīdiem ar garīgās veselības traucējumiem.

Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem sniedz sociālos pakalpojumus pensijas vecuma personām, kā arī invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem.

Grupu dzīvokļu pakalpojumu nodaļa nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi.

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa sniedz pakalpojumus pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem.

Mācību centrs īsteno profesionālās pilnveides, tālākizglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanu pieaugušām personām.

Naktspatversme nodrošina personas bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas ar nakstmītni, vakariņām, brokastīm, un personiskās higiēnas iespējām - Raiņa ielā 62; tālrunis 29403992.

Pavadoņu, asistentu nodaļa sniedz  pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas un pirmspensijas vecuma personām.

Servisa dzīvokļa pakalpojumu nodaļa sniedz pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem pamatvajadzību apmierināšanai, sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanai, saglabāšanai un uzlabošanai.

Speciālā autotransporta nodaļa sniedz pakalpojumus personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu nodaļa sniedz fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti un farmakoterapijas pakalpojumus no opiātiem atkarīgām personām.

Veselību veicinošo pakalpojumu nodaļa administrē aģentūras sniegtos veselību veicinošos pakalpojumus.

Zupas virtuves pakalpojumu nodaļa sniedz zupas virtuves pakalpojumus ārkārtas situācijā nonākušām personām.

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona vēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē.

 

 Kontakti:

adrese: Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV 2015
e-pasts: VVSPC@jurmala.lv
tālrunis: 67760569
fakss: 67769543
mājas lapa:  www.jurmalasac.lv
direktora p.i.: Agita Bērzupe
e-pasts: agita.berzupe@jurmala.lv
Galvenā grāmatvede: Silvija Ulmane
e-pasts: silvija.ulmane@jurmala.lv

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.augusta nolikums Nr.37 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18.augusta lēmums Nr.368 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem