Ģimene

Adopcija; bērna un mantisko interešu aizstāvība; jaundzimušo, laulības, miršanas gadījumu reģistrācija; paternitātes atzīšana; personas paraksta apliecinājums; svinīgu ceremoniju vadīšana; tautības, vārda, uzvārda maiņa.

Izglītība

Atbalsts pirmsskolas izglītības nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē; bērnu un jauniešu nometnes; ēdināšanas maksas atvieglojumi; izglītības programmu licencēšana; izglītojamo reģistrēšana un uzņemšana izglītības iestādēs; naudas balvas izglītojamajiem; pedagoģiski medicīniskā komisija.

Sociālā palīdzība un pakalpojumi, veselība, nodarbinātība

Aprūpe mājās; asistenta pakalpojums; dienas centri bērniem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīgās veselības traucējumiem, romu tautības iedzīvotājiem; grupu dzīvoklis; higiēnas centrs; ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem; pansionāts; sociālā aprūpe bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā; īslaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām; jauniešu pārejas māja; nakts patversme; pavadoņa pakalpojums; servisa dzīvoklis; sociālā rehabilitācija; sociālā un veselības aprūpe institūcijā pilngadīgām personām; specializētā darbnīca; speciālais transports; zupas virtuve.

Pašvaldības palīdzība, neizvērtējot ģimenes ienākumus; sociālās garantijas bāreņiem; sociālā palīdzība.

Veselību veicinoši pakalpojumi.

Darba piedāvājumi.

Nodokļi, nodevas, nomas maksas

Caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā.

Nekustamā īpašuma nodoklis: atvieglojumi; izziņas par parādu neesamību; maksātāju reģistrācija; pārmaksas summas atmaksāšana; pieteikšanās elektroniskai maksāšanas paziņojumu saņemšanai; vienošanās par parāda samaksas termiņu pagarināšanu.

Nekustamā īpašuma nomas maksa: izziņas parādu neesamību; rēķinu izrakstīšana un maksātāju uzskaite.

Mājoklis, nekustamais īpašums, drošība

Deklarētā dzīvesvieta: izziņa; ziņu anulēšana; deklarēšana; deklarēšana personas dzīvesvietā.

Pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņa; īres līguma grozīšana; palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības; izziņa par zemes iegūšanu īpašumā; pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšana; pašvaldības publiskie reģistri; pludmales nogabalu iznomāšana; ūdenstilpju noma.

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana.

Būvniecība

Būvvaldes pieņemtie lēmumi; saņemtie iesniegumi.

Teritorijas zonējums; adreses piešķiršana; priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai; zemes ierīcības projekta uzsākšana; zemes vienību veidošana.

Būvniecības pieteikums; būvatļaujas; krāsu pase; projektu saskaņošana; sezonas objekti; tehniskie noteikumi būvniecībai.

Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā; būvdarbu pabeigšana; ēku un būvju nojaukšanas lēmums; izziņa par būves neesību; kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista atzinums objekta nodošanai ekspluatācijā.

Arhīva izziņas, dokumentu kopijas.

Reklāmas objekti.

Dati mērniecības darbu veikšanai; atzinums par inženierbūvju izbūves atbilstību būvprojektam; dati no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna; rakšanas darbu atļaujas; vispārējs pieteikums Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumam.

Būvniecības ieceres skaņošana Koku vērtēšanas komisijā.

Atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai.

Atļaujas, saskaņojumi, licences

Atļaujas tirdzniecībai un pakalpojumiem publiskās vietās, ielu tirdzniecības organizēšanai; saskaņojums alkoholisko dzērienu tirdzniecībai novietnē.

Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanas atļauja.

Būvniecības ieceres skaņošana Koku vērtēšanas komisijā; koku ciršanas, vainagošanas atļaujas.

Licencētā makšķerēšana Varkaļu kanālā; rūpnieciskās zvejas tiesību noma.

Caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā; pasažieru komercpārvadājumu licences; licences kartītes.

Publisko pasākumu organizēšanas atļauja; sapulču, gājienu un piketu rīkošanas atļauja.

Reklāmas objekti.

Kultūras, izglītības un sporta iestāžu pakalpojumi

Bibliotēku, Jūrmalas pilsētas muzeja maksas pakalpojumi; telpu noma pasākumu organizēšanai.

Pašvaldības informācijas pakalpojumi

Apmeklētāju apkalpošana; informācija par iesnieguma virzību; pašvaldības publiskie reģistri; publiskie interneta pieejas punkti; kopēšana.

Pašvaldības atbalsts

Braukšanas maksas atvieglojumi.

Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības iestādēs.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursi.

Projektu konkurss "Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā";  radošā darba stipendijas.

Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss.

Līdzekļu piešķiršana sportam.

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā; izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Tūrisma pakalpojumi

Dalības tūrisma gadatirgos, pieredzes apmaiņas vizīšu, semināru, lekciju, konferenču organizēšana; tūrisma informācija; tūrisma informatīvie materiāli; tūrisma norāžu plākšņu kājāmgājējiem un autobraucējiem tūrisma mītnēm projekta saskaņošana; Jūrmalu raksturojošu tūrisma produktu piedāvāšana; monētas-suvenīra iegāde suvenīra automātos.