Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru adresātam ir tiesības apstrīdēt. Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt veiktajam aprēķinam, viņam ir tiesības lūgt pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Jāņem vērā, ka to var izdarīt ierobežotā laika periodā – pašrocīgi vai elektroniski parakstīts rakstveida pieprasījums jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanās dienas (ja maksāšanas paziņojumu nosūta pa pastu, tas stājas spēkā astotajā dienā no reģistrācijas dienas iestādē, bet ja to nosūta pa e-pastu - otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas). Nodokļa maksātāja pieprasījums tiek izskatīts 30 dienu laikā. Ja to atzīst par pamatotu, izdod jaunu maksāšanas paziņojumu, bet atteikuma gadījumā nodokļa maksātājs saņem lēmumu, kuru nepieciešamības gadījumā arī iespējams apstrīdēt.

 

Jāņem vērā, ka administratīvā akta apstrīdēšana neaptur tā darbību, tas nozīmē, ka nodokļa maksājumi saskaņā ar maksāšanas paziņojumu jāveic arī tad, ja nodokļa maksātājs ir iesniedzis pieprasījumu tos pārskatīt, bet lietas izskatīšana vēl nav pabeigta.