Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1. janvārī, piemērojot likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes. Vispārīgajā gadījumā zemei piemēro nodokļa likmi 1,5% no kadastrālās vērtības, savukārt dzīvojamām mājām – 0,2%, 0,4%, un 0,6% no kadastrālās vērtības (jo zemāka kadastrālā vērtība, jo zemāku likmi piemēro). Juridiskajām personām piederošos īpašumus apliek ar 1,5% nodokļa likmi (izņēmums ir dzīvojamās mājas, kas izīrētas dzīvošanai un īres tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā).

 

Tā kā nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests, kadastrālo vērtību var pārbaudīt Valsts zemes dienesta portālā www.kadastrs.lv.

 

Ja personai pieder tikai daļa no nekustamā īpašuma, nekustamā īpašuma nodokli aprēķina atbilstoši kopīpašnieka (kopvaldītāja) domājamai daļai kopīpašumā (kopvaldījumā). Turklāt starp kopīpašniekiem noteikto nekustamā īpašuma lietošanas kārtību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiesvedību praksi neizmanto nodokļa aprēķinā un nodokli aprēķina saskaņā ar zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām īpašuma vai valdījuma domājamajām daļām.

 

Aprēķinot NĪN, tiek ņemti vērā personai uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” vai Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu pamata piešķirtie nodokļa atvieglojumi. Kopumā NĪN atvieglojumus Jūrmalas pilsētā saņem vairākas nodokļu maksātāju grupas 25–90% apmērā. Visi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, saņem 70% atvieglojumus NĪN par zemi.

 

Savukārt 90% atvieglojums par zemes īpašumu pienākas daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, ģimenēm, kurās ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, maznodrošinātām personām, ģimenēm, kuras audzina aizbildniecībā esošu bērnu vai bērnu bez apgādnieka, personām, kurām tika atjaunotas īpašuma tiesības, vai viņu mantiniekiem, vai tuviem radiniekiem, zemes labticīgiem ieguvējiem, kas ir vientuļi pensionāri un ir bez Civillikumā noteiktiem apgādniekiem. Daļa atvieglojumu tiek piešķirta automātiski, izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju (piemēram, par deklarēto dzīvesvietas adresi), savukārt citu atvieglojumu saņemšanai personai jāiesniedz iesniegums.