NĪN maksā persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs (saskaņā ar ierakstiem zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā), vai lietotājs (piemēram, valstij vai pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma lietošanas gadījumā). Vispārīgā gadījumā pašvaldība pati identificē jaunus nodokļa maksātājus un ar nodokli apliekamos objektus, sekojot izmaiņām zemesgrāmatā un kadastra informācijas sistēmā, taču ir atsevišķi gadījumi, kad normatīvie akti uzliek par pienākumu personai pašai pieteikties pašvaldībā, piemēram, ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības, vai mantojuma gadījumā iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu.

 

Tāpat jāatceras, ka NĪN maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā pārdevējs ir atbildīgs par nodokļa nomaksu par visu gadu, kurā darījums tiek reģistrēts zemesgrāmatā.

 

Zemesgrāmatas ieraksti ir publiski pieejami, līdz ar to nepieciešamības gadījumā katrs var ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas (www.zemesgramata.lv) nodalījumos un pieprasīt no tās informāciju.

 

Maksāšanas paziņojumu nosūta par katru īpašumu, tāpēc persona var saņemt arī vairākus maksāšanas paziņojumus atkarībā no īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu skaita.

Jāņem vērā, ka NĪN aprēķina arī par ekspluatācijā nenodotām ēkām, kas reģistrētas kadastra informācijas sistēmā, savukārt dzīvojamo māju palīgēkas (piemēram, šķūņus un saimniecības ēkas), ja tās neizmanto saimnieciskajā darbībā, Jūrmalā ar nodokli neapliek.