Saskaņā ar "Likuma par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto uz 2016. gada 16. decembra domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: