Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
558 Lēmums
Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā
Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā
25.11.2016
559 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.411 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.411 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”
25.11.2016
560 Lēmums
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm
25.11.2016
561 Lēmums
Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” noslēgumu
Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta “Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu” noslēgumu
25.11.2016
562 Lēmums
Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanu
Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanu
25.11.2016
563 Lēmums
Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projekta „Kopā esam” noslēgumu
Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projekta „Kopā esam” noslēgumu
25.11.2016
564 Lēmums
Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā
Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā
25.11.2016
565 Lēmums
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „IN!” noslēgumu
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projekta „IN!” noslēgumu
25.11.2016
566 Lēmums
Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
25.11.2016
567 Lēmums
Par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā
Par izglītības iestāžu nominēšanu dalībai programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā
25.11.2016
568 Lēmums
Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta “ Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana ” noslēgumu
Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta “ Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana ” noslēgumu
25.11.2016
569 Lēmums
Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem
Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem
25.11.2016
570 Lēmums
Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem
Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem
25.11.2016
571 Lēmums
Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem
Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem
25.11.2016
572 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
25.11.2016
573 Lēmums
Par pilnvarojumu atzīt par atmestu nolietotu transportlīdzekli un uzsākt administratīvo lietvedību
Par pilnvarojumu atzīt par atmestu nolietotu transportlīdzekli un uzsākt administratīvo lietvedību
25.11.2016
574 Lēmums
Par pilnvarojumu atzīt transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa un uzsākt administratīvo lietvedību
Par pilnvarojumu atzīt transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa un uzsākt administratīvo lietvedību
25.11.2016
575 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.11.2016
576 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-127, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.11.2016
577 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, un Engures ielā 6-55, Jūrmalā, īres līgumu noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, un Engures ielā 6-55, Jūrmalā, īres līgumu noslēgšanu
25.11.2016
578 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 – 28 , Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 – 28 , Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
25.11.2016
579 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
25.11.2016
580 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-75, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
25.11.2016
581 Lēmums
Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.11.2016
582 Lēmums
Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-320, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-320, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.11.2016
583 Lēmums
Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.11.2016
584 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Slokas ielā 45, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Slokas ielā 45, Jūrmalā
25.11.2016
585 Lēmums
Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 8, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 8, Jūrmalā
25.11.2016
586 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
25.11.2016
587 Lēmums
Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā”
Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā”
25.11.2016
588 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.11 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.11 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” atcelšanu
25.11.2016
589 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā
25.11.2016
590 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā
25.11.2016
591 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
25.11.2016
592 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu
25.11.2016
593 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19 ” atcelšanu daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.102 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19 ” atcelšanu daļā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
25.11.2016
594 Lēmums
Par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu
Par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu
25.11.2016
595 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 66, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 66, Jūrmalā
25.11.2016
596 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 20, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 20, Jūrmalā
25.11.2016
597 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Artilērijas ielā 2, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Artilērijas ielā 2, Jūrmalā
25.11.2016
598 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā
25.11.2016
599 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 37, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 37, Jūrmalā
25.11.2016
600 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 53, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 53, Jūrmalā
25.11.2016
601 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 81A, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 81A, Jūrmalā
25.11.2016
602 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 33, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 33, Jūrmalā
25.11.2016
603 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 27, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 27, Jūrmalā
25.11.2016
604 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 41, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 41, Jūrmalā
25.11.2016
605 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 7, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lienes ielā 7, Jūrmalā
25.11.2016
606 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95A, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 95A, Jūrmalā
25.11.2016
607 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līču ielā 2, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Līču ielā 2, Jūrmalā
25.11.2016