Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
427 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu
15.09.2016
428 Lēmums
Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle) maksas pakalpojumiem
Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle) maksas pakalpojumiem
15.09.2016
429 Lēmums
Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem
Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem
15.09.2016
430 Lēmums
Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu
Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu
15.09.2016
431 Lēmums
Par budžetā plānotā finansējuma palielināšanu būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrādei un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzībai
Par budžetā plānotā finansējuma palielināšanu būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrādei un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzībai
15.09.2016
432 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.395 “Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.395 “Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu”
15.09.2016
433 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 “Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 “Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”
15.09.2016
434 Lēmums
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
15.09.2016
435 Lēmums
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
15.09.2016
436 Lēmums
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
15.09.2016
437 Lēmums
Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam
Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam
15.09.2016
438 Lēmums
Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gada prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-09-2016 atklātā projektu konkursā
Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gada prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-09-2016 atklātā projektu konkursā
15.09.2016
439 Lēmums
Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā
Par dalību Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 atklātā projektu konkursā
15.09.2016
440 Lēmums
Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” īstenošanu
Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” īstenošanu
15.09.2016
441 Lēmums
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā
15.09.2016
442 Lēmums
Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu
Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu
15.09.2016
443 Lēmums
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu “Get involved” (“Iesaistīties”)
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu “Get involved” (“Iesaistīties”)
15.09.2016
444 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.12 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared””
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.12 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared””
15.09.2016
445 Lēmums
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” īstenošanu
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” īstenošanu
15.09.2016
446 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
15.09.2016
447 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-63, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
15.09.2016
448 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.307 „Par dalību darbības programmas 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.307 „Par dalību darbības programmas 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā”
15.09.2016
449 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Skrundas ielā 1, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Skrundas ielā 1, Jūrmalā
15.09.2016
450 Lēmums
Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā
15.09.2016
451 Lēmums
Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā Nr. 261 „Par namīpašuma denacionalizāciju”
Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā Nr. 261 „Par namīpašuma denacionalizāciju”
15.09.2016
452 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
15.09.2016
453 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
15.09.2016
454 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
15.09.2016
455 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienību robežu pārkārtošanu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Kalēju ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienību robežu pārkārtošanu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Kalēju ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
15.09.2016
456 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā
15.09.2016
457 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā
15.09.2016
458 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā apstiprināšanu
15.09.2016
459 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu
15.09.2016
460 Lēmums
Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par neapdzīvojamo telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
15.09.2016
461 Lēmums
Par apbūvēta zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā iznomāšanu
Par apbūvēta zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā iznomāšanu
15.09.2016
462 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu
15.09.2016
463 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”
15.09.2016
464 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
15.09.2016
465 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”
15.09.2016
466 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”
15.09.2016
467 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”
15.09.2016
468 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”
15.09.2016
29 Saistošie noteikumi
Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

15.09.2016
30 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”
15.09.2016
31 Saistošie noteikumi
Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
15.09.2016
40 Nolikums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 10. marta nolikumā Nr.11 “Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 10. marta nolikumā Nr.11 “Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums”
15.09.2016
41 Nolikums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”
15.09.2016
42 Nolikums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra nolikumā Nr.38 “Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra nolikumā Nr.38 “Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”
15.09.2016
43 Nolikums
Nolikums par metodisko apvienību darbību
Nolikums par metodisko apvienību darbību
15.09.2016
44 Nolikums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
15.09.2016