Darbinieku kontakti
Struktūrvienība -
Nodaļa -
Atcelt filtru
Administratīvā komisija
Nosaukums: Administratīvā komisija
Adrese: Jomas iela 17, Jūrmalā, LV-2015
E-pasts: Administrativa_komisija@jurmala.lv
Tālrunis: 67093946
Apraksts:

Darbība

 • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādītājiem administratīvo pārkāpumu protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar LAPK 210.pantu;
 • kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, sniedz ziņas IIIS Integrētai Iekšlietu Informācijas Sistēmai;
 • sagatavo materiālus un pārstāv pārsūdzētos administratīvo pārkāpumu lietu pieņemtos lēmumus tiesā.

 

Administratīvās komisijas nolikums

Administratīvās komisijas sastāvs:

 • Andra Tukāne – komisijas priekšsēdētāja;
 • Stanislava Spila - komisijas atbildīgā sekretāre;
 • Signe Diura - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietniece, juriste;
 • Valdis Kivkucāns - Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Helmuts Staško - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks;
 • Aina Birina - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;
 • Elīna Siliņa - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sociālā darba vadītāja;
 • Ingūns Pičs - Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektors;
 • Irēna Elfrīda Drupa - Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas bērnu tiesību aizsardzības speciāliste.
Kartes koordinātas:
56.9729734,23.793898
Administratīvi juridiskā pārvalde
Nosaukums: Administratīvi juridiskā pārvalde
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala
E-pasts: Administrativi_juridiska_parvalde@jurmala.lv
Tālrunis: 67093816
Apraksts:

Darbība

 • nodrošina domē un tās apmeklētāju apkalpošanas centrā ienākošo un izejošo dokumentu reģistrāciju, apriti un kontroli;
 • organizē apmeklētāju apkalpošanas centra darbu, nodrošina apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;
 • nodrošina domes arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu;
 • nodrošina domes sēžu, komiteju, patstāvīgo komisiju, vadības sanāksmju un darba grupu darbu, sniedzot organizatoriska un juridiska rakstura atbalstu;
 • veic nepieciešamos pasākumus vietējās pašvaldības domes un Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanu organizēšanā;
 • nodrošina pārskatāmu pašvaldības interešu aizstāvību tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī kontrolē pieņemto nolēmumu izpildi; nodrošina pašvaldības administratīvo ēku, kuras izmanto domes struktūrvienības valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Attīstības pārvalde
Nosaukums: Attīstības pārvalde
Adrese: Dubultu prospekts 2; juridiskā adrese (korespondencei):
E-pasts: Attistibas_parvalde@jurmala.lv
Tālrunis: 67511486
Apraksts:

Darbība

 • izstrādā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus un piedalās reģionālo un nacionālo attīstības dokumentu izstrādē;
 • sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību un nodarbinātības jautājuma risināšanu pašvaldībā;
 • koordinē finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un nacionālajiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības programmām un fondiem;
 • nodrošina vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu pašvaldībā;
 • izstrādā pašvaldības sabiedriskā transporta uzturēšanas un attīstības koncepciju; koordinē, pārrauga un kontrolē pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru komercpārvadājumus;
 • organizē, koordinē un kontrolē pašvaldības īpašumu objektu būvprojektēšanu, pašvaldības īpašuma objektu būvniecības darbus un kapitālā remonta darbus;
 • organizē un izstrādā priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanu un būvniecību;
 • organizē, koordinē un kontrolē pašvaldības īpašuma objektu projektēšanu, pašvaldības īpašuma objektu kapitālās celtniecības darbus, pašvaldības īpašuma objektu kapitālā un kārtējā remonta darbus;
 • nodrošina pašvaldības administratīvās teritorijas ceļu satiksmes organizēšanu atbilstoši pašvaldības kompetencei.
   

Attīstības pārvaldes nolikums

 

Būvniecības projektu vadības nodaļa

adrese: Jomas ielā 17
juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9684721,23.7745692
Bāriņtiesa
Nosaukums: Bāriņtiesa
Adrese: Dubultu prosp.1
E-pasts: Barintiesa@jurmala.lv
Tālrunis: 67764573
Apraksts:

Galvenie uzdevumi:

 • Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu domstarpības.
 • Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem.
 • Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.
 • Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu.
 • Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē.
 • Lemj par adopciju un dod atzinumu.

 

Kādos gadījumos jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā:

 • Ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
 • Ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • Ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

 

Nolikums

Kartes koordinātas:
56.969015,23.7742955
Budžeta nodaļa
Nosaukums: Budžeta nodaļa
Adrese: Jomas iela 1/5
E-pasts: Budzeta_nodala@jurmala.lv
Tālrunis: 67093982
Apraksts:

Galvenie uzdevumi 

 • izstrādā pašvaldības budžeta projektu nākamajam budžeta gadam, ievērojot valsts budžeta likumu, un iesniedz to izskatīšanai deputātu komitejās, pamatojoties uz pašvaldības budžeta finansēto institūciju finanšu pieprasījumiem;
 • veic finansējuma novirzīšanu atbilstoši apstiprinātajiem budžeta asignējumiem un budžeta tāmēm;
 • sekmē pašvaldības institūciju akumulēto finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu pašvaldības funkciju pildīšanai;
 • nodrošina savstarpējo norēķinu veikšanu ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiemi; veic valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali atbilstoši pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un Izglītības nodaļas sniegtajiem datiem, kā arī sniedz priekšlikumus tās apstiprināšanai pašvaldības budžetā;
 • veic pašvaldības kapitālsabiedrību finansiālās darbības analīzi atbilstoši apstiprinātajam kapitālsabiedrības finanšu plānam.

 

Budžeta nodaļas nolikums

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Centralizētā grāmatvedība
Nosaukums: Centralizētā grāmatvedība
Adrese: Jomas iela 1/5
E-pasts: Centralizeta_gramatvediba@jurmala.lv
Tālrunis: 67093806
Apraksts:

Galvenie uzdevumi 

 • veic pašvaldības un domes finanšu operāciju grāmatvedības uzskaiti, reģistrējot un iegrāmatojot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem;
 • veic pašvaldības un domes finanšu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;
 • veic uzskaiti par pašvaldības institūciju norēķinu kontos esošo naudas līdzekļu kustību;
 • nodrošina pašvaldības un domes finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu, atbilstoši piešķirtiem budžeta līdzekļiem un attaisnojuma dokumentiem;
 • nodrošina savlaicīgus norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām precēm apstiprinātā budžeta ietvaros un atbilstoši attaisnojuma dokumentiem;
 • nodrošina Eiropas Savienības finansēto projektu grāmatvedības uzskaiti;
 • organizē kases darbu naudas saņemšanai un izsniegšanai.

 

Centralizētās grāmatvedības nolikums

 

Kases darba laiks  
pirmdiena  8.30–13.00 un 13.30–18.00
otrdiena–ceturtdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
Pieņemšanas laiks pie speciālistiem
pirmdiena plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

 

 

 

Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Dzimtsarakstu nodaļa
Nosaukums: Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Paula Stradiņa iela 6
E-pasts: Dzimtsarakstu_nodala@jurmala.lv
Tālrunis: 67752332
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • nosaka tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu – laulību reģistrēšanā;
 • reģistrē un paziņo dzimšanas faktu;
 • reģistrē un paziņo miršanas faktu;
 • reģistrē laulības, kas noslēgtas pie noteiktu konfesiju garīdzniekiem;
 • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas lietas, sagatavo atzinumus, pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegumiem;
 • pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;
 • pieņem iesniegumus un sagatavo dokumentus vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai, tos iesniedzot departamentam;
 • atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulēt, papildina un labot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumiem, administratīvajiem aktiem, nodaļas atzinumu vai ieinteresēto personu iesniegumiem;
 • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma;
 • sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamās ziņas par personu laulību reģistrāciju un izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai;
 • sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku reģistrētajiem miršanas faktiem;
 • organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu nodaļā.

 

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Maksas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā (izcenojumi eiro)

 

Samaksa par Dzimtsarakstu nodaļā sniegtajiem pakalpojumiem notiek tikai ar norēķinu kartēm. Skaidrā naudā apmaksu var veikt bankā, saņemot norēķinu konta numuru Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Pakalpojumu pieteikšanas iespējas portālā www.latvija.lv

 

Pieņemšanas laiks:  
pirmdienās   10.00_13.00
otrdienās         8.0012.00
trešdienās        9.00–13.00
ceturtdienās   13.00–18.00
piektdienās       9.00–12.00
Kartes koordinātas:
56.9875208,23.8728116
Iepirkumu birojs
Nosaukums: Iepirkumu birojs
Adrese: Jomas iela 17
E-pasts: Iepirkumu_birojs@jurmala.lv
Tālrunis: 29156399
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • izstrādā pašvaldības iekšējos normatīvos aktus domes struktūrvienību un pašvaldības padotībā esošo iestāžu iepirkumu organizēšanai un veikšanai;
 • veikc iepirkumu procedūras publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai, sagatavojot iepirkumu dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz iepirkumu pasūtītāju - domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu pieprasījumiem;
 • veikc centralizētos publiskos pašvaldības iepirkumus;
 • pārbauda un saskaņo publisko iepirkumu līgumus, kontrolt to atbilstību publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem, iepirkumu dokumentiem un iepirkumu komisiju lēmumiem;
 • izveido iepirkumu datu bāzi, to pastāvīgi aktualizējot un pilnveidojot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   

Iepirkuma biroja nolikums

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9729734,23.793898
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde
Nosaukums: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde
Adrese: Jomas iela 1/5
E-pasts: IKT_parvalde@jurmala.lv
Tālrunis: 67093831
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • līdzdarbojas veidošanā un īsteno vienotu pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju stratēģiju saskaņā ar pašvaldības stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem;
 • izstrādā un realizē detalizētu IKT attīstības un rīcības plānu atbilstoši IKT stratēģijai un citiem pašvaldības plānošanas dokumentiem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • ievieš, uztur un attīsta nepieciešamo IKT infrastruktūru un informācijas sistēmas pašvaldības, tās struktūrvienībās un pašvaldības padotībā esošo iestāžu funkciju un to veicamā darba atbalstam;
 • piedalās informācijas sabiedrības veidošanas procesā, nodrošinot pašvaldības atpazīstamību kā radošu informācijas sabiedrības attīstīšanas līderi.
   

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa
Nosaukums: Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa
Adrese: Edingurgas prosp. 75
E-pasts: Inzenierbuvju_un_geodezijas_nodala@jurmala.lv
Tālrunis: 67147594
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • sadarbībā ar Valsts zemes dienestu veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veic pašvaldības vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu;
 • aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju, dambju un krasta nostiprinājumu izvietojuma plānus, nodrošina pašvaldības meliorācijas sistēmu datu iesniegšanu reģistrācijai un aktualizēšanu valsts sabiedrībai „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra daļai un Valsts zemes dienesta kadastra daļai;
 • sagatavo inženierbūvju plānošanas uzdevumus vai atzinumus izskatīšanai būvvaldē pēc fizisko un juridisko personu iesniegumiem saistībā ar inženierbūvju, komunikāciju un meliorācijas sistēmu būvniecības iecerēm;
 • izsniedz izziņas par būvobjektu infrastruktūras izbūves ģeodēzisko atbilstību akceptētiem projektiem un izsniegtajām atļaujām, izsniedz izziņas par apgrūtinājumiem un kontrolē to iezīmēšanu apgrūtinājumu un topogrāfiskajos plānos;
 • sagatavo domes lēmumu projektus par infrastruktūras objektu būvniecību, to sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un rezultātu apstiprināšanu.
 
 
Projektu sējumu pieņemšana un izsniegšana
Pieņemšanas laiks: pirmdiena  14.00–17.00
otrdiena–piektdiena    9.00–13.00
adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
kabinets: 3. stāvs, 52. kab.
tālrunis: 67752634
mob.tālr. 28340081
e-pasts: pasts@jurmala.lv
projektu pieņemšanas
speciāliste – lietvede:
Iveta Baumgarte
e-pasts: iveta.baumgarte@jurmala.lv

 

Iesniegumu un dokumentu (izņemot projektu sējumus) pieņemšana un izsniegšana

Darba laiks: pirmdiena  8.30-13.00 un 13.30-18.00
otrdiena–piektdiena 8.30-13.30 un 13.30-17.00
piektdiena 8.30-13.00 un 13.30-16.00
adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
kabinets: 2. stāvs, 30. kab.
tālrunis: 6714 7592
e-pasts: pasts@jurmala.lv
Kartes koordinātas:
56.979555,23.8434054
Izglītības pārvalde
Nosaukums: Izglītības pārvalde
Adrese: Dubultu prosp.1 lit.1
E-pasts: Izglitibas_parvalde@jurmala.lv
Tālrunis: 67511492
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • nodrošina pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iegūšanu;
 • organizē profesionālās ievirzes, interešu izglītības un mūžizglītības pieejamību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai;
 • izstrādā un realizē pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā;
 • nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un veic iekļaujošas izglītības atbalsta darbību;
 • pārrauga bērnu tiesību aizsardzību pašvaldībā.
   

Izglītības pārvaldes nolikums
 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.969015,23.7742955
Īpašumu pārvalde
Nosaukums: Īpašumu pārvalde
Adrese: Jomas iela 1/5
E-pasts: Ipasumu_Parvalde@jurmala.lv
Tālrunis: 67093802
Apraksts:

Darbība

 • pašvaldības piederošā vai piekrītoša nekustamā īpašuma vienota funkcionāla pārraudzība pašvaldības īpašumu pārvaldības jautājumos;
 • organizē pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un pašvaldības budžetā iemaksājamo ieņēmumu uzskaiti;
 • realizē pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem; nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;
 • nodrošina pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību; nodrošina kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldītā kapitāla efektīvu atdevi, kā arī pārrauga pašvaldības patstāvīgo funkciju realizēšanu.
   

Īpašumu pārvaldes nolikums
 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Kultūras nodaļa
Nosaukums: Kultūras nodaļa
Adrese: Muižas iela 7
E-pasts: Kulturas_nodala@jurmala.lv
Tālrunis: 29100003
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • koordinē un kontrolē pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras organizāciju darbu;
 • sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību kultūras mantojuma saglabāšanas un kultūras jaunrades jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām organizācijām;
 • koordinē pašvaldības teritorijā esošo kultūras jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību;
 • organizē un vada vietēja un starptautiska mēroga kultūras projektus;
 • plāno, koordinē un īsteno pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem kultūras jomā;
 • popularizē kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras pieejamību kā pilnvērtīga un mūsdienīga dzīvesveida sastāvdaļu.
   

Kultūras nodaļas nolikums
 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9800091,23.8548874
Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde
Nosaukums: Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde
Adrese: Jomas iela 1/5
E-pasts: Marketinga_un_arejo_sakaru_parvalde@jurmala.lv
Tālrunis: 67093861
Apraksts:

Darbība

 • veicina Jūrmalas pilsētas un pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • nodrošina informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības darbību un aktualitātēm;
 • koordinē pašvaldības mārketinga stratēģijas īstenošanu, stiprinot pilsētas pozīciju iedzīvotāju interešu aizstāvībā, biznesa vides nostiprināšanā un investīciju un tūristu piesaistē;
 • sekmē pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības pārvaldē un iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti;
 • izstrādā pašvaldības starptautiskās sadarbības programmas un piedalās to īstenošanā;
 • nodrošina domes oficiālo ārvalstu delegāciju uzņemšanu un oficiālo domes amatpersonu ārvalstu vizīšu sagatavošanu un norisi;
 • nodrošina pašvaldības tūrisma attīstības stratēģijas, kūrorta koncepcijas un ikgadējā tūrisma mārketinga plāna izstrādi, ieviešanu un aktualizēšanu;
 • nodrošina pašvaldības informācijas centru izveidošanu un darbību.
   

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Personāla nodaļa
Nosaukums: Personāla nodaļa
Adrese: Jomas iela 1/5
E-pasts: Personala_nodala@jurmala.lv
Tālrunis: 67093921
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • Izstrādā personāla politiku un stratēģiju, un vada tās ieviešanu sadarbībā ar domes vadību;
 • noformē, kārto un aktualizē domes darbinieku un pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītāju personāla lietas; organizē un vada darbinieku piesaisti un pretendentu atlasi uz vakantajām amata vietām, noformē darbā pieņemšanu;
 • koordinē amatu klasificēšanu un nodrošina amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošanu; organizē izpilddirektora uzdevumā domē pastāvošo amatu analīzi un novērtēšanu, kā arī personāla kompetences un darba rezultātu novērtēšanu;
 • koordinē sadarbību ar arodbiedrībām;
 • sadarbojas ar domes struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm personāla apmācības jomā, izstrādā apmācības plānu un kopīgus apmācību projektus.
   

Personāla nodaļas nolikums

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9729265,23.7888059
Pilsētplānošanas nodaļa
Nosaukums: Pilsētplānošanas nodaļa
Adrese: Edinburgas prosp.75
E-pasts: Pilsetplanosanas_nodala@jurmala.lv
Tālrunis: 67147592
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros;
 • sagatavo būvvaldei iesniedzamos atzinumus un izziņas saistībā ar būvniecību, pilsētplānošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti;
 • izvērtē un sagatavo atzinumus par detālplānojumiem;
 • pieņem lēmumus par zemes ierīcības projektu uzsākšanu;
 • piedalās un organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;
 • sagatavo lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu;
 • sagatavo domes lēmumu projektus par zemes ierīcības projektu un zemesgabalu sadales apstiprināšanu;
 • nodrošina domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un attīstību;
 • izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, izskata, izvērtē un sniedz atzinumus vai norādījumus vides objektu izvietošanai pašvaldības teritorijā.

 

Pilsētplānošanas nodaļas nolikums

 
Projektu sējumu pieņemšana un izsniegšana
Pieņemšanas laiks: pirmdiena  14.00–17.00
otrdiena–piektdiena    9.00–13.00
adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
kabinets: 3. stāvs, 52. kab.
tālrunis: 67752634
mob.tālr. 28340081
e-pasts: pasts@jurmala.lv
projektu pieņemšanas
speciāliste – lietvede:
Iveta Baumgarte
e-pasts: iveta.baumgarte@jurmala.lv

 

Iesniegumu un dokumentu (izņemot projektu sējumus) pieņemšana un izsniegšana

Darba laiks: pirmdiena  8.30-13.00 un 13.30-18.00
otrdiena–piektdiena 8.30-13.30 un 13.30-17.00
piektdiena 8.30-13.00 un 13.30-16.00
adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
kabinets: 2. stāvs, 30. kab.
tālrunis: 6714 7592
e-pasts: pasts@jurmala.lv
Kartes koordinātas:
56.979555,23.8434054
Priekšsēdētāja birojs
Nosaukums: Priekšsēdētāja birojs
Adrese: Jomas iela 1/5
E-pasts: birojs@jurmala.lv
Tālrunis: 67093930
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • organizē un plāno priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darbu;
 • saskaņā ar priekšsēdētāja uzdevumu sniedz viedokli par konkrētu nozaru politikas, juridisko, finanšu, ekonomikas, sabiedrisko attiecību u.c. jautājumiem;
 • veikc informācijas apkopošanu un analīzi, lai nodrošinātu priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildi;
 • kontrolē priekšsēdētāja operatīvo sanāksmju pieņemto lēmumu izpildi;
 • sniedz atbalstu Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei darbā ar plašsaziņas līdzekļiem un oficiālo ārvalsti delegāciju, vizīšu un citu pašvaldības pasākumu, kuros piedalās priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, organizēšanā un koordinēšanā;
 • priekšsēdētāja vietā un viņa uzdevumā sniedz priekšsēdētāja viedokli plašsaziņas līdzekļiem;
 • izskata priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam adresēto korespondenci, sagatavo atbildes dokumentu projektus biroja kompetences ietvaros;
 • nodrošina un koordinē priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka apmeklētāju reģistrāciju un pieņemšanu;
 • plāno un koordinē priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka kalendāro darba kārtību;
 • koordinē priekšsēdētāja transporta pakalpojumu izmantošanu.
   

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9729265,23.7888059
Revīzijas un audita nodaļa
Nosaukums: Revīzijas un audita nodaļa
Adrese: Jomas iela 1/5
E-pasts: Revizijas_audita_nodala@jurmala.lv
Tālrunis: 67093828
Apraksts:

Darbība

 • kontrolē pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;
 • pārbauda pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;
 • kontrolē vai pašvaldības finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;
 • veic uz risku novērtējumu balstītus sistēmas iekšējos auditus, lai pārbaudītu pašvaldības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iekšējās kontroles sistēmas darbību;
 • sniedz priekšsēdētājam ziņojumu par veiktajām revīzijām un iekšējiem auditiem;
 • sniedz priekšsēdētājam ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • veic revīziju un iekšējā audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību;
 • sniedz konsultācijas domes struktūrvienībām un iestādēm, lai sekmētu pašvaldības, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību mērķu sasniegšanu;
 • koordinē iekšējo un ārējo auditoru sadarbību un informācijas apmaiņu;
 • veic Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību pašvaldībā, pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās.
   

Jūrmalas pilsētas revīzijas un audita nodaļas nolikums

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem - pirmdienās plkst. 14.00-18.00, iepriekš piesakoties.

Kartes koordinātas:
56.9729265,23.7888059